Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

M.P.2018.272
ZARZĄDZENIE Nr 31
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Zadaniem Komitetu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów w sprawach istotnych dla gospodarki lub rozwoju kraju.

2. Komitet rozpatruje w szczególności projekty dokumentów rządowych:

1) o istotnym wpływie na:

a) zdolności rozwojowe gospodarki,

b) zrównoważony rozwój, klimat i bezpieczeństwo energetyczne,

c) rynek pracy i sytuację demograficzną,

d) gospodarowanie finansami publicznymi i majątkiem Skarbu Państwa,

e) jakość otoczenia regulacyjnego przedsiębiorców i obywateli;

2) o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie.";

2) uchyla się § 3-6;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu - Prezes Rady Ministrów;

2) Wiceprzewodniczący Komitetu - Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3) członkowie:

a) Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

b) Minister Energii,

c) Minister Finansów,

d) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,

e) Minister Infrastruktury,

f) Minister Inwestycji i Rozwoju,

g) Minister Przedsiębiorczości i Technologii,

h) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

i) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

j) Minister Środowiska,

k) Sekretarz do Spraw Europejskich,

l) Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. W przypadku rozpatrywania na posiedzeniu Komitetu spraw należących do zakresu kompetencji członków Rady Ministrów niewchodzących w skład Komitetu, Przewodniczący Komitetu zaprasza ich do uczestnictwa w posiedzeniu na prawach członka Komitetu.

3. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2018.272
Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Data aktu: 07/03/2018
Data ogłoszenia: 08/03/2018
Data wejścia w życie: 08/03/2018

Produkty polecane

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł