Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Dz.U.2017.1165
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie stosuje się do zatrudnionych w Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego, zwanym dalej "Instytutem":
1) Dyrektora Instytutu, zastępców Dyrektora Instytutu i głównego księgowego, zwanych dalej "pracownikami zarządzającymi";
2) pracowników pionu badawczego;
3) pracowników pionu wsparcia.
§  2.  Ustala się tabele stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia zasadniczego, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  4. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego przysługującego pracownikowi.
§  5. 
1.  Z tytułu realizacji zadań finansowanych lub współfinansowanych z udziałem środków pochodzących między innymi z budżetu Unii Europejskiej, państw członkowskich UE, innych podmiotów prawa międzynarodowego, krajowych lub międzynarodowych programów badawczych Dyrektor Instytutu może przyznać pracownikom dodatek projektowy na czas określony.
2.  Dodatek projektowy jest wypłacany ze środków, o których mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1165
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz stanowisk, wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego.
Data aktu: 19/06/2017
Data ogłoszenia: 19/06/2017
Data wejścia w życie: 04/07/2017

Produkty polecane

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych,...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł