Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.

Dz.U.2018.1333
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 lipca 2018 r.
w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego
Na podstawie art. 42a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, 2203 i 2260 oraz z 2018 r. poz. 317) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zakres zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego objętych dofinansowaniem z budżetu państwa oraz sposób i tryb udzielania dotacji na te zadania jednostkom samorządu terytorialnego.
§  2.  Zakres zadań związanych z budową i remontami pomników, które mogą być dofinansowywane z budżetu państwa, obejmuje:
1) prace projektowe, w tym: projekt artystyczny, projekt budowlany, dokumentację techniczną, projekt architektoniczno-wykonawczy,
2) prace artystów związane z wykonaniem pomnika, w tym: prace rzeźbiarskie, wykonanie odlewu, detali ozdobnych,
3) roboty budowlane związane z wykonaniem lub renowacją pomnika,
4) prace konserwatorskie i dokumentację konserwatorską,
5) prace związane z aranżacją otoczenia pomnika,
6) oświetlenie pomnika,
7) instalację audiowizualną,
8) prace archeologiczne, ekshumacyjne i pochówki

- zwane dalej "zadaniami".

§  3. 
1.  Minister Obrony Narodowej, zwany dalej "Ministrem", przeprowadza konkurs ofert jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań określonych w § 2, zwany dalej "konkursem".
2.  Jednostki samorządu terytorialnego składają oferty realizacji zadania, zwanego dalej "ofertą", która zawiera:
1) nazwę jednostki samorządu terytorialnego i adres urzędu ją obsługującego;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania tej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej adres e-mail i numer telefonu;
3) opis zadania uwzględniający termin, miejsce oraz harmonogram jego realizacji;
4) preliminarz całkowitych kosztów zadania, uwzględniający źródła finansowania;
5) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego oraz jej skarbnika.
§  4. 
1.  Minister powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją", która dokonuje oceny ofert.
2.  Komisja po dokonaniu oceny ofert sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne wraz z rekomendacją wyboru ofert, według kolejności ofert najlepiej odpowiadających kryteriom i priorytetom konkursu, i przekazuje ją Ministrowi.
§  5.  Minister, rozpatrując ofertę, bierze pod uwagę:
1) rekomendacje komisji;
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań;
3) priorytety w zakresie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego na dany rok, które zostały zawarte w ogłoszeniu konkursu.
§  6. 
1.  Informacja o ogłoszeniu konkursu wraz z ofertą oraz jego wyniki są zamieszczane na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
2.  Minister informuje jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wyłonione w drodze konkursu, o wynikach konkursu.
§  7. 
1.  W przypadku budowy pomnika, którego lokalizacja wynika z miejsca wydarzeń historycznych, które ma upamiętnić, Minister może, na umotywowany wniosek jednostki samorządu terytorialnego, na obszarze której pomnik ma powstać, udzielić dotacji tej jednostce samorządu terytorialnego bez organizacji konkursu.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: Dz.U.2018.1333
Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego.
Data aktu: 06/07/2018
Data ogłoszenia: 10/07/2018
Data wejścia w życie: 11/07/2018

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł