Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Czy należy wskazać podwykonawców w zakresie diagnostyki w ofertach dotyczących rehabilitacji leczniczej?

19.05.2017
Gdy świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej wykonuje ją z udziałem podwykonawców, to sporządzona oferta powinna wskazywać w formularzu ofertowym wykaz takich podwykonawców wraz z informacją o umowach podwykonawstwa.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy szpital musi wykazywać do NFZ informację o skorzystaniu przez pacjenta z wystawienia tzw. recepty zaocznej?

17.05.2017
Gdy lekarz wystawia receptę bez konieczności osobistego badania pacjenta, bez znaczenia jest okoliczność gdzie w danym momencie pacjent przebywa. W takim przypadku w sprawozdawczości przekazywanej przez świadczeniodawcę do Funduszu nie można wykazywać porady ambulatoryjnej, a jedynie wydanie powtórnej recepty.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy do kosztów przygotowania dokumentacji medycznej można doliczyć koszty jej wysyłki?

16.05.2017
Można pobrać od wnioskodawcy opłatę za przesłanie sporządzonej kopii dokumentacji. Jednak niektóre z podmiotów uprawnionych dysponują uprawnieniami szczególnymi, które skutkują brakiem możliwości pobrania opłaty za przesłanie dokumentacji.

Czy lekarz rezydent może podpisać klauzulę opt-out?

09.05.2017
Lekarz odbywający specjalizację w tym trybie jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie ma przeszkód prawnych do podpisania przezeń klauzuli opt-out. Jest to bowiem konsekwencja pracowniczego charakteru umów o rezydenturę.

Czy po wygraniu konkursu na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa lekarz może pracować w poradni?

21.04.2017
Na każde ze stanowisk objętych obowiązkiem prowadzenia konkursu można zatrudniać kandydata w oparciu o stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. Skoro jednak podmiot zatrudniający decyduje się na stosunek pracy, to ustawodawca ogranicza go wyłącznie do umowy o pracę. Ustawodawca nie pozwala na stosowanie pozostałych podstaw nawiązania stosunku pracy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy potrzebna jest zgoda NFZ na podwykonawstwo w ramach kontraktu?

15.04.2017
Kiedy świadczenia realizowane przez podwykonawcę mają charakter dodatkowy, a miejsce ich wykonywania nie zostało ujęte w zawartej przez świadczeniodawcę z NFZ umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmiana miejsca wykonywania działalności przez podwykonawcę nie wymaga zmiany treści umowy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy SP ZOZ może przeznaczyć część zysku za rok 2016 na wydatki bieżące w roku 2017?

12.04.2017
SP ZOZ może przeznaczyć część zysku za rok 2016 na wydatki bieżące w roku 2017. Nie ma przepisów, które ograniczałyby takie decyzje.

Czy można zawiesić działalność zespołów ratownictwa medycznego z powodu braku lekarza?

06.04.2017
Przepisy nie regulują kwestii zawieszania działania jednostki ratownictwa medycznego ani skutków powstania czasowej przeszkody w wykonywaniu jej zadań. W takim przypadku należy o zaistniałej przeszkodzie powiadomić wojewodę.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Gdzie znajdują się regulacje dotyczące pomieszczeń w zakładzie rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej?

03.04.2017
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sala kinezyterapii wykorzystywana w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej winna być odrębnym pomieszczeniem i powinna być wyposażona w stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak należy rozumieć określenie „lekarz dentysta stomatologii ogólnej”?

01.04.2017
Lekarzem dentystą stomatologii ogólnej jest lekarz, który szkolenie specjalizacyjne odbywał na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

Czy po zeskanowaniu można zniszczyć oryginał oświadczenia pacjenta?

14.03.2017
Oświadczenie pacjenta nie jest elementem dokumentacji medycznej, a jedynie dokumentem w niej zamieszczonym, lub do niej dołączonym. Nie jest więc objęte przyzwoleniem na jego odwzorowanie i zniszczenie oryginału.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jakie wymagania należy spełnić, aby zarejestrować poradnię specjalistyczną?

02.03.2017
Podmiot leczniczy podczas dokonywania rejestracji dodaje do wniosku jedynie oświadczenie, że dane w nim zawarte są kompletne i zgodne z prawdą oraz iż zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej. Nie ma już obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy za ogłoszenie konkursu na zastępcę kierownika ds. lecznictwa odpowiedzialny jest dyrektor SP ZOZ-u?

01.03.2017
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej konkurs na kierownika SP ZOZ-u jest organizowany przez podmiot tworzący. Oznacza to, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika organizowany jest już przez sam podmiot leczniczy.

Jak według przepisów ma działać aplikacja do rejestracji drogą elektroniczną?

14.02.2017
Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika konieczność umożliwienia pacjentowi elektronicznego zapisania się na określony termin wizyty, jednak świadczeniodawcy przysługuje prawo do zmiany daty świadczenia.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy można pobierać opłaty od pacjentów nieubezpieczonych w ramach SOR oraz nocnej pomocy lekarskiej?

06.02.2017
Pobieranie opłat w szpitalny oddziale ratunkowym za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym jest niezgodne z prawem. W przypadku nocnej i świątecznej pomocy osoby, które zadeklarują, że nie przysługuje im prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy praca na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa jest wykonywaniem zawodu?

04.02.2017
Zadania realizowane przez dyrektora ds. pielęgniarstwa są zadaniami stanowiącymi wykonywanie zawodu pielęgniarki. Wynika tak z ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy świadczeniodawca ma prawo odmówić przyjęcia deklaracji do lekarza?

02.02.2017
W sytuacji, gdy liczba zadeklarowanych pacjentów do jednego lekarza nie przekracza 2500 osób, świadczeniodawca winien przyjąć deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, i w sposób odpowiedni zwiększyć czas pracy lekarza. Gdy liczba pacjentów przekracza 2500, może odmówić przyjęcia deklaracji.

Czy można finansować programy zdrowotne zgłaszane przez podmioty lecznicze na podstawie umowy?

07.01.2017
W przypadku programów polityki zdrowotnej ustawodawca nie przewidział analogicznego rozwiązania, jak w przypadku finansowania świadczeń gwarantowanych przez samorząd terytorialny - art. 9a-9b u.ś.o.z., zgodnie z którymi jednostka może na podstawie umowy zawartej z "własnym podmiotem leczniczym" pominąć tryb konkursowy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jakie akty prawne regulują komunikację lekarza i fizjoterapeuty z pacjentami?

01.01.2017
Zasady komunikacji z pacjentem określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

Czy przychodnia musi mieć spisane procedury medyczne i okazywać je podczas kontroli sanepidu?

21.12.2016
Organ sanitarny może wymagać od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
1  2  3  4  5    10

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych

Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł