Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

RPO: decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna należeć do sądu

Według Rzecznika Praw Obywatelskich decyzja w kwestii zwolnienia z tajemnicy powinna być zastrzeżona dla sądu. Rzecznik wystąpił w tej sprawie do ministra sprawiedliwości, wnioskując o zmianę artykułu kodeksu postępowania karnego, który daje możliwość podjęcia takiej decyzji prokuratorowi.
W ramach topiku:
Zmiany dotyczące tajemnicy lekarskiej
Warto wiedzieć: Art. 226. k.p.k. mówi w części drugiej, że w postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu, jako dowodów, dokumentów zawierających tajemnicę lekarską decyduje prokurator.
Dla lekarzy

Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że brak dostatecznej ochrony tajemnicy lekarskiej i związane z tym narażenie pacjentów na zbyt szeroki dostęp różnych organów i instytucji do informacji związanych ze sferą prywatności objętą stanem zdrowia i leczeniem może podważyć zaufanie stanowiące podstawę prawidłowych relacji pacjenta z lekarzem. Poza tym naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy lekarskiej może skutkować pociągnięciem lekarza do odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, a nawet karnej.

Według Rzecznika argumenty te przemawiają za usunięciem zdania drugiego art. 226 k.p.k., według którego „w postępowaniu przygotowawczym o wykorzystaniu, jako dowodów, dokumentów zawierających tajemnicę lekarską decyduje prokurator”.

Analiza wniosków wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich ujawniła rozbieżność w stosowaniu art. 226 k.p.k. W niektórych przypadkach sądy rejonowe przyjmują, że przepis ten uprawnia prokuratora do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej w zakresie tajemnicy zawartej w treści dokumentów, w innych stwierdzają, że uprawnionym do zwolnienia z tajemnicy lekarskiej jest wyłącznie sąd.

Przepis art. 226 k.p.k. w zdaniu drugim przewiduje wyjątek od wynikającej z art. 180 § 2 k.p.k. zasady sądowego rozstrzygania w kwestii uchylenia wskazanych tam pięciu szczególnych tajemnic.
„Przyjęte w tym przepisie rozwiązanie, niewymagające wydania orzeczenia niezależnego i niezawisłego sądu, w praktyce znacząco osłabia pozycję tajemnicy lekarskiej. Co istotne, art. 226 k.p.k. znajduje się w rozdziale dotyczącym zatrzymania rzeczy oraz przeszukania, więc jego zakres powinien być ograniczony wyłącznie do dokumentów uzyskanych w wyniku tych czynności” – argumentuje Rzecznik.

Rzecznik poddał pod rozwagę ministra sprawiedliwości podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do nadania nowego brzmienia art. 226 k.p.k. poprzez usunięcie zdania drugiego. Poprosił także o poinformowanie o zajętym stanowisku w tej materii.

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

Magdalena Okoniewska
lista dokumentów
 

Produkty polecane

Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych

Monografia przedstawia kompleksowo praktyczne aspekty ochrony danych osobowych we wszystkich...
Cena: 118.80
Promocja: 106.92 zł

Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu

Prezentowana pozycja przedstawia interpretację rodzajów uszczerbków na zdrowiu w prawie karnym i...
Cena: 52.00
Promocja: 46.80 zł

Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym

W książce zawarto analizę instytucji tajemnicy zawodowej oraz regulacji dotyczących jej ochrony w...
Cena: 63.00
Promocja: 56.70 zł

 

 

Więcej na temat

Tajemnica lekarska problemem w procesach lekarzy

18-05-2015
W sprawach dotyczących błędów medycznych popełnianych przez lekarzy problemem jest tajemnica lekarska, wiążąca medyków. Nawet prokuratura ma problem z tym, kiedy można zwolnić z jej dochowania informuje Dziennik Gazeta Prawna.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

NSA: przestrzeganie limitu placówek jest wymogiem prowadzenia apteki