Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Komentarze praktyczne

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

12.04.2017
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

03.04.2017
Komentarz dotyczy nowego rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

14.03.2017
Zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa. Priorytetowym słowem jest zdrowie, a nie medycyna, natomiast słowo "publiczne" podkreśla, że działania mające zapewnić i umocnić zdrowie ludzi opierają się nie na indywidualnych staraniach, a na zorganizowanym wysiłku społeczności
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Termin ważności recepty

01.03.2017
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia recepty. Status recepty ma profesjonalny komunikat osoby uprawnionej do ordynacji, sprowadzający się do polecenia wydania pacjentowi określonych leków, najczęściej w określonej dawce - wyjaśnia komentarz praktyczny z serwisu LEX Ochrona Zdrowia.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

01.02.2017
1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze.
2

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

14.01.2017
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

12.01.2017
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala

16.12.2016
Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Zmiany w prawie pacjenta do świadczeń POZ oraz w zasadach szczepień ochronnych

01.12.2016
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dokonuje niezwykle istotnych zmian w zakresie zasad realizacji szczepień ochronnych oraz prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Znaczenie ustawy "Za życiem" dla świadczeniodawców

13.11.2016
Analiza ustawy „Za życiem” wskazuje, że świadczeniodawcy nie zostaną dociążeni kolejnymi świadczeniami na rzecz kobiet w ciąży i dzieci objętych postanowieniami tej ustawy. Muszą jednak dokonać zmian w organizacji świadczeń poprzez uwzględnienie prawa do świadczeń poza kolejnością. Zmiany dotyczą także zasad wystawiania zleceń na wyroby medyczne.

Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym

04.11.2016
Projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza rewolucyjne zmiany w działalności tego sektora. Najważniejsza to taka, że w systemie PRM będą mogły być tylko jednostki publiczne. Ważne zmiany dotyczą także zatrudniania pracowników.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Wynagrodzenie pracowników medycznych adekwatne do rodzaju pracy i kwalifikacji

14.10.2016
Podwyższając wynagrodzenia pracowników medycznych, kierownik podmiotu leczniczego powinien zweryfikować również poziom wynagrodzeń pozostałych pracowników podmiotu leczniczego, tak aby ich wynagrodzenie odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
3

Założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

27.09.2016
Głównym założeniem projektu założeń ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej pozostaje przyjęcie jednolitych rozwiązań legislacyjnych, które nie tylko zwiększą znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej, ale również doprowadzą do skoordynowania POZ z pozostałymi częściami systemu opieki zdrowotnej, jak również uwydatnią rolę profilaktyki.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek to poważne wyzwanie

21.09.2016
Ustawowe kompetencje pielęgniarek i położnych do ordynowania leków są węższe od uprawnień lekarzy. Pielęgniarki i położne nie mogą ordynować leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawiać na nie recepty
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak wystawić receptę dla pacjenta 75+?

23.08.2016
Zasadniczym celem wystawienia recepty jest naniesienie na blankiecie recepty określonych przez przepisy danych w sposób prawidłowy, kompletny i tym samym stworzenie farmaceucie możliwości do realizacji tej recepty i wydanie pacjentowi leku, który został zalecony przez lekarza - czytamy w komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Odpowiedzialność cywilna fizjoterapeuty

09.08.2016
Nieprawidłowe działania wobec pacjentów związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej mogą stanowić po spełnieniu ustawowych przesłanek podstawę odpowiedzialności cywilnej każdego fizjoterapeuty
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Komentarz praktyczny do zarządzenia prezesa NFZ w sprawie komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów

02.08.2016
Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego mówi, że dokument umożliwiający rozliczanie udzielonych świadczeń może być opatrzony podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Opieka farmaceutyczna jako narzędzie promocji apteki - dozwolone granice

06.07.2016
Środowiska aptekarskie postulują, by rolą farmaceuty było nie tylko wydawanie leków i informowanie o zasadach ich przyjmowania, ale przede wszystkim udzielanie fachowych porad dla poszczególnych pacjentów. Więcej na ten temat dowiesz się z produktu LEX Apteka.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

NFZ: zmiany warunków umów na leczenie szpitalne

02.07.2016
Komentarz praktyczny do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 71/2016/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
2
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Zasady bezpiecznego dzielenia opakowań leków gotowych

24.06.2016
Komentarz przybliża zasady dzielenia opakowań gotowych leków. Autorka zawarła w nim między innymi definicję ustawową leku gotowego, wyjaśniła, jaka jest rola opakowania leku i jakie są jego rodzaje. Ponadto w komentarzu wskazano także, jakie informacje muszą się znaleźć na opakowaniu gotowego leku.
1
1  2  3  4    

Produkty polecane

Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje kluczowe problemy prawne z obszaru leków biologicznych...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

W komentarzu zawarto szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących zawodu...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł