Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Norwegia-Polska. Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Warszawa.2017.12.20.

M.P.2018.392
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii
Przekład

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

NA LATA 2014-2021

pomiędzy

KRÓLESTWEM NORWEGII,

zwanym dalej "Norwegią"

a

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,

zwaną dalej "Państwem-Beneficjentem"

zwanymi dalej łącznie "Stronami",

ZWAŻYWSZY, że Umowa pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską o Norweskim Mechanizmie Finansowym na lata 2014-2021 ustanawia mechanizm finansowy (zwany dalej "Norweskim Mechanizmem Finansowym 2014-2021"), poprzez który Norwegia przyczyniać się będzie do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

ZWAŻYWSZY, że Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 ma na celu umocnić stosunki pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem, ku obopólnej korzyści ich mieszkańców;

ZWAŻYWSZY, że wzmocniona współpraca pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem będzie przyczyniać się do zapewnienia stabilnej, spokojnej i dostatniej Europy, opartej na dobrym rządzeniu, instytucjach demokratycznych, praworządności, poszanowaniu praw człowieka i zrównoważonym rozwoju;

ZWAŻYWSZY, że Strony zgodziły się na ustanowienie ram współpracy w celu zapewnienia skutecznego wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021;

UZGODNIŁY, co następuje:

Artykuł  1

Cele

1.  Główne cele Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami-Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych wymienionych w ust. 2. W związku z tym Strony niniejszego Memorandum of Understanding dołożą starań, aby wyłonić do finansowania takie programy, które przyczynią się do osiągnięcia tych celów.
2.  Pomoc finansowa jest dostępna w następujących obszarach priorytetowych:
(a) Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
(b) Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
(c) Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
(d) Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności; oraz
(e) Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.
Artykuł  2

Ramy prawne

Niniejsze Memorandum of Understanding jest stosowane łącznie z następującymi dokumentami, które razem z niniejszym Memorandum of Understanding stanowią ramy prawne dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021:

(a) Umową zawartą pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską ustanawiającą Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 (zwana dalej "Umową");
(b) Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (zwanymi dalej "Regulacjami") wydanymi przez Norwegię zgodnie z art. 10 ust. 5 Umowy;
(c) umowami w sprawie programu, które będą zawierane dla każdego programu, oraz
(d) wszelkimi wytycznymi przyjętymi przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zwanego dalej "NMSZ") zgodnie z Regulacjami.
Artykuł  3

Ramy finansowe

1.  Zgodnie z art. 2 ust. 1 Umowy, łączna kwota wsparcia finansowego wynosi 1 253,7 milionów euro, w rocznych transzach w wysokości 179,1 milionów euro w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2021 r. włącznie.
2.  Zgodnie z art. 6 Umowy, w okresie o którym mowa w ust. 1, Państwu-Beneficjentowi udostępniona zostanie łączna kwota 411 500 000 euro.
3.  Zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b Umowy, 1% łącznej kwoty, o której mowa w ust. 2, wyodrębnia się na funduszu na rzecz wspierania godnej pracy i dialogu trójstronnego.
4.  Zgodnie z art. 10 ust. 4 Umowy oraz art. 1.9 Regulacji, koszty zarządzania Norwegii pokryte będą z łącznej kwoty przedstawionej powyżej. Dalsze postanowienia w tym zakresie zostały określone w Regulacjach. Kwota netto alokacji, która zostanie przyznana Państwu-Beneficjentowi wynosi 380 637 500 euro.
Artykuł  4

Zakres funkcji i obowiązków

1.  Norwegia udostępni środki finansowe na programy kwalifikujące się do wsparcia zaproponowane przez Państwo-Beneficjenta i zatwierdzone przez NMSZ w ramach obszarów priorytetowych wymienionych w art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
Metryka
Metryka tekstu ujednoliconego
Identyfikator: M.P.2018.392
Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Norwegia-Polska. Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Warszawa.2017.12.20.
Data aktu: 20/12/2012
Data ogłoszenia: 13/04/2018
Data wejścia w życie: 21/12/2017

Produkty polecane

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł