Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Otrzymywanie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.

Dz.U.2018.348
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie
Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) normy wyżywienia, o którym mowa w art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej "wyżywieniem";
2) przypadki, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "funkcjonariuszem", otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, zwany dalej "równoważnikiem";
3) wysokość równoważnika;
4) sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika;
5) warunki i tryb wypłacania równoważnika;
6) organy właściwe w sprawach wypłaty równoważnika.
§  2. 
1.  Ustala się następujące normy wyżywienia, które otrzymuje funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych:
1) zasadniczą, zwaną dalej "normą Z";
2) dodatkową:
a) uzupełniającą, zwaną dalej "normą U",
b) napojów.
2.  Zasadnicza norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby.
3.  Dodatkowa norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby, jako uzupełnienie do zasadniczej normy wyżywienia lub jako norma samoistna, w formie osobnego posiłku lub napoju.
4.  Rodzaj i ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Wyżywienie według normy Z otrzymuje funkcjonariusz:
1) będący uczestnikiem narad, kursów, warsztatów lub innych form szkolenia organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej;
2) w dniach składania egzaminów przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;
3) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym;
4) skierowany do pełnienia służby na jednostce pływającej Krajowej Administracji Skarbowej na czas powyżej 8 godzin;
5) biorący udział w zawodach sportowych;
6) przebywający na obozie kondycyjnym;
7) skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby, jeżeli czynności te trwają powyżej 12 godzin;
8) w czasie konwoju lub strzeżenia towarów, jeżeli czynności te trwają powyżej 8 godzin.
§  4.  Wyżywienie według normy U w wymiarze 100% otrzymuje:
1) funkcjonariusz wykonujący:
a) zadania służbowe w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego usytuowanym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,
b) czynności kontrolne na drogach publicznych

- w czasie pełnienia służby trwającej co najmniej 12 godzin;

2) jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:
a) uczestniczący w zawodach sportowych organizowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organy Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej,
b) przebywający na obozie kondycyjnym.
§  5. 
1.  Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:
1) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym podczas służby trwającej ponad 8 godzin - w czasie pełnienia służby;
2) będący słuchaczem ośrodka szkoleniowego realizującego zadania w zakresie tresury psów służbowych - w dniach zajęć terenowych związanych z praktycznym szkoleniem psów, jeżeli zajęcia te trwają co najmniej 4 godziny dziennie i wymagają zwiększonego wysiłku fizycznego.
2.  Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako posiłek profilaktyczny, funkcjonariusz pełniący służbę w okresie zimowym na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem funkcjonariusza korzystającego w tym czasie z całodziennego wyżywienia w naturze lub normy U w wymiarze większym niż 50%.
3.  Okresem zimowym, o którym mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.348
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Otrzymywanie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie.
Data aktu: 06/02/2018
Data ogłoszenia: 12/02/2018
Data wejścia w życie: 27/02/2018

Produkty polecane

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł