Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposób postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności.

Dz.U.2018.368
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności
Na podstawie art. 11o ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności polegających na złożeniu propozycji albo dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, a także obietnicy udzielenia lub przyjęcia tej korzyści, zwanych dalej "czynnościami";
2) sposób przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas przeprowadzania czynności;
3) wzory stosowanych druków i rejestrów.
§  2. 
1.  Czynności przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikujących inspektorów Biura Nadzoru Wewnętrznego, zwanych dalej "inspektorami Biura", oraz osób udzielających im pomocy.
2.  Czynności przeprowadza się przez:
1) złożenie propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami lub negocjacjami;
2) nabycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
3) zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności propozycjami, obietnicami lub negocjacjami;
4) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, dokonane stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;
5) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości, a także przyjęcie lub złożenie obietnicy udzielenia tych korzyści, poprzedzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczności obietnicami, propozycjami lub negocjacjami.
3.  Podczas przeprowadzania czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa osobistego inspektorów Biura i osób udzielających Biuru Nadzoru Wewnętrznego pomocy.
§  3.  W celu przeprowadzenia czynności inspektor Biura zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
§  4. 
1.  Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Inspektora Nadzoru Wewnętrznego, chyba że przed upływem okresu, na jaki zostały zarządzone:
1) osiągnięty został ich cel lub ustały przyczyny ich zarządzenia;
2) wystąpił trwały brak możliwości ich wykonywania;
3) prokurator zarządzi ich zaniechanie.
2.  Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonywania następuje po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.
§  5. 
1.  Dokumentację czynności stanowią:
1) wniosek inspektora Biura do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;
2) wniosek Inspektora Nadzoru Wewnętrznego do Prokuratora Okręgowego w Warszawie o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;
3) zgoda Prokuratora Okręgowego w Warszawie na zarządzenie lub przedłużenie prowadzenia czynności;
4) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o przeprowadzeniu lub przedłużeniu prowadzenia czynności;
5) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wynikach czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie;
6) zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Warszawie o zaniechaniu czynności;
7) wniosek inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;
8) sprawozdanie z przeprowadzonych czynności sporządzane przez inspektora Biura prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;
9) opis wyników badań, o których mowa w § 6 ust. 2;
10) protokół zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności;
11) zarządzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego dotyczące zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas prowadzenia czynności;
12) informacja Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia czynności, kierowana do Prokuratora Okręgowego w Warszawie.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.368
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób przeprowadzania i dokumentowania przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej oraz sposób postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności.
Data aktu: 07/02/2018
Data ogłoszenia: 13/02/2018
Data wejścia w życie: 14/02/2018

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł