Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Aktualności

Pracodawcy krytykują propozycję nowelizacji prawa farmaceutycznego

25.10.2016
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa, że zaprezentowany projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego działa na niekorzyść pacjentów oraz przedsiębiorców funkcjonujących na rynku aptecznym i nie może być w takim brzmieniu zaakceptowany.

Konferencja na temat biologicznych produktów leczniczych

24.10.2016
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje ogólnopolską konferencję naukową dotyczącą biologicznych produktów leczniczych oraz związanych z nimi aspektów prawnych. 

TS: narzucanie jednolitych cen leków na receptę sprzeczne z prawem UE

19.10.2016
Ustalanie przez państwo jednolitych cen leków dostępnych tylko na receptę jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, ponieważ ogranicza swobodny przepływ towarów i konkurencyjność - uważa Trybunał Sprawiedliwości.

Reklama produktów leczniczych w prawie unijnym

19.10.2016
Rozwój rynku farmaceutycznego, jaki dokonał się w ostatnim czasie, spowodował konieczność ujęcia zasad, form i sposobów prezentacji reklamy produktów leczniczych w odpowiednie ramy prawne. Z uwagi na ochronę konsumenta niezbędne jest wdrażanie i odpowiednia wykładnia przepisów unijnych, aby przyczynić się do wypracowania europejskich standardów oraz lepszej harmonizacji prawa w przedmiocie reklamy produktów leczniczych i obrotu nimi.

Lex oferuje nowe praktyczne funkcjonalności

19.10.2016
Tworzenie w komputerze dodatkowych pulpitów do pracy na wybranych dokumentach, możliwość podglądania drugiego dokumentu, a także możliwość przechowywania najczęściej używanych i wykorzystywanych dokumentów – to tylko niektóre z nowych usprawnień mających ułatwić pracę użytkownikom systemu LEX.

Mniej zakażeń szpitalnych oznacza obniżenie kosztów leczenia

17.10.2016
Zmniejszenie liczby zakażeń szpitalnych to dla szpitala obniżenie kosztów leczenia. Z danych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych wynika, że obniżenie częstości zakażeń szpitalnych o 1 procent może skutkować zmniejszeniem kosztów leczenia aż o około 7-10 procent –  komentuje Joanna Mrowicka, Audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Lekarze na kontraktach mają obowiązek posiadać ubezpieczenie OC

14.10.2016
Lekarze i pielęgniarki coraz częściej są zatrudniani na kontrakty. Zdejmuje to z pracodawców między innymi odpowiedzialność za ich ewentualne błędy. Współpracując na takiej zasadzie, lekarze mają obowiązek zadbać o ubezpieczenie OC we własnym zakresie. Okazuje się, że zasądzone w przypadku błędu medycznego odszkodowania, często znacząco przekraczają sumy posiadanych przez nich polis.

Ministerstwo Zdrowia: intensyfikujemy działania prozdrowotne

12.10.2016
Świadomość Polaków dotycząca konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia musi wzrosnąć; ministerstwo stara się upowszechniać edukację prozdrowotną, także w zakresie profilaktyki chorób serca i naczyń – powiedział w środę 12 października wiceszef resortu Jarosław Pinkas.

PK: prokuratorzy będą reagowali na nielegalny handel długami szpitali

11.10.2016
W przypadku wystąpienia zdarzeń wskazujących na nieważność umowy przenoszącej wierzytelność należną z tytułu wykonania świadczeń na rzecz zakładu leczniczego, prokuratorzy będą składali pozwy do sądu. Ich celem będzie ustalenie nieważności czynności prawnej sprzecznej z ustawą albo mającej na celu obejście ustawy i w konsekwencji wyeliminowanie z obrotu prawnego nieważnej umowy.

System IOWISZ tematem bezpłatnego szkolenia

11.10.2016
Wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje bezpłatne szkolenie on-line dotyczące Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), czyli teleinformatycznego narzędzia wykorzystywanego przez wojewodów przy wydawaniu opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

Lekarz jest doradcą i wykonawcą woli pacjenta

11.10.2016
Rozwój medycyny i wprowadzenie przepisów gwarantujących pacjentowi prawo do samostanowienia prowadzi do przejścia z modelu paternalistycznego na model partnerski oraz włączenie pacjenta w cały proces terapeutyczny – pisze Angieszka Fiutak, autorka publikacji „Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta”, opublikowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Clinical Governance, czyli GRC w ochronie zdrowia

11.10.2016
Clinical Governance czyli GRC w ochronie zdrowia to termin oznaczający dążenie do jakości usług i zachowania wysokich standardów poprzez tworzenie przyjaznego środowiska opieki klinicznej. To także zbiór zasad, działań i środków adresowanych do obywateli w celu promowania działań prozdrowotnych– wyjaśnia Joanna Mrowicka, Audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

Porozumienie Zielonogórskie: przepisy dotyczące leków 75+ nie zmieniły zasad refundacji

10.10.2016
Zdaniem ekspertów Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie nowe przepisy dotyczące darmowych leków dla pacjentów powyżej 75. roku życia nie zmieniły zawiłych zasad refundacji leków. Przepisy są skomplikowane i dla wielu niezrozumiałe. W efekcie wielu pacjentów ma pretensje do lekarzy.

Znajomość prawa ma coraz większe znaczenie dla lekarzy

06.10.2016
W codziennej praktyce lekarskiej coraz większe znaczenie ma znajomość prawa. Brak dostatecznej wiedzy w tym zakresie może bardzo skomplikować lekarzowi nie tylko życie zawodowe, ale i prywatne – czytamy we wstępie do opracowania „Lekarz a prawa pacjenta”, opublikowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Edukacja zdrowotna umożliwia podejmowanie świadomych decyzji

05.10.2016
Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się dbać o własne zdrowie. Stanowi element promocji zdrowia, oparta jest na naukowych zasadach i daje sposobność planowanego uczenia się, które umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowania zgodnie z nimi – stwierdza Zbigniew Tokarski, autor wstępu do czwartej części publikacji z serii „Zagrożenia zdrowia publicznego”.

Ponad 35 mln zł kar to skutki kontroli przeprowadzonych przez NFZ 

04.10.2016
Skutki finansowe kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, które prowadzone były przez Narodowy Fundusz Zdrowia w I półroczu 2016 roku, określone w wystąpieniach pokontrolnych wyniosły 35 597 486,46 zł, z czego zdecydowana większość (28 003 475,01 zł) dotyczyła leczenia szpitalnego.

Pracodawcy RP: ochrona zdrowia powinna być zarówno publiczna jak i prywatna

03.10.2016
63 procent pacjentów korzysta zarówno z publicznej jak i z prywatnej służby zdrowia. Roczne wydatki na zdrowie w Polsce wynoszą około 118 mld zł, jedna trzecia to wydatki prywatne. Także jedna trzecia środków przekazywanych świadczeniodawcom przez Narodowy Fundusz Zdrowia trafia do prywatnych jednostek. Państwo nie poradzi sobie bez prywatnego kapitału w ochronie zdrowia – stwierdzili uczestnicy I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.
1

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty elementem materialnego prawa administracyjnego

03.10.2016
W wyniku nowelizacji, wprowadzających zmiany w przepisach dotyczących egzaminów lekarskich i kształcenia podyplomowego, udział regulacji o charakterze administracyjno-prawnym w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty uległ zwiększeniu. Dlatego ustawa ta stanowi dziś, w swojej przeważającej części, element materialnego prawa administracyjnego – wynika z komentarza do tego aktu prawnego, opublikowanego przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Eksperci: dla wielu prywatnych placówek jedyną szansą będzie restrukturyzacja

02.10.2016
Nowe zasady kontraktowania, wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w połączeniu z redukcją taryf dla wybranych świadczeń, mogą doprowadzić do radykalnego ograniczenia liczby funkcjonujących w Polsce placówek medycznych. Dla wielu prywatnych podmiotów jedyną szansą jest sprawnie przeprowadzona restrukturyzacja. Ale prawdziwy kłopot czekać może publiczne ZOZ-y - przekonują eksperci Upper Finance.

AOTMiT: program zdrowia prokreacyjnego nie przewiduje działań terapeutycznych

01.10.2016
W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stwierdził. Że program „Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020” nie przewiduje prowadzenia działań terapeutycznych.
1  2  3  4  5    140

Produkty polecane

Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski

Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu monografią poświęconą wszystkim...
Cena: 129.00

Ustawa o kosmetykach. Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono zakres i cel rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o kosmetykach...
Cena: 99.00

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 4. Rola edukacji w prewencji chorób

Książka stanowi kontynuację trzech poprzednich części dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego....
Cena: 129.00