Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Komentarze praktyczne

Jak finansowany jest pilotaż POZ Plus?

18.04.2018
Oddziały wojewódzkie NFZ ogłaszają właśnie konkursy ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach pilotażu POZ Plus. To ma być rewolucja, jeśli chodzi o poprawę opieki nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej, ale także ogromna zmiana finansowania.  
Więcej

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty?

28.02.2018
Szacuje się, że w Polsce jest ponad 50 tysięcy fizjoterapeutów. - Dokładniejsze dane pojawiają się po 31 maja 2018, kiedy zakończy się ustawowa procedura rejestracji w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów – podaje dr Małgorzata Paszkowska, adwokat. – Na koniec marca w rejestrze było ponad 21 tys. fizjoterapeutów, czyli tyle osób ma prawo wykonywania zawodu. Jakie warunki trzeba spełnić, by wykonywać ten zawód?
Więcej

Jakie kompetencje powinien mieć Rzecznik Praw Pacjenta?

02.02.2018
Należy wprowadzić przepisy umożliwiające penalizację stosowania praktyk naruszających prawa pacjenta. W obecnym stanie prawnym Rzecznik Praw Pacjenta nie dysponuje wystarczającymi karami  - stwierdza ekspert Anna Banaszewska. 
Więcej

System finansowania podstawowej opieki zdrowotnej ma być motywacyjny

29.01.2018
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej, która weszła w życie 1 grudnia 2017 roku, określa nowe cele i nową organizację POZ oraz ustala zasady zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń. System finansowania POZ ma mieć charakter motywacyjny.
Więcej

Co przyniesie rok 2018 w ochronie zdrowia?

02.01.2018
Rok 2018 przyniesie wiele zmian w zakresie przepisów dotyczących ochrony zdrowia, są one ważne zarówno z punktu widzenia funkcjonowania placówek medycznych jak i pacjentów.
Więcej

Projekt zmian w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – skutki dla podmiotów leczniczych

01.12.2017
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy nowelizującej ustawę z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Do 30 listopada 2017 roku możliwe było zgłaszanie uwag do projektu przez wszystkich zainteresowanych. Projekt odchodzi od zasady przeprowadzania badań sanitarno-epidemiologicznych tylko w POZ.
Więcej

24 listopada 2017 wchodzi w życie rozporządzenie w sprawie postępowania z odpadami medycznymi

16.11.2017
24 listopada 2017 wchodzą w życie regulacje nowego rozporządzenia dotyczącego postępowania z odpadami medycznymi w podmiotach leczniczych. W rozporządzeniu określono między innymi warunki wstępnego magazynowania w sposób selektywny odpadów medycznych we wszystkich grupach klasyfikacyjnych.
Więcej

Dofinansowanie sprzętu dla placówek medycznych w świetle ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

02.11.2017
Do końca 2017 roku Ministerstwo Zdrowia planuje rozdysponować kwotę ponad 281 mln zł na dofinansowanie sprzętu medycznego dla określonych świadczeniodawców, jak również na doposażenie gabinetów szkolnych i zakup dentobusów.
Więcej

Rynek aptek - co się zmieni?

04.07.2017
16 maja 2017 roku Prezydent RP podpisał nowelizację Prawa Farmaceutycznego, funkcjonującą w domenie publicznej pod pojęciem: „apteka dla aptekarzy”. Projekt w trakcie prac legislacyjnych podlegał wielu ewolucjom zmierzającym w wielu kierunkach, co uprawnia twierdzenie, że stanowi pewien wymiar kompromisu. Ostateczne jego brzmienie zawarte jest w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Sieć szpitali - konsekwencje zakwalifikowania lub niezakwalifikowania

16.05.2017
W przypadku niezakwalifikowania szpitala do sieci szpitali możliwe jest włączenie go, do tej sieci na podstawie opinii ministra właściwego do spraw zdrowia. Jednak kwalifikacja na podstawie decyzji ministra nie może dotyczyć zakwalifikowania do poziomu szpitali ogólnopolskich
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Wyniki badań - obowiązek informacyjny podmiotów leczniczych

09.05.2017
Obowiązek informowania o wynikach badań diagnostycznych wynika z prawa pacjenta do informacji. Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Jak w praktyce realizuje się ten obowiązek?
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

12.04.2017
Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego

03.04.2017
Komentarz dotyczy nowego rozporządzenia ministra zdrowia z sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. W komentarzu zamieszczona została tabela prezentująca różnice pomiędzy rozporządzeniem z 2017 roku a przepisami rozporządzenia z 2007 roku.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Zdrowie publiczne i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

14.03.2017
Zdrowie publiczne obejmuje szeroki obszar działań dotyczących niemal wszystkich aspektów zdrowia społeczeństwa. Priorytetowym słowem jest zdrowie, a nie medycyna, natomiast słowo "publiczne" podkreśla, że działania mające zapewnić i umocnić zdrowie ludzi opierają się nie na indywidualnych staraniach, a na zorganizowanym wysiłku społeczności
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Termin ważności recepty

01.03.2017
W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia recepty. Status recepty ma profesjonalny komunikat osoby uprawnionej do ordynacji, sprowadzający się do polecenia wydania pacjentowi określonych leków, najczęściej w określonej dawce - wyjaśnia komentarz praktyczny z serwisu LEX Ochrona Zdrowia.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Elektroniczna dokumentacja medyczna w ramach Systemu Informacji Medycznej

01.02.2017
1 stycznia 2018 roku w Polsce zacznie obowiązywać zasada prowadzenia przez podmioty lecznicze dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiana ta będzie wywoływała spore skutki dla podmiotów leczniczych jak i samych pacjentów. Jednocześnie nadal trwają prace wdrożeniowe krajowego Systemu Informacji Medycznej oraz platformy P1, które będą zbiorem i przekaźnikiem danych dotyczących udzielonych, udzielanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych, do którego włączone mają być podmioty lecznicze.
Więcej
2

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

14.01.2017
Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

12.01.2017
Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala

16.12.2016
Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej.
Więcej

Zmiany w prawie pacjenta do świadczeń POZ oraz w zasadach szczepień ochronnych

01.12.2016
Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dokonuje niezwykle istotnych zmian w zakresie zasad realizacji szczepień ochronnych oraz prawa pacjenta do korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu
1  2  3  4  5    

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 239.20 zł

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 103.20 zł