Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Jakie przepisy mają zastosowanie do trybu niszczenia dokumentacji medycznej gromadzonej w składnicach akt funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej?

Czy rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania...
Czy rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ma zastosowanie do trybu niszczenia dokumentacji medycznej gromadzonej w składnicach akt funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej, której okres archiwizacji upłynął i podlega ona brakowaniu z zachowaniem zasad określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?
Czy konieczne jest uzyskanie przez dyrektora zakładu opieki zdrowotnej zgody na brakowanie dokumentacji medycznej od dyrektora miejscowo właściwego archiwum państwowego zgodnie z przyjętymi w ww. rozporządzeniu zasadami?

Zasady brakowania dokumentacji medycznej opisane są w § 50 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.), który stanowi, że: "po upływie okresów przechowywania określonych w art. 18 ust. 4f ustawy dokumentacja, z zastrzeżeniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem, o czym zakład obowiązany jest poinformować pacjenta albo te osoby." Powołana regulacja ewidentnie sugeruje, że należy stosować reżimy przepisów o Państwowym Zasobie Archiwalnym w tym konieczność uzyskania zgody. Uzyskanie zgody w praktyce sprowadza się do sporządzenia wykazu przeznaczonych do zniszczenia akt i uzyskaniu akceptacji, niemniej doświadczenie Autorki dotyczy tylko jednego województwa zaś przepisy obowiązują na obszarze całej RP. Powołany przepis rozporządzenia determinuje jedynie okresy przechowywania dokumentacji i metodę niszczenia – czyli uniemożliwienie identyfikacji pacjenta, którego dokumentacja dotyczy. Cała procedura niszczenia wynika z przepisów o Narodowym Zasobie Archiwalnym, do których rozporządzenie odsyła i dlatego należy je stosować w całym zakresie.
Agnieszka Sieńko
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1044.27

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77
Czytaj kolejny
artykuł

NIK: "Poziom dostępności usług medycznych wciąż niezadowalający"