Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Komentarze praktyczne

24 listopada 2017 wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie postępowania z odpadami medycznymi

16.11.2017
24 listopada 2017 wchodzą w życie regulacje nowego rozporządzenia dotyczącego postępowania z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych. W rozporządzeniu określono między innymi warunki wstępnego magazynowania w sposób selektywny odpadów medycznych we wszystkich grupach klasyfikacyjnych.
Więcej

Dofinansowanie sprzętu dla placówek medycznych w świetle ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

02.11.2017
Do końca 2017 roku Ministerstwo Zdrowia planuje rozdysponować kwotę ponad 281 mln zł na dofinansowanie sprzętu medycznego dla określonych świadczeniodawców, jak również na doposażenie gabinetów szkolnych i zakup dentobusów.
Więcej

Rynek aptek - co się zmieni?

04.07.2017
16 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa Farmaceutycznego, funkcjonującą w domenie publicznej pod pojęciem: „apteka dla aptekarzy”. Projekt w trakcie prac legislacyjnych podlegał wielu ewolucjom zmierzającym w wielu kierunkach, co uprawnia twierdzenie, że stanowi pewien wymiar kompromisu. Ostateczne jego brzmienie zawarte jest w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

16.05.2017
W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

09.05.2017
Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

12.04.2017
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

03.04.2017
Komentarz dotyczy nowego rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

14.03.2017
Zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa. Priorytetowym słowem jest zdrowie, a nie medycyna, natomiast słowo "publiczne" podkreśla, że działania mające zapewnić i umocnić zdrowie ludzi opierają się nie na indywidualnych staraniach, a na zorganizowanym wysiłku społeczności
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Termin ważności recepty

01.03.2017
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia recepty. Status recepty ma profesjonalny komunikat osoby uprawnionej do ordynacji, sprowadzający się do polecenia wydania pacjentowi określonych leków, najczęściej w określonej dawce - wyjaśnia komentarz praktyczny z serwisu LEX Ochrona Zdrowia.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

01.02.2017
1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze.
Więcej
2

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

14.01.2017
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

12.01.2017
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala

16.12.2016
Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Więcej

Zmiany w prawie pacjenta do świadczeń POZ oraz w zasadach szczepień ochronnych

01.12.2016
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dokonuje niezwykle istotnych zmian w zakresie zasad realizacji szczepień ochronnych oraz prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Znaczenie ustawy "Za życiem" dla świadczeniodawców

13.11.2016
Analiza ustawy „Za życiem” wskazuje, że świadczeniodawcy nie zostaną dociążeni kolejnymi świadczeniami na rzecz kobiet w ciąży i dzieci objętych postanowieniami tej ustawy. Muszą jednak dokonać zmian w organizacji świadczeń poprzez uwzględnienie prawa do świadczeń poza kolejnością. Zmiany dotyczą także zasad wystawiania zleceń na wyroby medyczne.
Więcej
1

Rewolucyjne zmiany w ratownictwie medycznym

04.11.2016
Projekt nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadza rewolucyjne zmiany w działalności tego sektora. Najważniejsza to taka, że w systemie PRM będą mogły być tylko jednostki publiczne. Ważne zmiany dotyczą także zatrudniania pracowników.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Wynagrodzenie pracowników medycznych adekwatne do rodzaju pracy i kwalifikacji

14.10.2016
Podwyższając wynagrodzenia pracowników medycznych, kierownik podmiotu leczniczego powinien zweryfikować również poziom wynagrodzeń pozostałych pracowników podmiotu leczniczego, tak aby ich wynagrodzenie odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
Więcej
3

Założenia do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

27.09.2016
Głównym założeniem projektu założeń ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej pozostaje przyjęcie jednolitych rozwiązań legislacyjnych, które nie tylko zwiększą znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej, ale również doprowadzą do skoordynowania POZ z pozostałymi częściami systemu opieki zdrowotnej, jak również uwydatnią rolę profilaktyki.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Rozszerzenie kompetencji pielęgniarek to poważne wyzwanie

21.09.2016
Ustawowe kompetencje pielęgniarek i położnych do ordynowania leków są węższe od uprawnień lekarzy. Pielęgniarki i położne nie mogą ordynować leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawiać na nie recepty
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak wystawić receptę dla pacjenta 75+?

23.08.2016
Zasadniczym celem wystawienia recepty jest naniesienie na blankiecie recepty określonych przez przepisy danych w sposób prawidłowy, kompletny i tym samym stworzenie farmaceucie możliwości do realizacji tej recepty i wydanie pacjentowi leku, który został zalecony przez lekarza - czytamy w komentarzu w LEX Ochrona Zdrowia.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu
1  2  3  4  5    

Produkty polecane

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

LEX Navigator Ochrona Środowiska - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Navigator Ochrona Środowiska Prawo Ochrony Środowiska przedstawione w formie interaktywnych...
Cena: 1815.48
Promocja: 0.00 zł