Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Algieria-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych. Warszawa.2016.10.18.

M.P.2017.932
UMOWA
podpisana w Warszawie dnia 18 października 2016 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych,
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Algierskiej Republiki Ludowo - Demokratycznej, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami";

- Ożywione wolą umocnienia przyjaznych stosunków i współpracy oraz koniecznością wprowadzenia mechanizmu mającego na celu umocnienie więzi w sferze dyplomacji;

- Uważając, że zniesienie wiz dla obywateli posiadających paszporty dyplomatyczne lub służbowe znacząco ułatwia stosunki międzynarodowe;

- Pragnąc ułatwić przemieszczanie się urzędników między oboma krajami;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i obywatele Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej legitymujący się ważnymi paszportami dyplomatycznymi lub służbowymi są zwolnieni z posiadania wizy uprawniającej do wjazdu, wyjazdu i tranzytu przez terytorium Drugiej Umawiającej się Strony przez okres nie dłuższy niż 90 dni w okresie 180 dni od daty pierwszego wjazdu.

Artykuł  2
1.  Obywatele jednej Umawiającej się Strony, wyznaczeni do pracy w misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub organizacji międzynarodowej na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, legitymujący się ważnymi paszportami wymienionymi w artykule 1 wydanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Umawiającej się Strony, są uprawnieni do wjazdu na terytorium drugiej Umawiającej się Strony i pozostawania tam przez okres wykonywania obowiązków służbowych bez dopełnienia wymogu wizowego.
2.  Osoby, o których mowa w ustępie 1, będą zgłaszane w drodze notyfikacji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa wysyłającego misji dyplomatycznej Państwa przyjmującego, przed skierowaniem do pracy.
Artykuł  3

Uprawnienia wynikające z zasad zawartych w niniejszej Umowie przysługują również członkom rodziny pracownika, o którym mowa w artykule 2, pod warunkiem, że legitymują się oni paszportami wymienionymi w artykule 1 i pozostają z nim we wspólnocie domowej.

Artykuł  4

Osoby, o których mowa w artykułach 1-3, są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w państwie przyjmującym dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców.

Artykuł  5

Wszelka zmiana przepisów prawnych dotyczących wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców powinna być drogą dyplomatyczną przekazana drugiej Umawiającej się Stronie.

Artykuł  6

Jeżeli obywatel jednej z Umawiających się Stron utraci paszport dyplomatyczny lub służbowy na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, zobowiązany jest on do bezzwłocznego powiadomienia właściwych władz Państwa przyjmującego w celu podjęcia stosownych działań

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2017.932
Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Algieria-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych i służbowych. Warszawa.2016.10.18.
Data aktu: 18/10/2016
Data ogłoszenia: 09/10/2017
Data wejścia w życie: 16/10/2017

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł