Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Tajemnica lekarska i art. 308 Kodeksu postępowania karnego

Czy art. 308 Kodeksu postępowania karnego jest przepisem, który wyłącza obowiązek wynikający z art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza...
Czy art. 308 Kodeksu postępowania karnego jest przepisem, który wyłącza obowiązek wynikający z art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty? W szczególności, czy szpital ma obowiązek odpowiadać na pytania policji dotyczące obrażeń ciała np. uczestników wypadków, którzy korzystają ze świadczeń udzielanych przez szpital?
Artykuł 308 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) nie wyłącza stosowania przepisu art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857; dalej jako: u.z.l.l.d.).
Artykuł 308 Kodeksu postępowania karnego to przepis dotyczący tzw. przeprowadzenia czynności niecierpiących zwłoki przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania. Czynności te mogą być przeprowadzone w każdej sprawie zarówno przez prokuratora, jak i policję, mają one na celu zabezpieczenie śladów i dowodów popełnionego przestępstwa. Tajemnica lekarska w prawie polskim nie ma charakteru absolutnego i podlega wyłączeniom przewidzianym w innych przepisach. Takim wyjątkiem w pewnym zakresie jest art. 308 Kodeksu postępowania karnego - pogląd ten nie jest jednak jednoznaczny i znajdujemy w polskim piśmiennictwie prawniczym wiele głosów odmiennych np. M. Szewczyk uważa że lekarz ma obowiązek powiadomić o przygotowanym, usiłowanym lub dokonanym przestępstwie na podstawie art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) (zob. Szerzej M. Szewczyk Prawnokarna ochrona tajemnicy lekarza CzPKiNP 2000, nr 1 s. 170-171). Natomiast zdaniem T. Dukiet Nagórskiej - za zasadę należy przyjąć, ze powiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego na osobie pacjenta oparte musi być o zgodę pokrzywdzonego pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego. W innym przypadku nastąpi naruszenie tajemnicy lekarskiej (zob. szerzej T. Dukiet - Nagórska "Lekarski obowiązek współdziałania z organami ścigania a tajemnica lekarska PiM 2002/12/4). Lekarz ma obowiązek powiadomić władze powołane do ścigania przestępstw, gdy przy leczeniu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub stwierdzenia śmierci posiada podejrzenie, że powstały one w wyniku popełnienia przestępstwa (np. wypadek, pobicie) (takie zdanie prezentuje M. Nesterowicz - Prawo Medyczne - Toruń 2005 ). Policja o udzielenie informacji, może zwrócić się na podstawie art. 15 ust. 1 pkt. 6 ustawy o Policji (tekst jedn.: Dz. U. 2007 r. Nr 43 poz. 277 z późn. zm.). Policjant w takim wypadku zobowiązany jest ustnie poinformować osobę, do której zwraca się o pomoc o podstawie prawnej, rodzaju i zakresie udzielonej pomocy. Policja nie może uzyskać na tej podstawie kopii dokumentacji medycznej. Udzielone dane mogą dotyczyć: informacji, że pacjent został przyjęty na oddział, kiedy możliwe będzie przeprowadzenie z jego udziałem czynności itp., może to dotyczyć informacji związanych z zabezpieczeniem dowodów. Natomiast na żądanie prokuratora - oparte o brzmienie art. 15 § 2 Kodeksu postępowania karnego - szpital powinien przekazać kopię dokumentacji medycznej pacjenta, nawet jeżeli nie został zakończony proces leczenia. Lekarz nie jest jednak bezwzględnie zobowiązany do udzielenia informacji na temat pacjenta. Jednak przy braku sprzeciwu pokrzywdzonego (pacjenta) można w niezbędnym zakresie udzielić informacji istotnych dla biegu postępowania.

Uwagi

Wobec braku stricte prawnych uregulowań, należy przyjąć iż można udzielić policji informacji niezbędnych dla toku postępowania, jeżeli nie sprzeciwia się temu pokrzywdzony.
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
oszczędzasz: : 0.00 zł

Prawo farmaceutyczne. Komentarz

Komentarz w przystępny sposób omawia zasady funkcjonowania systemu prawa farmaceutycznego – od...
Cena: 199.00
oszczędzasz: : 179.10 zł

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł


Czytaj kolejny
artykuł

Ponad 9, 5 mln zł wyrzucono w błoto