Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Dofinansowanie sprzętu dla placówek medycznych w świetle ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

Do końca 2017 roku Ministerstwo Zdrowia planuje rozdysponować kwotę ponad 281 mln zł na dofinansowanie sprzętu medycznego dla określonych świadczeniodawców, jak również na doposażenie gabinetów szkolnych i zakup dentobusów.
W ramach topiku:
Zarządzanie
Warto wiedzieć: Ustawa o działalności leczniczej w art. 10 przewiduje możliwość udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu lub w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń.
Dla menedżerów
Z komentarza można sie dowiedzieć, od kiedy obowiązują nowe regulacje i do kiedy można się ubiegać o dofinansowanie, kto może ubiegać się o dofinansowanie i na co może je przeznaczyć, co będzie zawierać umowa z MZ w zakresie otrzymania dotacji celowej na sprzęt, w jaki sposób finansowane jest doposażenie gabinetów szkolnych oraz w jaki sposób planowane jest udzielanie świadczeń w dentobusach.

Obowiązująca od 26 września 2017 roku ustawa z 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - dalej u.s.r., wprowadza postanowienia przewidujące wydatkowanie w 2017 roku z budżetu państwa kwoty do 281,8 mln zł na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

1.Nowe regulacje

Skorzystanie ze środków przewidzianych w ustawie odbywać się będzie trzema drogami:

 

1)

jako możliwość uzyskania dotacji celowej bezpośrednio przez świadczeniodawcę (jeśli spełnia on kryterium podmiotowe);

2)

jako możliwość prowadzenia działalności w gabinecie profilaktyki zdrowotnej wyposażonym ze środków pozyskanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (brak bezpośredniego wpływu środków budżetowych do świadczeniodawcy);

3)

jako możliwość udzielania świadczeń w dentobusie udostępnionym nieodpłatnie przez wojewodę (również brak bezpośredniego wpływu środków budżetowych do świadczeniodawcy).

Kierowanie środków na sprzęt i wyposażenie ustawa uzależnia więc od spełnienia kryterium podmiotowego lub przedmiotowego.

2.Kryteria: podmiotowe i przedmiotowe - czyli kto może ubiegać się o dofinansowanie i na co może je przeznaczyć?

Zgodnie z art. 3 u.s.r., beneficjentem środków przewidzianych w ustawie będzie:

1)

udostępniający – czyli podmiot utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną, z którym uczelnia ta zawarła umowę przewidującą obligatoryjne dla tego podmiotu udostępnienie uczelni medycznej jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych; udostępniającym może być także inny podmiot leczniczy (niż utworzony przez uczelnię medyczną), który zawarł z uczelnią medyczną taką umowę (dobrowolnie);

2)

świadczeniodawca, realizujący tzw. szybką ścieżkę onkologiczną, który osiągnął na dzień 31.12.2016 r. najwyższą w danym województwie wartość wykonania świadczeń w ramach tego leczenia, jeżeli posiada w strukturze organizacyjnej oddziały o profilach:

onkologia kliniczna lub chemioterapia,

chirurgia onkologiczna oraz

radioterapia;

3)

świadczeniodawca, który ma zawartą (należy rozumieć: na dzień wejścia w życie omawianej ustawy) umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego w profilu lub rodzaju komórek organizacyjnych neonatologia - trzeci poziom referencyjny (za wyjątkiem podmiotów tworzonych przez Ministra Zdrowia, uczelnie i instytutów badawczych, które podlegają odrębnym procedurom uzyskiwania dotacji).

Dwa pozostałe obszary finansowania przewidzianego w ustawie opierają się na kryterium przedmiotowym, czyli rodzaju świadczeń udzielanych przez beneficjenta (kryterium przedmiotowe). Są to: prowadzenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i udzielanie świadczeń w dentobusie.

3.Onkologia, neonatologia i dydaktyka – możliwość otrzymania dotacji celowej

Dla beneficjentów spełniających jedno z trzech kryteriów podmiotowych, art. 5 u.s.r. przewiduje formułę przekazania dotacji celowej na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Rodzaj aparatury i sprzętu nie jest w tym wypadku w ustawie określony, zatem każdy z tych podmiotów będzie mógł samodzielnie określić we wniosku na jaki rodzaj sprzętu i aparatury chce dotację uzyskać. W przypadku szybkiej ścieżki onkologicznej oraz neonatologii sprzęt ten będzie musiał mieć jednak oczywiście zastosowanie w udzielaniu świadczeń z tego zakresu, jaki przesądził o spełnieniu tego kryterium.

Inicjatywa uzyskania dotacji należeć może zarówno do świadczeniodawcy jak i do Ministerstwa Zdrowia, które w przypadku świadczeniodawcy powołującego się na realizację szybkiej ścieżki onkologicznej będzie dodatkowo związane danymi wskazującymi na to, czy wnioskodawca, posiadający w swojej strukturze oddziały o odpowiednich profilach, osiągnął na dzień 31 grudnia 2016 r. najwyższą w danym województwie wartość wykonania świadczeń w ramach tego leczenia. W tym więc zakresie będzie mógł być to wyłącznie jeden podmiot w województwie. Podmioty lecznicze spełniające jedno z dwóch pozostałych kryteriów podmiotowych, mogą być, co do zasady, bardziej liczne, co może skutkować przeprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia postępowania mającego wyłonić beneficjenta.


Cały komentarz dostępny jest w LEX Ochrona Zdrowia.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego

Jest to opracowanie ujmujące wszechstronnie zagadnienia z zakresu prawa medycznego. W tomie I...
Cena: 299.00
Promocja: 269.10 zł

Farmakoekonomika w zarządzaniu zasobami ochrony zdrowia

W publikacji autorzy analizują problemy istotne dla prawidłowego funkcjonowania opieki zdrowotnej w...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

Mazowsze: 9,5 mln zł dla szpitali na sprzęt medyczny i modernizacje

02-06-2016
Samorząd województwa mazowieckiego przyznał dodatkowe środki finansowe, które trafią do szpitali. 9,5 mln zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu specjalistycznego oraz przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych.
Czytaj kolejny
artykuł

Rynek aptek - co się zmieni?