Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.

Dz.U.2018.1130
USTAWA
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]
1.  Ustawa określa zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na niektórych stanowiskach w podmiotach sektora finansowego.
2.  Przepisy ustawy stosuje się do osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiotach sektora finansowego.
3.  Przez zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozumie się stosunek prawny, na podstawie którego osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje czynności na rzecz podmiotu sektora finansowego, na podstawie stosunku pracy, umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy agencyjnej lub innej umowy o podobnym charakterze.
4.  Przepisy ustawy dotyczące podmiotów sektora finansowego stosuje się także do:
1) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
2) Biura Rzecznika Finansowego;
3) Narodowego Banku Polskiego;
4) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
5) Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
5.  Przepisów ustawy nie stosuje się do osób ubiegających się o zatrudnienie oraz osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, w przypadku których wymóg niekaralności uregulowano w przepisach ustaw wymienionych w art. 3 ust. 1.
6.  Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim, należy przez to rozumieć państwo, które jest członkiem Unii Europejskiej lub stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Art.  2.  [Podmioty sektora finansowego]
1.  Podmiotami sektora finansowego w rozumieniu ustawy są:
1) bank krajowy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.);
2) instytucja kredytowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, oraz oddział instytucji kredytowej, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 tej ustawy;
3) oddział banku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
4) przedstawicielstwo banku zagranicznego i przedstawicielstwo instytucji kredytowej, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe;
5) przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, mające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
6) instytucja finansowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 575/2013", mająca siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
7) holding mieszany, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia 575/2013, mający siedzibę na terytorium państwa członkowskiego;
8) towarzystwo, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z późn. zm.);
9) spółka zarządzająca, o której mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział spółki zarządzającej, o którym mowa w art. 270 ust. 1 tej ustawy;
10) spółka mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca funduszem inwestycyjnym działającym zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej spółki utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11) zarządzający z UE, o którym mowa w art. 2 pkt 10c ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział zarządzającego z UE, o którym mowa w art. 276a ust. 2 tej ustawy;
12) osoba prawna mająca siedzibę na terytorium państwa, które jest stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zarządzająca alternatywnym funduszem inwestycyjnym na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ państwa jej siedziby, działająca zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej regulującymi działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, o której mowa w art. 276i ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz oddział takiej osoby prawnej utworzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) przedstawiciel funduszu zagranicznego, o którym mowa w art. 256 ust. 1f ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
14) alternatywna spółka inwestycyjna, o której mowa w art. 8a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
15) zarządzający ASI, o którym mowa w art. 8b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
16) podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, o którym mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1130
Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zasady pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego.
Data aktu: 12/04/2018
Data ogłoszenia: 12/06/2018
Data wejścia w życie: 13/07/2018, 27/06/2018, 01/10/2018

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł