Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Dz.U.17.1898
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
Na podstawie art. 335 ust. 12 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej oraz powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej;
2) wysokość oraz tryb wypłacania wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji kwalifikacyjnej;
3) szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu wstępnego, w tym:
a) sposób działania komisji kwalifikacyjnej,
b) sposób zorganizowania obsługi administracyjnej i technicznej komisji kwalifikacyjnej przez rady okręgowych izb radców prawnych, w tym przekazywania środków, sprawowania nadzoru nad ich wydatkowaniem i rozliczania wydatków związanych z tą obsługą.
Rozdział  2

Tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej, powoływania i odwoływania członków komisji kwalifikacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia

§  2.  Minister Sprawiedliwości powołuje członków komisji kwalifikacyjnej w terminie do dnia 1 kwietnia.
§  3. 
1.  Minister Sprawiedliwości może zwrócić się do prezesów sądów apelacyjnych o wskazanie, w terminie do dnia 15 lutego, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej - spośród sędziów orzekających w sądach apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na obszarze właściwości sądu apelacyjnego oraz sędziów w stanie spoczynku z tego samego obszaru, spośród których Minister Sprawiedliwości może powołać swoich przedstawicieli.
2.  Krajowa Rada Radców Prawnych zgłasza swoich przedstawicieli w terminie określonym w ust. 1.
3.  Minister Sprawiedliwości zwraca się do dziekanów wydziałów prawa w szkołach wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, osób będących pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi lub dydaktycznymi i posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk prawnych, jako kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej.
4.  Minister Sprawiedliwości zwraca się do prokuratorów regionalnych o wskazanie, w terminie określonym w ust. 1, kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej spośród prokuratorów prokuratury regionalnej lub podległych prokuratur okręgowych oraz prokuratorów w stanie spoczynku, powołanych co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej.
5.  Do zgłoszenia kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej dołącza się formularz, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Minister Sprawiedliwości odwołuje członka komisji kwalifikacyjnej niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu przesłanek wskazanych w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1898 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Komisja egzaminacyjna do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.
Data aktu: 09/06/2009
Data ogłoszenia: 11/10/2017
Data wejścia w życie: 15/06/2009

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł