Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Zobacz film promocyjny

Nasze serwisy

Pokaż

LEX Ochrona Zdrowia to unikatowa na rynku, baza najistotniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego - zarówno w aspekcie prawnym, jak i zarządczym. LEX Ochrona Zdrowia to unikalny produkt dopasowany do codziennych obowiązków dyrektorów szpitali, który gwarantuje wiarygodną, aktualną, rzetelną informację z zakresu prawa i zarządzania podmiotem leczniczym. To źródło informacji, które będzie podstawą do działania i podejmowania decyzji w ramach zawodowych zadań każdego dyrektora, kierownika oraz pracownika szpitala.

Więcej informacji

LEX

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Jak według przepisów ma działać aplikacja do rejestracji drogą elektroniczną?

14.02.2017
Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika konieczność umożliwienia pacjentowi elektronicznego zapisania się na określony termin wizyty, jednak świadczeniodawcy przysługuje prawo do zmiany daty świadczenia.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy można pobierać opłaty od pacjentów nieubezpieczonych w ramach SOR oraz nocnej pomocy lekarskiej?

06.02.2017
Pobieranie opłat w szpitalny oddziale ratunkowym za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym jest niezgodne z prawem. W przypadku nocnej i świątecznej pomocy osoby, które zadeklarują, że nie przysługuje im prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy praca na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa jest wykonywaniem zawodu?

04.02.2017
Zadania realizowane przez dyrektora ds. pielęgniarstwa są zadaniami stanowiącymi wykonywanie zawodu pielęgniarki. Wynika tak z ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy świadczeniodawca ma prawo odmówić przyjęcia deklaracji do lekarza?

02.02.2017
W sytuacji, gdy liczba zadeklarowanych pacjentów do jednego lekarza nie przekracza 2500 osób, świadczeniodawca winien przyjąć deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, i w sposób odpowiedni zwiększyć czas pracy lekarza. Gdy liczba pacjentów przekracza 2500, może odmówić przyjęcia deklaracji.

Czy można finansować programy zdrowotne zgłaszane przez podmioty lecznicze na podstawie umowy?

07.01.2017
W przypadku programów polityki zdrowotnej ustawodawca nie przewidział analogicznego rozwiązania, jak w przypadku finansowania świadczeń gwarantowanych przez samorząd terytorialny - art. 9a-9b u.ś.o.z., zgodnie z którymi jednostka może na podstawie umowy zawartej z "własnym podmiotem leczniczym" pominąć tryb konkursowy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jakie akty prawne regulują komunikację lekarza i fizjoterapeuty z pacjentami?

01.01.2017
Zasady komunikacji z pacjentem określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

Czy przychodnia musi mieć spisane procedury medyczne i okazywać je podczas kontroli sanepidu?

21.12.2016
Organ sanitarny może wymagać od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Czy umowa najmu lokalu użytkowego jest zgodna z ustawą o działalności leczniczej?

21.12.2016
Brzmienie art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej uległo modyfikacji i obecnie obejmuje także mienie będące przedmiotem praw obligacyjnych co wyraża się sformułowaniem: "Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym mieniem."

Jakie przepisy określają obowiązek przeglądu urządzeń i aparatury medycznej w podmiocie leczniczym?

01.12.2016
Wszystkie wyroby medyczne podlegają przeglądom określonym przez ich producenta. Poza tym urządzenia ciśnieniowe (sterylizatory, autoklawy) podlegają przeglądom jednostek dozoru technicznego.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak długo należy przechowywać dokumentację konkursów poprzedzających udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne?

01.12.2016
Ponieważ brak przepisów określających wprost termin przechowywania dokumentacji postępowań konkursowych według eksperta zasadne wydaje się przyjęcie w odniesieniu do tych dokumentów okresu 5 lat.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak zarejestrować poprawnie filię poradni POZ mającej kontrakt z NFZ?

01.12.2016
Ponieważ żadne przepisy nie określają odrębnych warunków, jakie spełniać musi filia placówki udzielającej świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, należy tutaj stosować przepisy ogólne właściwe dla każdego z miejsc udzielania takich świadczeń.

Czy można rozwiązać umowę o pracę z ordynatorem, dlatego że nie posiada on predyspozycji do kierowania oddziałem?

13.11.2016
Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony może zostać wypowiedziana. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i stanowiskiem doktryny przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna i rzeczywista.

Wyniki, odpisy, epikryzy pochodzące z innej placówki medycznej powinny być w dokumentacji w oryginałach

12.11.2016
Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta i samego świadczeniodawcy wyniki badań lub konsultacji pacjenta pochodzące z innej placówki medycznej powinny być załączane w oryginałach lub w uwierzytelnionych przez świadczeniodawcę kopiach.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy szpital ma obowiązek wprowadzenia procedury druku zgody pacjenta na badania diagnostyczne poza własnym laboratorium?

19.10.2016
Nie ma znaczenia, w jakich uwarunkowaniach organizacyjnych wykonywane jest badanie diagnostyczne, to znaczy, czy pacjent zgłasza się w tym celu do tego samego podmiotu, w którym wystawiono skierowanie na wykonanie badania, czy do innego pomiotu. Zgoda na wykonanie badania musi być zawsze złożona w odniesieniu do określonego badania.

Czy i w jaki sposób można rozliczyć z NFZ porady medyczne udzielane pracownikom narodowości ukraińskiej w POZ?

18.10.2016
Gdy obywatel Ukrainy przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzysta ze statusu osoby ubezpieczonej, dysponuje on takimi samymi uprawnieniami w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy lekarz zatrudniony w komercyjnej placówce na umowie zlecenie może wystawiać recepty na leki refundowane?

14.10.2016
W przypadku, gdy podmiot, z którym lekarz współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie ma zawartej umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, lekarz może wystawiać recepty na leki refundowane, jeżeli uzyska dostęp do unikalnych numerów recept nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.
3
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Pielęgniarki i położne w placówkach medycznych mają obowiązek noszenia identyfikatorów

13.10.2016
Zgodnie z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalu lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital, mają obowiązek noszenia identyfikatorów.

Kto ponosi koszt transportu sanitarnego, gdy lekarz SOR skierował pacjenta do szpitala psychiatrycznego?

01.10.2016
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej świadceniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej w określonych w ustawie przypadkach.
1

Lekarz, który odbył szkolenie, ale nie zdał egzaminu, może wypisywać recepty na leki 75+

21.09.2016
Czy lekarz, który odbył szkolenie specjalizacyjne z Medycyny Rodzinnej w okresie od 5 lipca 2006 r. do 4 kwietnia 2010 r., ale nie zdał egzaminu, posiadający aktywną listę pacjentów może pisać recepty na leki 75+? Czy taki lekarz posiada status lekarza...
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Kto jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wspólnika spółki cywilnej?

16.09.2016
Składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne wspólnika spółki cywilnej, który rozpoczął działalność gospodarczą przed 1 stycznia 2009 r., nadal może rozliczać i opłacać spółka cywilna.
Artykuł dostępny po zalogowaniu
1  2  3  4  5    9

Produkty polecane

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont...
Cena: 99.00
oszczędzasz: : 89.10 zł

Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było...
Cena: 119.00
oszczędzasz: : 107.10 zł