Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

ProgMedica jest systemem z zakresu compliance, które pozwala na przeprowadzanie testów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym. System usprawnia również przepływ informacji w zakresie podstawowych sfer działalności szpitala. Pozwala na monitorowanie etapów prac oraz daje

Więcej informacji

LEX

Ochrona Zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Urlop szkoleniowy przed egzaminem specjalizacyjnym

Czy lekarzowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony przysługuje urlop szkoleniowy przed przystąpieniem do egzaminu...

Czy lekarzowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony przysługuje urlop szkoleniowy przed przystąpieniem do egzaminu specjalizacyjnego, jeśli tak - to w jakim wymiarze?


Przepisy nie zawierają żadnej szczegółowej regulacji dotyczącej zasad zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy lekarza przystępującego do egzaminu specjalizacyjnego.

Zasady odbywania specjalizacji lekarskich reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779). Rozporządzenie reguluje między innymi: sposób odbywania specjalizacji oraz sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Dalej Rozporządzenie w § 14 ust. 1. lekarz może odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu specjalizacji, zwanej dalej "rezydenturą". Jedyne uszczegółowienie tego zapisu zawarto w § 15 ust. 1. Rozporządzenia, które stanowi, że lekarz odbywa specjalizację przez cały okres jej trwania w czasie równym czasowi pracy lekarza zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 32g ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.).

Na podstawie powołanych regulacji nie można oprzeć obowiązku pracodawcy a także uprawnienia lekarza do urlopu szkoleniowego. Można ocenić, że nic nie stoi na przeszkodzie by strony umowy o pracę zawartej na czas specjalizacji zawarty w umowie postanowienie o urlopie szkoleniowym. Innymi słowy zapis taki może zostać wprowadzony do umowy o pracę na zasadzie swobody umów zawartej w art. 3531 ustawy z dnia 16 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)(dalej jako: k.c.). Z przepisu tego można korzystać ustalając treść umowy o pracę na zasadzie art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)(dalej jako: k.p.). Zwracam jednak uwagę, że przepisy prawa pracy mają charakter gwarancyjny w stosunku do pracownika, zatem nie można zawrzeć zapisu o urlopie szkoleniowym w miejsce urlopu wypoczynkowego.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 4. Rola edukacji w prewencji chorób

Książka stanowi kontynuację trzech poprzednich części dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego....
Cena: 129.00

Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz

W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego –...
Cena: 99.00

Ustawa o kosmetykach. Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono zakres i cel rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o kosmetykach...
Cena: 99.00
Czytaj kolejny
artykuł

Dyżury medyczne będą wynagradzane jak nadgodziny