Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Dz.U.2017.1166
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce 1
Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej "Agencją", związane z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r. przyjmującym nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. UE L 92 z 06.04.2017, str. 41), zwanym dalej "rozporządzeniem 2017/647", oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.
§  2.  Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2017/647, zwanej dalej "pomocą", w tym w zakresie określonym w:
1) art. 1 ust. 2 lit. a, b i d rozporządzenia 2017/647 - pozyskuje informacje od Inspekcji Weterynaryjnej;
2) art. 1 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/647 - pozyskuje informacje od rzeźni, w których świnie kwalifikujące się do pomocy poddano ubojowi;
3) art. 3 ust. 1 rozporządzenia 2017/647 - przeprowadza kontrole w trybie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.
§  3.  Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej informacje w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/647.
§  4.  Pomoc jest udzielana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 1 rozporządzenia 2017/647.
§  5. 
1.  Agencja udziela pomocy producentowi świń, który utrzymywał świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionym w załączniku do rozporządzenia 2017/647, zwanemu dalej "producentem świń".
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o siedzibie stada producenta świń, rozumie się przez to wszystkie siedziby stad tego producenta świń położone na obszarze znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymienionym w załączniku do rozporządzenia 2017/647.
3.  W przypadku śmierci producenta świń albo w przypadku wystąpienia innego zdarzenia, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, pomoc jest udzielana producentowi świń będącemu spadkobiercą albo innym następcą prawnym, jeżeli:
1) mimo niespełnienia warunków, o których mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2017.1166
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.
Data aktu: 08/06/2017
Data ogłoszenia: 19/06/2017
Data wejścia w życie: 20/06/2017

Produkty polecane

Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego

Książka przedstawia propozycję modelu wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa stacjonarnego w...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77