Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wykaz zawodów medycznych

Proszę o informację na temat wykazu wszystkich zawodów medycznych. Na wstępie zaznaczyć należy, że żaden akt prawny nie zawiera wykazu...
Proszę o informację na temat wykazu wszystkich zawodów medycznych.
Na wstępie zaznaczyć należy, że żaden akt prawny nie zawiera wykazu zawodów medycznych. Przepisy prawa nie określają również, co należy rozumieć pod pojęciem "zawodu medycznego". Wydaje się, że pojęcie to oznacza te zawody, które związane są z działaniami medycznymi, w tym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, mających na celu ochronę zdrowia pacjenta, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia. Zgodnie z treścią art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.), świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Głównymi zawodami medycznymi są następujące zawody:
- lekarz i lekarz dentysta – zasady i warunki wykonywania tych zawodów uregulowane są w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857);
- pielęgniarka i położna – zasady i warunki wykonywania tych zawodów uregulowane są w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.);
- farmaceuta – zasady i warunki wykonywania tego zawodu uregulowane są w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856.);
- diagnosta laboratoryjny – zasady i warunki wykonywania tego zawodu uregulowane są w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529 z późn. zm.).
Uregulowane prawnie jest także wykonywanie zawodów:
- ratownika medycznego – ustawa z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.);
- felczera – ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531 z późn. zm.).
Pewną pomocą w ustalaniu wykazu zawodów medycznych jest rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.).

Przepisy przywołanego rozporządzenia określają:
- stanowiska specjalistyczne w ochronie zdrowia (lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne farmaceuci, a także diagności laboratoryjny, epidemiolodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, optometryści, promotorzy zdrowia, specjaliści organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, specjaliści ratownictwa medycznego, specjaliści terapii uzależnień, specjaliści zdrowia publicznego, toksykolodzy, Osoby wykwalifikowane w przemyśle farmaceutycznym, specjaliści położnictwa, ochrony zdrowia, średni personel w zakresie ochrony zdrowia (higienistka szkolna, instruktor higieny, pozostali higieniści, optycy, asystenci i technicy dentystyczni, asystenci stomatologiczni, higieniści stomatologiczni, technicy dentystyczni, fizjoterapeuci, masażyści, technicy fizjoterapii, technicy ortopedzi, terapeuci zajęciowi, technicy farmaceutyczni, operatorzy aparatury medycznej, operator systemów sterylizacji artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych, perfuzjonista, technik elektroniki medycznej, technik elektroradiolog, felczerzy, instruktorzy terapii uzależnień, ortoptyści, protetycy słuchu, ratownicy medyczni);
- personel medyczny (asystenci pielęgniarscy, pomoce dentystyczne, sanitariusze szpitalni).

Niektóre z powyższych zawodów, określone zostały jako zawody medyczne również w innym akcie prawnym – rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). Chodzi tu o takie zawody medyczne, jak technik elektroradiolog, dietetyk, ortoptystka, ratownik medyczny, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik fizjoterapii i terapeuta zajęciowy.

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 173, poz. 1419) zawiera wykaz zawodów, w których można uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zgodnie z przepisami przywołanego rozporządzenia osoby posiadające określone w przepisach wykształcenie mogą uzyskać tytuł specjalisty w jednej z następujących dziedzin: epidemiologii, fizjoterapii, fizyki medycznej, inżynierii medycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, psychologii klinicznej, neurologopedii, zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego. W Ministerstwie Zdrowia został przygotowany drugi już projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 11 sierpnia 2008 r. (dostępny na stronie internetowej pod adresem www.mz.gov.pl, w zakładce legislacja) Ustawa ta ma na celu zapewnienie fachowego i rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i ustala zasady: dostępu do wykonywania zawodów medycznych, wykonywania zawodów medycznych, kształcenia ustawicznego i odpowiedzialności zawodowej takich zawodów jak:
- asystentka dentystyczna;
- dietetyk;
- fizjoterapeuta;
- higienistka dentystyczna;
- higienistka szkolna;
- instruktor terapii uzależnień;
- logopeda;
- masażysta;
- opiekunka dziecięca;
- opiekun medyczny;
- optometrysta;
- optyk okularowy;
- ortoptystka;
- protetyk słuchu;
- psychoterapeuta;
- ratownik medyczny;
- specjalista terapii uzależnień;
- technik analityki medycznej;
- technik dentystyczny;
- technik elektroradiolog;
- technik farmaceutyczny;
- technik ortopeda;
- terapeuta zajęciowy.

Planowany termin wejścia w życie ustawy o niektórych zawodach medycznych to dzień 1 stycznia 2009 r.
lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Zagrożenia zdrowia publicznego. Część 4. Rola edukacji w prewencji chorób

Książka stanowi kontynuację trzech poprzednich części dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego....
Cena: 129.00

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
oszczędzasz: : 134.10 zł

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77


Czytaj kolejny
artykuł

Odmowa wystawienia skierowania i zaświadczenia przez lekarza