Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Katar-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury. Warszawa.2017.05.05.

M.P.2017.930
UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 5 maja 2017 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Katar o współpracy w dziedzinie kultury,
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Państwa Katar, zwane dalej "Stronami",

pragnąc rozwijać i umacniać współpracę w dziedzinie kultury,

świadome tego, że rozszerzenie współpracy w dziedzinie kultury przyczyniać się będzie do zacieśniania stosunków łączących oba Państwa, jak również do wzrostu wzajemnego zrozumienia,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  W celu ułatwienia wymiany kulturalnej i umożliwienia prezentacji osiągnięć artystycznych, Strony będą wymieniać informacje o swojej infrastrukturze kulturalnej.
2.  Strony będą wspierać nawiązywanie kontaktów między zainteresowanymi instytucjami kultury obu Państw.
Artykuł  2

W celu wzajemnego poznania, Strony będą popierać działania na rzecz upowszechniania informacji o osiągnięciach kulturalnych Państwa drugiej Strony poprzez:

1) umożliwianie wymiany artystów, twórców i specjalistów we wszystkich dziedzinach kultury;
2) wspieranie udziału artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych konkursach i festiwalach odbywających się w obu Państwach;
3) wspieranie inicjatyw translatorskich i wydawniczych ułatwiających upowszechnianie dzieł literackich autorów obu Państw;
4) organizowanie koncertów, wystaw, spotkań i innych wydarzeń artystycznych.
Artykuł  3
1.  W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać:
1) bezpośrednią współpracę narodowych archiwów filmowych oraz instytucji i stowarzyszeń filmowych w celu wymiany doświadczeń i informacji;
2) realizację koprodukcji i wzajemne świadczenie usług przy produkcji filmów;
3) organizację na zasadach wzajemności przeglądów filmowych;
4) udział w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w Państwie drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
2.  Strony będą popierać współpracę w zakresie digitalizacji i udostępniania dziedzictwa filmowego i audiowizualnego.
3.  Strony będą sprzyjać realizacji wspólnych projektów w zakresie przemysłów kreatywnych.
Artykuł  4
1.  Strony będą popierać współpracę między bibliotekami narodowymi obu Państw w zakresie wymiany informacji i publikacji oraz zarządzania bibliotekami i wykorzystania w ich działalności nowoczesnych technologii, w szczególności w celu digitalizacji zbiorów.
2.  Strony będą sprzyjać prezentacji wydawnictw literackich i artystycznych na międzynarodowych targach książki organizowanych w obu Państwach.
Artykuł  5

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie udostępniania zbiorów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, a także wymianę doświadczeń oraz specjalistycznych publikacji i kopii dokumentów, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w obu Państwach.

Artykuł  6

Strony będą sprzyjać współpracy w dziedzinie dziedzictwa niematerialnego, w tym także udziałowi przedstawicieli drugiej Strony w festiwalach folklorystycznych oraz organizowaniu wystaw sztuki ludowej.

Artykuł  7

Strony będą współpracować na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspierać inicjatywy zmierzające do zachowania i konserwacji zabytków światowego dziedzictwa kulturowego znajdujących się na terytorium obu Państw, w szczególności poprzez wymianę informacji i doświadczeń między właściwymi instytucjami oraz realizację wspólnych projektów badawczych oraz prac archeologicznych i konserwatorskich, a także organizację staży i programów szkoleniowych.

Artykuł  8
1.  Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w obu Państwach oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba Państwa są stronami.
2.  Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium Państwa jednej Strony i nielegalnie wwiezione na terytorium Państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi.
Artykuł  9
1.  Strony będą popierać wymianę informacji w celu zapoznania się z programami nauczania w zakresie edukacji artystycznej.
2.  Strony będą sprzyjać rozwijaniu współpracy między uczelniami artystycznymi obu Państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.
Artykuł  10

Strony będą współpracować w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Artykuł  11

Strony będą współdziałać na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł  12
1.  Strony powołają Komisję Mieszaną, zwaną dalej "Komisją".
2.  Komisja zbierać się będzie na przemian w obu Państwach, w terminach i miejscach uzgadnianych w drodze dyplomatycznej.
3.  Komisja będzie opracowywała i przyjmowała okresowe programy współpracy określające formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany kulturalnej, będzie oceniała stan realizacji niniejszej Umowy oraz będzie proponowała odpowiednie zalecenia.
Artykuł  13

Koszty finansowe wynikające z realizacji niniejszej Umowy pokrywane będę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i stosowanymi zasadami w obu Państwach oraz w ramach środków dostępnych w budżetach każdej ze Stron.

Artykuł  14

Kwestie sporne między Stronami wynikające z realizacji i interpretacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane polubownie przez konsultacje i negocjacje, w drodze dyplomatycznej.

Artykuł  15

Postanowienia niniejszej Umowy mogą zostać zmienione za wzajemną zgodą Stron, wyrażoną w formie pisemnej

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2017.930
Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Katar-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury. Warszawa.2017.05.05.
Data aktu: 05/05/2017
Data ogłoszenia: 09/10/2017
Data wejścia w życie: 17/09/2017

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł