Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

M.P.2018.183
KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) ogłasza się komunikat w sprawie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 11 stycznia 2018 r., stanowiący załącznik do komunikatu.
ZAŁĄCZNIK

ROCZNY PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2018 ROK

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie
w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
1Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2)79 137 176
1.1od ZUS75 773 210
1.2od KRUS3 363 966
2Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2)0
2.1w stosunku do ZUS0
2.2w stosunku do KRUS0
3Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2)150 000
3.1od ZUS150 000
3.2od KRUS0
4Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2)154 550
4.1koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS151 546
4.2koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS3 004
5Odpis na taryfikację świdczeń, o którym mowa w art. 31t ust. 5-8 ustawy26 148
APrzychody netto z działalności

(1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4

82 646 579
A1przychody wynikające z przepisów o koordynacji241 860
A2przychody z tytułu realizacji zadań zleconych0
A3dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy1 412 558
A4dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego1 885 683
BKoszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)81 903 009
B1Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną791 372
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + ... + B2.20)78 582 654
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 545 505
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna4 487 150
B2.3leczenie szpitalne, w tym:40 081 827
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym:3 598 038
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 274 983
B2.3.2chemioterapia, w tym:1 447 100
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii683 143
B2.1opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 849 649
B2.5rehabilitacja lecznicza2 43 1 900
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 569 735
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna712 183
B2.8leczenie stomatologiczne1 901 028
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe684 894
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny49 909
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu204 288
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 052 132
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 077 272
B2.14refundacja, z tego:8 177 586
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 144 075
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy20 622
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy12 889
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji668 390
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:315 824
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy33 649
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych345 506
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej404 999
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy22 877
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego1 885 683
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy643 300
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)12 169 361
CWYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B)743 570

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
DKoszty administracyjne (D1 + ... + D8)785 843
D1zużycie materiałowi energii25 347
D2usługi obce193 922
D3podatki i opłaty, z tego:5 009
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:687
D3.1.1podatek od nieruchomości684
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego679
D3.3VAT19
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON2 980
D3.6inne644
D4wynagrodzenia, w tym:358 573
D4.1wynagrodzenia bezosobowe1 432
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:81 158
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych61 394
D5.2składki na Fundusz Pracy8 605
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia11 159
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych114 861
D8pozostałe koszty administracyjne6 923
EPozostałe przychody327 598
FPozostałe koszty (F1+ ... +F4)256 924
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept1 282
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych192 338
F3inne rezerwy21 335
F4inne koszty41 969
GPrzychody finansowe (G1 + G2)54 670
G1odsetki uzyskane z lokat47 837
G2inne przychody finansowe6 833
HKoszty finansowe83 071
IWYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO

(C - D + E - F + G - H)

0
JPRZYCHODY - ogółem83 183 397
KKOSZTY - ogółem83 183 397

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)1 073 389
B2.1podstawowa opieka zdrowotna0
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna0
B2.3leczenie szpitalne, w tym:0
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym0
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi0
B2.3.2chemioterapia, w tym0
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii0
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień0
B2.5rehabilitacja lecznicza0
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej0
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna0
B2.8leczenie stomatologiczne0
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe0
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny0
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu0
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie0
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji0
B2.14refundacja, z tego:0
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę0
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy0
B2.14.3refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy0
B2.15rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji668 390
B2.16rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:0
B2.16.1rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy0
B2.17rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych0
B2.18koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych0
B2.19rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej404 999
B2.20rezerwa na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d ustawy0
B3Koszty programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie0
B4Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego0
B5Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy0
BnCałkowity budżet na refundację (B2.3.1.1+B2.3.2.1+B2.14+B2.16.1)0
DKoszty administracyjne (D1+...+D8)262 413
D1zużycie materiałów i energii3 688
D2usługi obce120 484
D3podatki i opłaty, z tego1 024
D3.1podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym100
D3.1.1podatek od nieruchomości100
D3.2opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego94
D3.3VAT17
D3.4podatek akcyzowy0
D3.5wpłaty na PFRON452
D3.6inne361
D4wynagrodzenia, w tym:47 166
D4.1wynagrodzenia bezosobowe323
D5ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego:11 347
D5.1składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych8 111
D5.2składki na Fundusz Pracy1 157
D5.3składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych0
D5.4pozostałe świadczenia2 079
D6koszty funkcjonowania Rady Funduszu50
D7amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych76 277
D8pozostałe koszty administracyjne2 377
FPozostałe koszty (F1+...+F4)29 017
F1wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług medycznych) oraz recept875
F2rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych1 180
F3inne rezerwy21 335
F4inne koszty5 627
HKoszty finansowe30 182

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie

w tys. zł
Poz.WyszczególnieniePlan finansowy OW NFZ łącznie na rok 2018
123
B2Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1+...+B2.20)77 509 265
B2.1podstawowa opieka zdrowotna10 545 505
B2.2ambulatoryjna opieka specjalistyczna4 487 150
B2.3leczenie szpitalne, w tym:40 081 827
B2.3.1programy terapeutyczne (lekowe), w tym3 598 038
B2.3.1.1leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi3 274 983
B2.3.2chemioterapia, w tym1 447 100
B2.3.2.1leki stosowane w chemioterapii683 143
B2.4opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień2 849 649
B2.5rehabilitacja lecznicza2 431 900
B2.6świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej1 569 735
B2.7opieka paliatywna i hospicyjna712 183
B2.8leczenie stomatologiczne1 901 028
B2.9lecznictwo uzdrowiskowe684 894
B2.10pomoc doraźna i transport sanitarny49 909
B2.11koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu204 288
B2.12świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie2 052 132
B2.13zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji1 077 272
B2.14refundacja, z tego:8 177 586
B2.14.1refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę8 144 075
B2.14.2refundacja leków, o których mowa w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2018.183
Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Ogłoszenie rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.
Data aktu: 19/01/2018
Data ogłoszenia: 13/02/2018
Data wejścia w życie: 13/02/2018

Produkty polecane

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Poradnik opiekuna seniora. Pogoda na starość

Poradnik zawiera wiele aktualnych informacji i przydatnych wskazówek, które stanowią cenne źródło...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł