Z myślą o zdrowiu - zdrowie.abc.com.pl
Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

  • Załóż konto na Portalu Zdrowie:
  •   Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie
  •   Korzystaj z bazy ponad 5 000 artykułów
  • Zobacz dlaczego warto ❯

Nowe prawo

Najnowsze zmiany w prawie

Będą zmiany w ustawie - Prawo farmaceutyczne

Przekazany do konsultacji publicznych 26 sierpnia 2016 roku projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ma na celu dostosować przepisy krajowe do przepisów Unii Europejskiej, które dotyczą między innymi nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi.
Więcej

Zawsze na bieżąco

Więcej

ESC: do 2060 roku liczba seniorów z niewydolnością serca może się potroić

2016-08-30
Liczba starszych osób z niewydolnością serca może się potroić do 2060 roku w krajach rozwiniętych – sugerują dane z badania omawianego podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), który w dniach 27-31 sierpnia 2016 roku odbywa się w Rzymie.
Dla lekarzy

SP ZOZ i wynajem pomieszczeń – szkolenie dla kadry zarządzającej

2016-07-31
Jak zawrzeć umowę najmu, w tym najmu gabinetu lekarskiego, innych pomieszczeń, lub części powierzchni? W jaki sposób sformułować umową najmu na czas oznaczony i na czas nieoznaczony? Jak zawrzeć  umowę przedwstępną? – między innymi odpowiedzi na te pytania uzyskają uczestnicy szkolenia pt. „Najem komercyjny nieruchomości ZOZ-u a obowiązek podatkowy”, organizowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.
Dla menedżerów

NFZ zachęca do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016

2016-08-26
Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca placówki medyczne do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016 poprzez organizację badań spirometrycznych od 12 do 17 września 2016 roku. 
Dla lekarzy Dla menedżerów
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Więcej

Komentarze praktyczne

Jak wystawić receptę dla pacjenta 75+?

2016-08-29
Zasadniczym celem wystawienia recepty jest naniesienie na blankiecie recepty określonych przez przepisy danych w sposób prawidłowy, kompletny i tym samym stworzenie farmaceucie możliwości do realizacji tej recepty i wydanie pacjentowi leku, który został zalecony przez lekarza - czytamy w komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia.
Dla lekarzy Dla farmaceutów

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

2016-08-16
Nieprawidłowe działania wobec pacjentów związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej mogą stanowić po spełnieniu ustawowych przesłanek podstawę odpowiedzialności cywilnej każdego fizjoterapeuty

Komentarz praktyczny do zarządzenia prezesa NFZ w sprawie komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów

2016-08-02
Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego mówi, że dokument umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń może być opatrzony podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Opieka farmaceutyczna jako narzędzie promocji apteki - dozwolone granice

2016-07-06
Środowiska aptekarskie postulują, by rolą farmaceuty było nie tylko wydawanie leków i informowanie o zasadach ich przyjmowania, ale przede wszystkim udzielanie fachowych porad dla poszczególnych pacjentów. Więcej na ten temat dowiesz się z produktu LEX Apteka.
Dla farmaceutów Dla menedżerów
Więcej

Orzecznictwo

II FSK 1781/13, Pobieranie opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. - Wyrok NSA

2016-08-05
1. Posłużenie się w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. słowem "szpital" bez jakiegokolwiek dookreślenia nie stwarza podstaw, aby różnicować szpitale ze względu na rodzaj świadczonych usług, czy miejsce ich świadczenia, a także że wprowadzenie jednym aktem prawnym określenia "szpital uzdrowiskowy" oraz opłaty uzdrowiskowej z jednoczesnym zwolnieniem z tej opłaty osób przebywających "w szpitalu", nie uzasadnia tezy, że racjonalny ustawodawca rozróżnił dla celów tej opłaty "szpitale" od "szpitali uzdrowiskowych". 2. Brak jest uzasadnionych podstaw do przyjęcia, że użyte w art. 17 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. określenie "szpital" oznacza wyłącznie "szpital" w rozumieniu art. 2 pkt 9 u.d.l. i nie obejmuje tych podmiotów, które w innych ustawach określane są tym słowem.
Dla menedżerów

Czy podmiot, który nie ma kontraktu, ma prawo do wynagrodzenia ze środków publicznych za świadczenie udzielone w stanie nagłym?

2016-08-01
Prawo do wynagrodzenia ze środków publicznych za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone w stanie nagłym przez podmiot, który nie miał zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, przewidziane w art. 19 ust. 4 ustawy z 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zw. z art. 132 ust. 1, art. 5 pkt 33 tej ustawy w zw. z art. 3 pkt 8 ustawy z 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, aktualizuje się w tych samych sytuacjach, które przewidziano w art. 7 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i art. 30 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Uchwała ws nadania statutu ZOZ to akt prawa miejscowego

2016-08-01
Uchwała w sprawie nadania statutu (nadania mu nowego brzmienia) zakładowi opieki zdrowotnej, wydana na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego zawartego w art. 42 ust. 4 ustawy z 2011 r. o działalności leczniczej jest aktem prawa miejscowego - stwierdził WSA w Poznaniu.

III AUa 974/15, Szpital jako podmiot świadczący usługi lecznicze. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

2016-07-01
Zadaniem szpitala, jako przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu pacjentom świadczeń zdrowotnych - art. 2 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 3 ust. 1 u.d.l. Tym samym to szpital, a nie jego pracownicy, czy świadczeniobiorcy, świadczy usługi lecznicze.
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

MERITUM Prawo medyczne [EBOOK PDF]

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Mariusz Kondrat – doktor nauk prawnych, rzecznik patentowy, adwokat; partner zarządzający w...
Cena: 299.00

MERITUM Prawo medyczne

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych...
Cena: 259.00

Reklama produktów leczniczych

Od uchwalenia w dniu 6 września 2001 r. ustawy - Prawo farmaceutyczne Główny Inspektor...
Cena: 63.00