Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Projekt zarządzenia NFZ: zmiany w radioterapii i ortopedii

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie szpitalne. Zmiany dotyczą świadczeń w zakresie radioterapii oraz endoprotezopastyki.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

Radziwiłł: spełnianie wymagań jakościowych w służbie zdrowia będzie obowiązkowe

2016-10-26
Chcemy, by spełnianie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa było obowiązkiem każdego, kto angażuje się w służbę zdrowia; będą nowe przepisy w tym zakresie - powiedział w środę 26 października 2016 roku minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Podkreślał, że praca w systemie ochrony zdrowia powinna być służbą publiczną.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Pracodawcy krytykują propozycję nowelizacji prawa farmaceutycznego

2016-10-25
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że zaprezentowany projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego działa na niekorzyść pacjentów oraz przedsiębiorców funkcjonujących na rynku aptecznym i nie może być w takim brzmieniu zaakceptowany.
Dla farmaceutów

Konferencja na temat biologicznych produktów leczniczych

2016-10-20
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje ogólnopolską konferencję naukową dotyczącą biologicznych produktów leczniczych oraz związanych z nimi aspektów prawnych. 
Dla lekarzy Dla prawników Dla farmaceutów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

 

Komentarze praktyczne

Wynagrodzenie pracowników medycznych adekwatne do rodzaju pracy i kwalifikacji

2016-10-14
Podwyższając wynagrodzenia pracowników medycznych, kierownik podmiotu leczniczego powinien zweryfikować również poziom wynagrodzeń pozostałych pracowników podmiotu leczniczego, tak aby ich wynagrodzenie odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

2016-10-01
Głównym założeniem projektu założeń ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej pozostaje przyjęcie jednolitych rozwiązań legislacyjnych, które nie tylko zwiększą znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej, ale również doprowadzą do skoordynowania POZ z pozostałymi częściami systemu opieki zdrowotnej, jak również uwydatnią rolę profilaktyki.
Dla lekarzy

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek to poważne wyzwanie

2016-09-23
Ustawowe kompetencje pielęgniarek i położnych do ordynowania leków są węższe od uprawnień lekarzy. Pielęgniarki i położne nie mogą ordynować leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawiać na nie recepty
Dla prawników Dla pielęgniarek Dla menedżerów

Jak wystawić receptę dla pacjenta 75+?

2016-08-29
Zasadniczym celem wystawienia recepty jest naniesienie na blankiecie recepty określonych przez przepisy danych w sposób prawidłowy, kompletny i tym samym stworzenie farmaceucie możliwości do realizacji tej recepty i wydanie pacjentowi leku, który został zalecony przez lekarza - czytamy w komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów
Więcej


 

Orzecznictwo

Telefoniczne udostępnienie dokumentacji medycznej narusza prawa pacjenta

2016-10-14
Zarówno w regulacji art. 26 ust. 1, jak i art. 27 ustawy z 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie wprowadzono formy telefonicznej udostępnienia dokumentacji medycznej. Zastosowanie takiej formy stanowiło o naruszeniu praw pacjentów do dokumentacji medycznej.

Sąd uznał opinię komisji lekarskiej ZUS

2016-07-07
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu L. K. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, ponieważ orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS ubezpieczony nie został uznany za osobę niezdolną do pracy.
Dla lekarzy Dla prawników

NSA: pobieranie opłaty uzdrowiskowej w szpitalach uzdrowiskowych nieuzasadnione

2016-08-05
Z ustawy o działalności leczniczej wynika, że opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od osób przebywających w szpitalach. W przepisach nie wskazano, jak należy rozumieć użyte w tej ustawie określenie "szpital". W związku z tym, w orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjęte zostało, że posłużenie się słowem "szpital" bez jakiegokolwiek dookreślenia nie stwarza podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług, czy miejsce ich świadczenia.
Dla menedżerów

Udostępnienie dokumentacji "bez zbędnej zwłoki"

2016-09-23
Nie można przyjąć, że nałożenie obowiązku udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki" w myśl § 78 ust. 1 rozporządzenia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) dopuszcza zwłokę w działaniu. Dopuszczenie zwłoki z przyczyn braku dostatecznej organizacji podmiotu leczniczego wykonania obowiązku wobec pacjentów, którym udzielone są świadczenia, jest nie do przyjęcia.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

MERITUM Prawo medyczne [EBOOK PDF]

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Mariusz Kondrat – doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adwokat; partner zarządzający w...
Cena: 299.00

MERITUM Prawo medyczne

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Reklama produktów leczniczych

Od uchwalenia w dniu 6 września 2001 r. ustawy - Prawo farmaceutyczne Główny Inspektor...
Cena: 63.00