Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.

Dz.U.2018.349
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej:
1) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,
2) przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2004 r. poz. 386 i 890),
3) stosowania receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową,
4) działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową,
5) prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia,
6) wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom

- zwanej dalej "kontrolą".

§  2.  Kontrola autentyczności dokumentów polega na:
1) ocenie cech zewnętrznych i treści dokumentów;
2) oględzinach znaków zabezpieczających, w szczególności hologramów lub kodów, jeżeli dokument został w ten sposób zabezpieczony;
3) uzyskaniu od organów lub osób, które wystawiły dokumenty, potwierdzenia ich autentyczności;
4) dokonaniu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, inny organ lub instytucję ekspertyzy laboratoryjnej dokumentów;
5) ustaleniu autentyczności podpisów, pieczęci i innych znaków urzędowych lub firmowych;
6) porównaniu dokumentów z ich kopiami lub uwierzytelnionymi fotokopiami, które są w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej lub zostały bezpośrednio przekazane organom Krajowej Administracji Skarbowej przez organy lub osoby, które wystawiły te dokumenty;
7) innych czynnościach podejmowanych wobec dokumentów zmierzających do ustalenia ich autentyczności.
§  3.  Rewizję przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów, wyników oględzin lub wyników kontroli wykonywanej z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych.
§  4.  Kontrolę przeprowadza się w warunkach niezagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.
Rozdział  2

Wykonywanie kontroli na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do przedstawienia towaru i czasowego składowania

§  5.  Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "funkcjonariuszem", przystępując do kontroli, okazuje na żądanie kontrolowanego stałe upoważnienie do wykonywania kontroli, a także podaje podstawę prawną podjęcia kontroli.
§  6. 
1.  Kontrolę towarów zgłoszonych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru wykonuje się przez podjęcie czynności określonych w przepisach tytułu V w rozdziale 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.).
2.  Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej przed objęciem towaru procedurą celną jest wykonywana przez weryfikację:
1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;
2) danych z komunikatów przesyłanych w systemie informatycznym obsługi przywozowych deklaracji skróconych.
§  7.  Kontroli poza kolejnością dokonuje się w przypadku:
1) wyposażenia i środków pomocy przewożonych przez członków grup ratowniczych;
2) towarów przewożonych przez członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz towarów przewożonych przez osoby uczestniczące w akcjach ratowniczych;
3) autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;
4) środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się, niebezpieczne lub pomoc humanitarną;
5) towarów przewożonych przez upoważnionych przedsiębiorców posiadających pozwolenie AEO.
§  8. 
1.  W przypadku przywozu lub wywozu towarów, których posiadanie, obrót lub rozpowszechnianie przepisy prawa uzależniają od spełnienia określonych wymogów, kontrola jest wykonywana:
1) po dokonaniu zgłoszenia celnego;
2) przed objęciem towaru procedurą celną - w przypadku gdy objęcie towaru tą procedurą nie wymaga dokonania zgłoszenia celnego.
2.  Jeżeli przepisy prawa uzależniają przywóz lub wywóz towaru od posiadania pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, funkcjonariusz w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego jest obowiązany:
1) dokonać adnotacji na oryginale pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu:
a) o ilości lub wartości przywożonego lub wywożonego towaru,
b) o całkowitym wykorzystaniu pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, jeżeli towar objęty pozwoleniem, zezwoleniem, licencją lub innym dokumentem został w całości przywieziony lub wywieziony,
2) zwrócić oryginał pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu zgłaszającemu

- chyba że przepisy odrębne określają inny sposób postępowania lub pozwolenie, zezwolenie, licencja lub inny dokument obsługiwany jest w postaci elektronicznej.

§  9. 
1.  Kontrola wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu znakami akcyzy, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, jest wykonywana przez sprawdzenie prawidłowości naniesienia znaków akcyzy na wyrób akcyzowy oraz sprawdzenie, czy znaki akcyzy:
1) są autentyczne i odpowiednie;
2) nie są zniszczone lub uszkodzone.
2.  W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów akcyzowych, na które polskie znaki akcyzy nałożono za granicą, kontrola jest wykonywana również przez sprawdzenie, czy znaki te zostały wywiezione z kraju zgodnie z zobowiązującymi przepisami, oraz sprawdzenie, czy został spełniony obowiązek określony w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.349
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów.
Data aktu: 29/01/2018
Data ogłoszenia: 12/02/2018
Data wejścia w życie: 27/02/2018

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł