Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Jakie wymogi musi spełnić lekarz, aby mógł udzielać świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej?

W związku z zamiarem podjęcia pracy w POZ (podstawowej opiece zdrowotnej) spotkałem się z kilkoma interpretacjami warunków, które powinienem spełnić...

W związku z zamiarem podjęcia pracy w POZ (podstawowej opiece zdrowotnej) spotkałem się z kilkoma interpretacjami warunków, które powinienem spełnić starając się o taką pracę. Pierwsza to wymóg pracy przez 5 dni w tygodniu (nawet po godzinie), by pacjent mógł zadeklarować mnie jako lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Druga kwestia to wymogi specjalizacyjne. Staż podyplomowy ukończyłem w 2001 r., a obecnie jestem w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych (w tym roku egzamin). I to również według niektórych opinii jest przeszkodą, by pacjent był do mnie zadeklarowany.
Zakładając, że w chwili obecnej nie mam specjalizacji (lub będę miał z chorób wewnętrznych), to czy mogę pracować w POZ i mieć zadeklarowanych pacjentów?
Wiem, że od 2017 r. będzie wymóg posiadania specjalizacji z medycyny rodzinnej (albo jej rozpoczęcia), a swoje prawa zachowują lekarze, którzy w dniu wejścia w życie ustawy w 2007 r. mieli 10-letni staż pracy lub też posiadali specjalizację z chorób wewnętrznych lub pediatrii.
Czy ja w związku z tym do roku 2017 mogę pracować w POZ z zadeklarowanymi pacjentami jako specjalista chorób wewnętrznych (lub może jako lekarz bez specjalizacji), a w 2016 r. rozpocząć staż do medycyny rodzinnej i czy takie działanie będzie zgodnie z prawem?
Obowiązek zapewnienia świadczeniobiorcy dostępu do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez 5 dni w tygodniu wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 z późn. zm.).
Jeżeli chodzi o sprawę uzyskania praw nabytych do udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to obecnie nie ma możliwości nabycia tych praw. Prawa te przysługują jedynie lekarzom, którzy spełniali wymogi do ich nabycia w dniu 29 września 2007 r.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca (czyli podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia) ma obowiązek zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym w filiach świadczeniodawcy dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w okresie krótszym niż w godzinach od 8:00 do 18:00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione wykonywanie tych świadczeń w innym miejscu udzielania świadczeń, będącym jednostką organizacyjną tego świadczeniodawcy (załącznik nr 1 do rozporządzenia zatytułowany "Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji", część I ust. 2 pkt 1, części V ust. 2 pkt 2.1).
Kwalifikacje do udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej określa art. 5 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z., który podaje definicję lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z tym przepisem lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz:
1) posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
2) odbywający szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3) posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej
- udzielający świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto niektórzy lekarze uzyskali prawa nabyte do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zostały one określone w art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1172). Zgodnie z tym przepisem prawa te przysługują lekarzowi, który w dniu 29 września 2007 r. (tj. w dniu wejścia w życie tej ustawy) posiadał specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, chorób wewnętrznych lub pediatrii lub specjalizację II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub pediatrii albo lekarzowi, który przed dniem 29 września 2007 r. udzielał nieprzerwanie, przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Są to w świetle obowiązujących przepisów jedyne przesłanki nabycia w Polsce praw nabytych do udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i tylko lekarze spełniający jeden z powyższych wymogów mogą obecnie udzielać świadczeń jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, obok lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zdefiniowanego w art. 5 pkt 13 u.ś.o.z. Lekarz, który przed dniem 29 września 2007 r. nie uzyskał jednego z wyżej wymienionych tytułów specjalisty lub nie uzyskał wyżej wymienionej specjalizacji, ani nie posiadał wymaganego okresu udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, nie może po dniu wejścia w życie tej ustawy uzyskać praw nabytych do udzielania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo lekarz, który w dniu 29 września 2007 r. nie posiadał 10-letniego okresu doświadczenia zawodowego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ale w tym dniu udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo będąc zatrudnionym lub wykonując zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, zachowuje prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jednakże tylko do dnia 31 grudnia 2017 r. (po tym dniu utraci on możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w tym zakresie).
Małgorzata Brzozowska

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Ustawa o kosmetykach. Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono zakres i cel rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o kosmetykach...
Cena: 99.00

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu...
Cena: 119.00
Czytaj kolejny
artykuł

Powstanie pierwszy w Polsce ośrodek dawców szpiku