Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

Dz.U.18.367
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców
Na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, w tym wykaz informacji i dokumentów, zwany dalej "WID", które powinno to zgłoszenie zawierać;
2) wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji oraz tryb ich uiszczania.
2.  WID stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
2) zgłoszeniu - rozumie się przez to zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców;
3) rynku właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym - rozumie się przez to każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynek wspólny) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%;
4) rynku właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym - rozumie się przez to każdy rynek właściwy, jeżeli:
a) działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rynek powiązany wertykalnie), oraz
b) udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca - odbiorca między tymi przedsiębiorcami;
5) rynku właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym - rozumie się przez to każdy rynek produktowy:
a) na którym między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz
b) w którym którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część;
6) przedsiębiorcach bezpośrednio uczestniczących w koncentracji - rozumie się przez to:
a) wspólnie łączących się przedsiębiorców - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy,
b) przedsiębiorcę przejmującego kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy,
c) wspólnie wszystkich przedsiębiorców biorących udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy,
d) przedsiębiorcę nabywającego część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy,
e) przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy,
f) przedsiębiorcę tworzonego - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy,
g) przedsiębiorcę, do którego należy nabywana część mienia - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy;
7) przedsiębiorcach uczestniczących w koncentracji - rozumie się przez to przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, oraz przedsiębiorców, którzy współkontrolują grupę kapitałową, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, lub są współkontrolowani przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji;
8) instytucjach finansowych - rozumie się przez to w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne i domy maklerskie;
9) roku poprzedzającym - rozumie się przez to rok obrotowy poprzedzający rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.
§  3.  Zgłoszenie stanowi wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy.
§  4. 
1.  Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia przedstawia kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje i dokumenty określone w WID, z zastrzeżeniem § 5 i 6.
2.  Przedsiębiorca w trakcie postępowania ma obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego, która może mieć wpływ na ocenę koncentracji.
§  5. 
1.  Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4, mimo braku informacji lub dokumentów objętych WID, jeżeli jednocześnie:
1) przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie ma dostępu do całości lub części tych informacji lub dokumentów;
2) podjęte przez niego działania w celu ich uzyskania nie przyniosły rezultatu;
3) przedsiębiorca ten uprawdopodobnił należytą staranność w podjęciu działań zmierzających do uzyskania tych informacji lub dokumentów.
2.  W przypadkach, o których mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.367 t.j.
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców.
Data aktu: 23/12/2014
Data ogłoszenia: 13/02/2018
Data wejścia w życie: 18/01/2015

Produkty polecane

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł