Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiana ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Dz.U.2017.976
USTAWA
z dnia 23 marca 2017 r.
o zmianie ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Art.  1. 

W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie i stwierdzenie w drodze decyzji, poświadczonej wyłącznie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania;";

2) w art. 8 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wyłącznie legalizację ponowną.";

3) po art. 8c dodaje się art. 8ca w brzmieniu:

"Art. 8ca. W przypadku gdy prawna kontrola metrologiczna przyrządu pomiarowego jest przeprowadzana w miejscu jego zainstalowania lub użytkowania i jest to niezbędne dla prawidłowego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, organ administracji miar albo podmiot upoważniony wzywa wnioskodawcę do:

1) udostępnienia specjalistycznego sprzętu, w szczególności wzorców miary wraz z dowodami spójności pomiarowej, i odpowiednich środków technicznych;

2) udostępnienia materiałów lub substancji niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzenia przyrządu pomiarowego;

3) dostarczenia dodatkowych egzemplarzy przyrządu pomiarowego reprezentujących typ, który ma być zatwierdzony, jego elementów lub urządzeń dodatkowych w przypadkach badania typu;

4) zapewnienia pomocy personelu pomocniczego przy sprawdzaniu przyrządu pomiarowego.";

4) w art. 8h ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy upłynął okres ważności, zatwierdzenie typu uznaje się za ważne w odniesieniu do przyrządów pomiarowych wprowadzonych już do użytkowania.";

5) art. 8l otrzymuje brzmienie:

"Art. 8l. Organ administracji miar oraz podmiot upoważniony odmawiają, w drodze decyzji, dokonania legalizacji, w przypadku gdy:

1) nie jest zatwierdzony typ zgłoszonego przyrządu pomiarowego podlegającego zatwierdzeniu typu;

2) przyrząd pomiarowy jest uszkodzony, niekompletny lub nieprzygotowany do sprawdzenia;

3) czynności związane z legalizacją mają być wykonywane w miejscu, o którym mowa w art. 8c pkt 3, a wnioskodawca nie zapewnił warunków, o których mowa w art. 8ca.";

6) w art. 8m:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zgodność konstrukcji, wykonania, materiałów i charakterystyk metrologicznych z zatwierdzonym typem lub wymaganiami, z tym że w przypadku zmiany wymagań, która nastąpiła przed zgłoszeniem do legalizacji pierwotnej przyrządu pomiarowego podlegającego zatwierdzeniu typu - wyłącznie z zatwierdzonym typem;",

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Podczas legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, wprowadzonego do obrotu lub do użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, przeprowadza się sprawdzenie tego przyrządu pod względem zgodności z wymaganiami obowiązującymi w roku, w którym dokonano oceny zgodności, w oparciu o które dokonano tej oceny.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Legalizacja jednorodnej partii przyrządów pomiarowych może być wykonana jako sprawdzenie każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego albo z zastosowaniem metody statystycznej.",

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Metoda statystyczna, o której mowa w ust. 5, polega na losowym pobraniu z każdej jednorodnej partii przyrządów pomiarowych próbki tych przyrządów i sprawdzeniu każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego z pobranej próbki.";

7) w art. 8n po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego, że przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań, organ administracji miar albo podmiot upoważniony, w drodze decyzji, odmawia poświadczenia dowodem legalizacji, że ten przyrząd spełnia wymagania.";

8) w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.976
Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Data aktu: 23/03/2017
Data ogłoszenia: 18/05/2017
Data wejścia w życie: 02/06/2017, 01/01/2018, 19/05/2018

Produkty polecane

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł