W związku z brakiem przepisów regulujących sposób ustalenia płci martwo urodzonego dziecka, jakimi zasadami ma się kierować szpital przy jej określaniu?

W związku z brakiem przepisów regulujących sposób ustalenia płci martwo urodzonego dziecka, jakimi zasadami ma się kierować szpital przy jej określaniu?

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

W związku z brakiem przepisów regulujących sposób ustalenia płci martwo urodzonego dziecka, jakimi zasadami ma się kierować szpital przy jej określaniu?

Czy wyłącznie firma pogrzebowa uprawniona jest do odbioru zwłok dziecka martwo urodzonego?

Odpowiedź

W chwili obecnej brak jest wiążących  zasad dotyczących określenia płci dziecka.

Odbiór zwłok dziecka martwo urodzonego powinien odbywać się na zasadach związanych z pochówkiem zwłok. 

Uzasadnienie

Odpowiadając na pierwsze pytanie, stwierdzić należy iż faktycznie brak jest przepisów prawnych i zasad związanych z określeniem płci dziecka. Poniżej przedstawione rozwiązania są jedynie stanowiskami organów, nie stanowią jednak podstawy prawej podejmowanych czynności. W ostatnich kilku latach stosowano praktykę, że w przypadku braku możliwości określenia płci dziecka na podstawie badań genetycznych (przeprowadzonych na wniosek rodziców, za odpłatnością), niektóre podmioty lecznicze stosowały uprawdopodobnienie danych i wpisywały prawdopodobną płeć dziecka.

Zastosowanie tej metody ustalenia płci dziecka rodziło wśród personelu medycznego obawę możliwości popełnienia przestępstwa poświadczenia nieprawdy. To było przedmiotem opinii Ministerstwa Sprawiedliwości. W wydanej w 2009 r. opinii - Ministerstwo Sprawiedliwości stanęło na stanowisku, iż sytuacja taka nie wyczerpywała znamion przestępstwa poświadczenia nieprawdy. Podobne stanowisko zajął Minister Zdrowia w piśmie z dnia 8 czerwca 2009 r., znak: MZ-Z-073-17952-1-EW/09, w sprawie martwych urodzeń (skierowane do Rzecznika Praw Dziecka). Uprawdopodobnienie dokonywane było przez pracownika placówki medycznej, a podstawą jego działania było np. przeprowadzone badanie USG lub inne badania/obserwacje. Te czynności nie dają jednak możliwości określenia płci w 100% pewności i dlatego używano na określenie tych działań uprawdopodobnienia płci. Odnosiło się ono do oceny stanu medycznego, nie zaś do odczuć matki. Niektóre placówki medyczne określały płeć dziecka, gdy zawiodły poprzednie formy na podstawie intuicji matki, która określała płeć dziecka.

W chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia nie zaleca stosowania uprawdopodobnienia płci, ponieważ z uwagi na brak odpowiednich przepisów prawnych, nie można zobowiązać personelu medycznego do stosowania takiej procedury (odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - na interpelację nr 5310 w sprawie łamania praw rodziców dzieci martwo urodzonych w dniu 21 czerwca 2012 r. publik: www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6743011B).

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Autora, jedynym pewnym sposobem określenia płci dziecka jest przeprowadzenie badań genetycznych. Jednakże wskazać należy, iż trwają prace nad uregulowaniem prawnym tej kwestii.

Odpowiadając na drugie pytanie, należy mieć na uwadze treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153 poz. 1783 z późn. zm.) - dalej r.p.z., gdzie § 2 r.p.z. stanowi iż za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, zatem implikuje to zdaniem Autora zasadę, iż postępowanie ze zwłokami dziecka jest tożsame z postępowaniem ze zwłokami osób zmarłych. Pochówek tych dzieci podlega tym samym przepisom co pochówek osób dorosłych. Na marginesie należy wskazać, iż w niektórych szpitalach stosowana jest praktyka wydawania zwłok dziecka bezpośrednio rodzicom, ale praktyka ta jest zdaniem Autora sprzeczna z rozporządzeniem w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Katarzyna Lenczowska-Soboń, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 20 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 22 sierpnia 2013 r.
04.03.14
Skomentowano 0 razy

Inne artykuły o zbliżonej tematyce

Nie znaleziono żadnych artykułów.
Zapisz się na bezpłatny Newsletter Prawa Ochrony Zdrowia
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

W związku z brakiem przepisów regulujących sposób ustalenia płci martwo urodzonego dziecka, jakimi zasadami ma się kierować szpital przy jej określaniu?

Aktualności - Zdrowie

Tego samego autora