Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Czy po zeskanowaniu można zniszczyć oryginał oświadczenia pacjenta?

14.03.2017
Oświadczenie pacjenta nie jest elementem dokumentacji medycznej, a jedynie dokumentem w niej zamieszczonym, lub do niej dołączonym. Nie jest więc objęte przyzwoleniem na jego odwzorowanie i zniszczenie oryginału.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jakie wymagania należy spełnić, aby zarejestrować poradnię specjalistyczną?

02.03.2017
Podmiot leczniczy podczas dokonywania rejestracji dodaje do wniosku jedynie oświadczenie, że dane w nim zawarte są kompletne i zgodne z prawdą oraz iż zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej. Nie ma już obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy za ogłoszenie konkursu na zastępcę kierownika ds. lecznictwa odpowiedzialny jest dyrektor SP ZOZ-u?

01.03.2017
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej konkurs na kierownika SP ZOZ-u jest organizowany przez podmiot tworzący. Oznacza to, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika organizowany jest już przez sam podmiot leczniczy.

Jak według przepisów ma działać aplikacja do rejestracji drogą elektroniczną?

14.02.2017
Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika konieczność umożliwienia pacjentowi elektronicznego zapisania się na określony termin wizyty, jednak świadczeniodawcy przysługuje prawo do zmiany daty świadczenia.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy można pobierać opłaty od pacjentów nieubezpieczonych w ramach SOR oraz nocnej pomocy lekarskiej?

06.02.2017
Pobieranie opłat w szpitalny oddziale ratunkowym za świadczenia udzielone pacjentom nieubezpieczonym jest niezgodne z prawem. W przypadku nocnej i świątecznej pomocy osoby, które zadeklarują, że nie przysługuje im prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy praca na stanowisku dyrektora ds. pielęgniarstwa jest wykonywaniem zawodu?

04.02.2017
Zadania realizowane przez dyrektora ds. pielęgniarstwa są zadaniami stanowiącymi wykonywanie zawodu pielęgniarki. Wynika tak z ustawy z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy świadczeniodawca ma prawo odmówić przyjęcia deklaracji do lekarza?

02.02.2017
W sytuacji, gdy liczba zadeklarowanych pacjentów do jednego lekarza nie przekracza 2500 osób, świadczeniodawca winien przyjąć deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, i w sposób odpowiedni zwiększyć czas pracy lekarza. Gdy liczba pacjentów przekracza 2500, może odmówić przyjęcia deklaracji.

Czy można finansować programy zdrowotne zgłaszane przez podmioty lecznicze na podstawie umowy?

07.01.2017
W przypadku programów polityki zdrowotnej ustawodawca nie przewidział analogicznego rozwiązania, jak w przypadku finansowania świadczeń gwarantowanych przez samorząd terytorialny - art. 9a-9b u.ś.o.z., zgodnie z którymi jednostka może na podstawie umowy zawartej z "własnym podmiotem leczniczym" pominąć tryb konkursowy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jakie akty prawne regulują komunikację lekarza i fizjoterapeuty z pacjentami?

01.01.2017
Zasady komunikacji z pacjentem określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.

Czy przychodnia musi mieć spisane procedury medyczne i okazywać je podczas kontroli sanepidu?

21.12.2016
Organ sanitarny może wymagać od podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych procedur zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Czy umowa najmu lokalu użytkowego jest zgodna z ustawą o działalności leczniczej?

21.12.2016
Brzmienie art. 54 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej uległo modyfikacji i obecnie obejmuje także mienie będące przedmiotem praw obligacyjnych co wyraża się sformułowaniem: "Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje posiadanym mieniem."

Jakie przepisy określają obowiązek przeglądu urządzeń i aparatury medycznej w podmiocie leczniczym?

01.12.2016
Wszystkie wyroby medyczne podlegają przeglądom określonym przez ich producenta. Poza tym urządzenia ciśnieniowe (sterylizatory, autoklawy) podlegają przeglądom jednostek dozoru technicznego.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak długo należy przechowywać dokumentację konkursów poprzedzających udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne?

01.12.2016
Ponieważ brak przepisów określających wprost termin przechowywania dokumentacji postępowań konkursowych według eksperta zasadne wydaje się przyjęcie w odniesieniu do tych dokumentów okresu 5 lat.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak zarejestrować poprawnie filię poradni POZ mającej kontrakt z NFZ?

01.12.2016
Ponieważ żadne przepisy nie określają odrębnych warunków, jakie spełniać musi filia placówki udzielającej świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, należy tutaj stosować przepisy ogólne właściwe dla każdego z miejsc udzielania takich świadczeń.

Czy można rozwiązać umowę o pracę z ordynatorem, dlatego że nie posiada on predyspozycji do kierowania oddziałem?

13.11.2016
Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę zawarta na czas oznaczony i nieoznaczony może zostać wypowiedziana. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i stanowiskiem doktryny przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna i rzeczywista.

Wyniki, odpisy, epikryzy pochodzące z innej placówki medycznej powinny być w dokumentacji w oryginałach

12.11.2016
Z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta i samego świadczeniodawcy wyniki badań lub konsultacji pacjenta pochodzące z innej placówki medycznej powinny być załączane w oryginałach lub w uwierzytelnionych przez świadczeniodawcę kopiach.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy szpital ma obowiązek wprowadzenia procedury druku zgody pacjenta na badania diagnostyczne poza własnym laboratorium?

19.10.2016
Nie ma znaczenia, w jakich uwarunkowaniach organizacyjnych wykonywane jest badanie diagnostyczne, to znaczy, czy pacjent zgłasza się w tym celu do tego samego podmiotu, w którym wystawiono skierowanie na wykonanie badania, czy do innego pomiotu. Zgoda na wykonanie badania musi być zawsze złożona w odniesieniu do określonego badania.

Czy i w jaki sposób można rozliczyć z NFZ porady medyczne udzielane pracownikom narodowości ukraińskiej w POZ?

18.10.2016
Gdy obywatel Ukrainy przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzysta ze statusu osoby ubezpieczonej, dysponuje on takimi samymi uprawnieniami w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej jak obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy lekarz zatrudniony w komercyjnej placówce na umowie zlecenie może wystawiać recepty na leki refundowane?

14.10.2016
W przypadku, gdy podmiot, z którym lekarz współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, nie ma zawartej umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, lekarz może wystawiać recepty na leki refundowane, jeżeli uzyska dostęp do unikalnych numerów recept nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.
3
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Pielęgniarki i położne w placówkach medycznych mają obowiązek noszenia identyfikatorów

13.10.2016
Zgodnie z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej pielęgniarki i położne zatrudnione w szpitalu lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital, mają obowiązek noszenia identyfikatorów.
1  2  3  4  5    9

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77