Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.U.2018.354
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa
Na podstawie art. 195 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb i sposób informowania o zaistnieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa;
2) tryb i sposób ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia;
3) termin sporządzania i wzór karty wypadku.
§  2. 
1.  Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, zwany dalej "funkcjonariuszem", który uległ wypadkowi w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby, jeżeli pozwala na to stan jego zdrowia, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego. Bezpośredni przełożony po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie pisemnie melduje o zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
2.  Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, w wyniku którego nastąpiła śmierć funkcjonariusza, właściwa komórka organizacyjna Służby Ochrony Państwa niezwłocznie przekazuje informację o tym zdarzeniu Komendantowi Służby Ochrony Państwa.
§  3.  Komendant Służby Ochrony Państwa po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku i powołuje komisję powypadkową, w której skład wchodzi przedstawiciel komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  4.  Ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia dokonuje się na podstawie:
1) meldunku poszkodowanego funkcjonariusza, sporządzonego w czasie, kiedy pozwala na to stan jego zdrowia, i meldunku bezpośredniego przełożonego poszkodowanego funkcjonariusza, złożonego niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku funkcjonariusza;
2) wyjaśnień poszkodowanego funkcjonariusza lub, jeżeli jest to możliwe, wyjaśnień świadków zdarzenia, dotyczących czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
3) uzyskanych informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu funkcjonariuszowi pierwszej pomocy;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej skutków zdarzenia;
5) innych dowodów mających związek ze zdarzeniem lub jego skutkami.
§  5. 
1.  Kartę wypadku sporządza się po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub niezwłocznie po ustaniu przeszkód i trudności uniemożliwiających sporządzenie karty w tym terminie.
2.  Kartę wypadku sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego pierwszy egzemplarz przechowuje się w aktach postępowania wyjaśniającego, drugi przekazuje się poszkodowanemu funkcjonariuszowi, a trzeci komórce organizacyjnej Służby Ochrony Państwa właściwej do spraw kadr.
§  6.  Wzór karty wypadku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KARTA WYPADKU

W DRODZE DO MIEJSCA PEŁNIENIA SŁUŻBY

LUB W DRODZE POWROTNEJ ZE SŁUŻBY

................................................................................

(pieczęć z nazwą i adresem jednostki organizacyjnej)

I

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.354
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 06/02/2018
Data ogłoszenia: 12/02/2018
Data wejścia w życie: 13/02/2018

Produkty polecane

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł