Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:

Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Najnowsze zmiany w prawie

NFZ sfinansuje opiekę perinatalną

Projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ zawiera nowe świadczenie, które obejmie kobiety z potwierdzoną letalną wadą płodu, dzieci urodzone z wadą letalną i rodziców dziecka – informuje Rzeczpospolita.
Więcej
Więcej

Jak rozwijać kompetencje na rynku ochrony zdrowia?

2017-08-10
Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu w ochronie zdrowia? Jak rozmawiać z pacjentem w sytuacjach trudnych? Jak zarządzać badaniem klinicznym? Jak prowadzić działalność gospodarczą na rynku farmaceutycznym? W toku pracy w obszarze ochrony zdrowia często pojawiają się kolejne wyzwania, a także możliwości nowych dróg rozwoju. Niezwykle ważne jest więc nieustanne kształcenie się, rozszerzanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Zabiegi medycyny estetycznej coraz bardziej popularne

2017-08-18
Rośnie zainteresowanie zabiegami medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Polki najczęściej decydują się na zabieg powiększania piersi, lifting twarzy, wypełniacze i peelingi chemiczne. Wśród osób, które zaciągają pożyczki na zabiegi medyczne, prawie 30 procent przeznacza te pieniądze na zabieg chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej – wynika z danych Medical Finance Group.
Dla lekarzy Dla menedżerów

Rzecznik Praw Pacjenta: uprawnienia dla kobiet w ciąży od stycznia 2017

2017-08-17
Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, iż od stycznia 2017 dzięki ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kobiety w ciąży oraz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością w szpitalach oraz w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Dla lekarzy Dla farmaceutów Dla menedżerów

Naczelna Izba Aptekarska zaniepokojona wstrzymaniem prac nad ograniczeniem sprzedaży leków

2017-08-11
Naczelna Izba Aptekarska wyraziła zaniepokojenie zmianą stanowiska Ministerstwa Zdrowia dotyczącą zmian w przepisach w zakresie obrotu pozaaptecznego. Resort zdrowia poinformował, że prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia w tej sprawie zostały wstrzymane.
Dla farmaceutów
Więcej
Więcej

Rynek aptek - co się zmieni?

2017-07-04
16 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa Farmaceutycznego, funkcjonującą w domenie publicznej pod pojęciem: „apteka dla aptekarzy”. Projekt w trakcie prac legislacyjnych podlegał wielu ewolucjom zmierzającym w wielu kierunkach, co uprawnia twierdzenie, że stanowi pewien wymiar kompromisu. Ostateczne jego brzmienie zawarte jest w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku.
Dla farmaceutów

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

2017-05-16
Autor: Siwiec Maciej
W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
Dla lekarzy Dla menedżerów

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

2017-05-09
Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?
Dla lekarzy Dla menedżerów

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

2017-04-12
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Dla menedżerów
Więcej

WSA: powierzenie obowiązków kierownika podmiotu bez konkursu niezgodne z ustawą

2017-07-17
Według WSA powierzenie pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego bez przeprowadzenia wcześniejszego konkursu, nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
Dla prawników Dla menedżerów

UZP: umowy konsorcjalne na gruncie ustawy o działalności leczniczej

2017-06-01
Zawarcie umowy konsorcjum przez odwołujących się wykonawców oraz złożenie przez nich wspólnej oferty uznano za czynność mającą na celu obejście prawa w celu uzyskania przez konsorcjanta prawa do wierzytelności z naruszeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
Dla menedżerów

NSA: cofnięcie zezwolenia na aptekę nie jest zależne od opinii samorządu aptekarskiego

2017-05-19
Wydanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia przez właściwą okręgową radę aptekarską opinii, o jakiej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Dla prawników Dla farmaceutów

WSA: leczenie za granicą, gdy niemożliwe jest w kraju

2017-05-09
Dla udzielenia zgody na leczenie poza granicami kraju konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, czyli wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych i aktualnie nie może zostać przeprowadzone w kraju – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów
Więcej

Wiedza

Rekomendowane dla Ciebie

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 141.96

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK ePub]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I [EBOOK PDF]

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych [EBOOK ePub]

W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych odnoszących się do prawa...
Cena: 169.00