Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

  • Załóż konto na Portalu Zdrowie:
  •   Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  •   Korzystaj z bazy ponad 5 000 artykułów
  • Zobacz dlaczego warto ❯

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Będą możliwe mniejsze dopłaty pacjentów do leków

Firmy farmaceutyczne będą miały możliwość zmniejszania dopłaty pacjenta do niektórych leków refundowanych - poinformował wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Chodzi o leki, które będą objęte nowym, 15-procentowym poziomem odpłatności. Resort chce też promować firmy inwestujące w Polsce.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

ESC: do 2060 roku liczba seniorów z niewydolnością serca może się potroić

2016-08-30
Liczba starszych osób z niewydolnością serca może się potroić do 2060 roku w krajach rozwiniętych – sugerują dane z badania omawianego podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który w dniach 27-31 sierpnia 2016 roku odbywa się w Rzymie.
Dla lekarzy

SP ZOZ i wynajem pomieszczeń – szkolenie dla kadry zarządzającej

2016-07-31
Jak zawrzeć umowę najmu, w tym najmu gabinetu lekarskiego, innych pomieszczeń, lub części powierzchni? W jaki sposób sformułować umową najmu na czas oznaczony i na czas nieoznaczony? Jak zawrzeć  umowę przedwstępną? – między innymi odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy szkolenia pt. „Najem komercyjny nieruchomości ZOZ-u a obowiązek podatkowy”, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.
Dla menedżerów

NFZ zachęca do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016

2016-08-26
Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca placówki medyczne do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016 poprzez organizację badań spirometrycznych od 12 do 17 września 2016 roku. 
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Jak wystawić receptę dla pacjenta 75+?

2016-08-29
Zasadniczym celem wystawienia recepty jest naniesienie na blankiecie recepty określonych przez przepisy danych w sposób prawidłowy, kompletny i tym samym stworzenie farmaceucie możliwości do realizacji tej recepty i wydanie pacjentowi leku, który został zalecony przez lekarza - czytamy w komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

2016-08-16
Nieprawidłowe działania wobec pacjentów związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej mogą stanowić po spełnieniu ustawowych przesłanek podstawę odpowiedzialności cywilnej każdego fizjoterapeuty

Komentarz praktyczny do zarządzenia prezesa NFZ w sprawie komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów

2016-08-02
Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego mówi, że dokument umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń może być opatrzony podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Opieka farmaceutyczna jako narzędzie promocji apteki - dozwolone granice

2016-07-06
Środowiska aptekarskie postulują, by rolą farmaceuty było nie tylko wydawanie leków i informowanie o zasadach ich przyjmowania, ale przede wszystkim udzielanie fachowych porad dla poszczególnych pacjentów. Więcej na ten temat dowiesz się z produktu LEX Apteka.
Dla farmaceutów Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

II FSK 1781/13, Pobieranie opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. - Wyrok NSA

2016-08-05
1. Posłużenie się w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. słowem "szpital" bez jakiegokolwiek dookreślenia nie stwarza podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług, czy miejsce ich świadczenia, a także że wprowadzenie jednym aktem prawnym określenia "szpital uzdrowiskowy" oraz opłaty uzdrowiskowej z jednoczesnym zwolnieniem z tej opłaty osób przebywających "w szpitalu", nie uzasadnia tezy, że racjonalny ustawodawca rozróżnił dla celów tej opłaty "szpitale" od "szpitali uzdrowiskowych". 2. Brak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że użyte w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. określenie "szpital" oznacza wyłącznie "szpital" w rozumieniu art. 2 pkt 9 u.d.l. i nie obejmuje tych podmiotów, które w innych ustawach określane są tym słowem.
Dla menedżerów

Czy podmiot, który nie ma kontraktu, ma prawo do wynagrodzenia ze środków publicznych za świadczenie udzielone w stanie nagłym?

2016-08-01
Prawo do wynagrodzenia ze środków publicznych za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym przez podmiot, który nie miał zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, przewidziane w art. 19 ust. 4 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 132 ust. 1, art. 5 pkt 33 tej ustawy w zw. z art. 3 pkt 8 ustawy z 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, aktualizuje się w tych samych sytuacjach, które przewidziano w art. 7 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i art. 30 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Uchwała ws nadania statutu ZOZ to akt prawa miejscowego

2016-08-01
Uchwała w sprawie nadania statutu (nadania mu nowego brzmienia) zakładowi opieki zdrowotnej, wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego zawartego w art. 42 ust. 4 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej jest aktem prawa miejscowego - stwierdził WSA w Poznaniu.

III AUa 974/15, Szpital jako podmiot świadczący usługi lecznicze. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

2016-07-01
Zadaniem szpitala, jako przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych - art. 2 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 3 ust. 1 u.d.l. Tym samym to szpital, a nie jego pracownicy, czy świadczeniobiorcy, świadczy usługi lecznicze.
Więcej