Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Kontrola zarządcza ważna dla szpitali

Dla menedżerów
Rozwój technologii medycznych sprawił, że szpitale stały się złożonymi organizacjami z obrotami sięgającymi często setek milionów złotych, dlatego ważne stały się skuteczne systemy kontroli zarządczej, obligatoryjnie przypisane jednostkom sektora finansów publicznych.
W ramach topiku:
GRC Zarządzanie

„Rozwój technologii medycznych sprawił, że znacznie poprawiła się skuteczność leczenia, ale zarazem nastąpił relatywnie duży wzrost jego kosztów. Doprowadziło to do sytuacji, w której opieka zdrowotna przestała być problemem medycznym należącym wyłącznie do lekarzy, a w dużej mierze stała się zagadnieniem ekonomicznym, leżącym w gestii menedżerów, ekonomistów, finansistów i agencji rządowych” – czytamy we wstępie do publikacji pt. „Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia”, której wydanie zapowiada Wolters Kluwer.

Relatywnie duże budżety i złożona struktura współczesnych placówek medycznych sprawiają, że zapewnienie efektywności staje się kluczowym problemem stawianym przed systemami zarządzania – podkreślają autorzy we wstępie do publikacji.

 

Kontrola zarządcza, która wynika z przepisów ustawy o  finansach publicznych, jest poszerzeniem kontroli instytucjonalnej o  zagadnienia dotyczące efektywności funkcjonowania organizacji. Spełnia ona szczególną rolę, gdyż jej zadaniem jest zapewnienie realizacji „celów i  zadań w  sposób zgodny z  prawem, efektywny, oszczędny i  terminowy”. Wynika z tego, że działania menedżerów organizacji powinno być ukierunkowane zarówno na legalność, jak i na ograniczanie ryzyka, zapewniając redukcję skali marnotrawstwa zasobów publicznych.

„Kontrola zarządcza obejmuje zatem wartości etyczne, kompetencje zawodowe, strukturę organizacyjną, delegowanie uprawnień, zarządzanie ryzykiem, organizację, zapewnienie dostępu do informacji itp., stając się kluczowym systemem doskonalącym zarządzanie” – czytamy we wstępie do publikacji.

Autorzy dodają też, że ważnym efektem tej kontroli jest zredukowanie własnej niepewności menedżerów oraz niepewności podwładnych i innych interesariuszy. Jest to jeden z zasadniczych warunków uruchomienia mechanizmów zapewniających śmiałe działania zmierzające do poprawy jakości i bezpieczeństwa usług medycznych. Jednak, jak podkreślają autorzy publikacji, pojęcie to jest często źle rozumiane, brakuje także w polskiej literaturze pozycji, które kompleksowo omawiałyby kontrolę zarządczą w  publicznych placówkach ochrony zdrowia.

Zadanie to ma pełnić właśnie ta publikacja, która omawia problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

W opracowaniu omówiono między innymi takie zagadnienia, jak funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kierowania placówką ochrony zdrowia, mechanizmy i instrumenty systemu kontroli zarządczej, standaryzacja procedur kontrolnych, kontrola jako funkcja zarządzania organizacją, kontrola procesu formułowania i wdrażania strategii, kontrola poprzez certyfikację i akredytację  czy też wiarygodność sprawozdań w ocenie sprawności działania placówek ochrony zdrowia.

Publikacja została wzbogacona o wzory dokumentów oraz praktyczne przykłady, a także informacje odnoszące się do kontroli kosztów i jakości w polskich oraz zagranicznych placówkach ochrony zdrowia. Ponadto w skondensowanej formie ukazano dorobek nauk organizacji i zarządzania w zakresie kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dotyczących organizacji publicznych i roli profesji medycznych.

Opracowanie ukazuje temat kontroli bardzo szeroko, łącząc zarówno podejście cybernetyczne oparte o procedury administracyjne, jak i zagadnienia związane z relacjami społecznymi, procesami politycznymi, motywacją, kulturą organizacyjną i samokontrolą pracowników, w tym pracowników medycznych.

Istotnym przesłaniem, które warunkuje wyniki wdrożenia przedstawionych w opracowaniu propozycji, jest zrozumienie przez pracowników swojej roli w  systemie kontroli zarządczej. Zatem kluczowym zadaniem stojącym przed wdrażającymi rozwiązania zaprezentowane w  książce jest zbudowanie silnej świadomości potrzeby podejmowania działań wymaganych poszczególnymi standardami.

Zasadniczym zadaniem menedżerów jest zarówno podkreślanie znaczenia i roli omawianego systemu, jak i wdrożenie rozwiązań zapewniających partycypację pracowników w jego tworzeniu.

To ostatnie spostrzeżenie podkreśla istotę systemu kontroli zarządczej wyrażoną myślą: jeśli „nie chce się chcieć”, jest mało prawdopodobne, że nastąpią jakiekolwiek zmiany, nawet w warunkach stosowania najlepszych rozwiązań służących usprawnianiu organizacji.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów ochrony zdrowia różnego szczebla oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Zainteresuje także audytorów i pracowników działów audytu wewnętrznego w placówkach ochrony zdrowia.

Planowana data wydania publikacji to 19 stycznia 2018 roku.

Obecnie książka dostępna jest w ofercie przedsprzedaży w księgarni Profinfo.>>>

O autorach:

Roman Lewandowski - doktor nauk technicznych, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce oraz adiunkt w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi; autor ponad 50 publikacji z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, w szczególności systemów kontroli zarządczej, a także zarządzania jakością i finansami.

Janusz Sasak - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; autor licznych opracowań teoretycznych i wdrożeniowych z zakresu zarządzania procesowego, zarządzania ryzykiem i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Artur Kożuch - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, profesor Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, wcześniej długoletni pracownik organów kontroli skarbowej; autor publikacji z zakresu zarządzania finansami w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności próby implementacji w tych organizacjach rozwiązań kontrolingu, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów.

 

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

Clinical Governance, czyli GRC w ochronie zdrowia

11-10-2016
Clinical Governance czyli GRC w ochronie zdrowia to termin oznaczający dążenie do jakości usług i zachowania wysokich standardów poprzez tworzenie przyjaznego środowiska opieki klinicznej. To także zbiór zasad, działań i środków adresowanych do obywateli w celu promowania działań prozdrowotnych– wyjaśnia Joanna Mrowicka, Audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Odebranie prawa wykonywania zawodu to śmierć zawodowa dla lekarza