Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dz.U.18.350
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 marca 2007 r.
w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa formę, treść, termin i sposób wydawania zaświadczenia stwierdzającego, że udzielona pomoc publiczna jest:
1) pomocą de minimis, zwanego dalej "zaświadczeniem o pomocy de minimis", albo
2) pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, zwanego dalej "zaświadczeniem o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie".
§  2. 
1.  Zaświadczenie o pomocy de minimis sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie sporządza się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Wzory, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku udzielania pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy wymienione odpowiednio w § 3 oraz § 3a.
§  3.  Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawiera:
1) datę wydania;
2) pieczęć podmiotu udzielającego pomocy, jeżeli zaświadczenie nie jest wydawane w formie dokumentu elektronicznego;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), nazwę oraz adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby beneficjenta pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
5) dzień udzielenia pomocy;
6) wartość udzielonej pomocy brutto w złotych i w euro;
7) wskazanie podstawy prawnej udzielenia pomocy;
8) stwierdzenie, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
9) informację dotyczącą właściwego rozporządzenia Komisji Europejskiej regulującego warunki dopuszczalności udzielania pomocy o charakterze pomocy de minimis, które miały zastosowanie do udzielonej pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
10) dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.
§  3a.  Zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz informacji określonych w § 3, zawiera:
1) w przypadku gdy o pomoc de minimis wnioskował wspólnik spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej albo komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej niebędący akcjonariuszem, w związku z działalnością prowadzoną w tej spółce - numer identyfikacji podatkowej (NIP), imię i nazwisko albo nazwę oraz adres miejsca zamieszkania albo siedziby tego wspólnika albo komplementariusza;
2) informację, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego towarów;
3) w przypadku pomocy de minimis udzielanej w związku z wykonywaniem usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym - opis tej usługi.
§  4. 
1.  Zaświadczenie o pomocy de minimis i zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy:
1) udzielanej na podstawie decyzji - wraz z tą decyzją w dniu jej wydania;
2) w formie ulgi podatkowej udzielanej na podstawie aktu normatywnego bez wymogu wydania decyzji - w terminie 2 miesięcy od dnia udzielenia pomocy publicznej.
2.  Beneficjent pomocy może wystąpić o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przed upływem terminu, o którym mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.350 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zaświadczenia o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Data aktu: 20/03/2007
Data ogłoszenia: 12/02/2018
Data wejścia w życie: 05/04/2007

Produkty polecane

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł