Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Dz.U.2018.518
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 1 marca 2018 r.
w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych
Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa organizację, szczegółowy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zwanej dalej "Ewidencją", oraz tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Ewidencji.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o rejestrze, oznacza to rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej "ustawą".
§  3.  Marszałek województwa wprowadza dane do Ewidencji prowadzonej w systemie teleinformatycznym, w którym dane są gromadzone i prezentowane w formie ksiąg ewidencyjnych, zwanych dalej "księgami ewidencyjnymi".
§  4. 
1.  Księgę ewidencyjną prowadzi się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy turystycznego wpisanego do Ewidencji oraz opatruje się indywidualnym numerem.
2.  Księga ewidencyjna składa się z trzech działów.
3.  W księdze ewidencyjnej zamieszcza się następujące dane:
1) w dziale pierwszym:
a) numer ewidencyjny,
b) datę wpisu do Ewidencji,
c) firmę lub nazwę przedsiębiorcy turystycznego,
d) siedzibę i adres przedsiębiorcy turystycznego, a także województwo i nazwę kraju,
e) główne miejsce i adres wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów i ich adresów wraz z województwem i nazwą kraju,
f) adres do doręczeń wraz z województwem i nazwą kraju,
g) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli przedsiębiorca turystyczny go posiada,
h) formę prawną przedsiębiorcy turystycznego,
i) rodzaj działalności objętej wpisem do rejestru,
j) organ dokonujący wpisu do rejestru oraz numer wpisu i datę jego dokonania,
k) poprzednie numery ewidencyjne, także jeżeli przedsiębiorca turystyczny wpisany do Ewidencji został utworzony w wyniku przekształcenia lub połączenia;
2) w dziale drugim:
a) informacje o formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego, a w przypadku korzystania z turystycznego rachunku powierniczego - o banku prowadzącym ten rachunek,
b) w przypadku posiadania zabezpieczenia finansowego w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych, informacje o wysokości sumy zabezpieczenia finansowego w walucie, w której to zabezpieczenie finansowe zostało udzielone, wraz z podaniem jej równowartości w euro, przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zostało udzielone zabezpieczenie finansowe, oraz o okresie obowiązywania zabezpieczenia finansowego lub
c) w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę turystycznego wpłat podróżnych wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy, informację o dacie złożenia przez przedsiębiorcę turystycznego oświadczenia, o którym mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.518
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.
Data aktu: 01/03/2018
Data ogłoszenia: 12/03/2018
Data wejścia w życie: 01/07/2018

Produkty polecane

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł