Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Podmiot leczniczy jako pracodawca - najważniejsze zmiany w prawie w 2017 roku

Rok 2017 przynosi znaczącą ilość istotnych zmian prawnych z punktu widzenia podmiotu leczniczego jako pracodawcy. Najważniejsze z nich weszły już w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Szczególnie należy tutaj zwrócić uwagę na zmiany ważne dla mniejszych placówek medycznych, albowiem niewątpliwie wpłyną one na ograniczenie konieczności generowania różnego typu dokumentów, co ułatwi i przyspieszy pracę.
W ramach topiku:
Zarządzanie personelem
Warto wiedzieć: Ustawodawca dokonał także kluczowej nowelizacji przepisów korzystnej chociażby dla osób pracujących w ramach umów zleceń czy o świadczenie usług, szczególnie w zakresie wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej.
Dla menedżerów

Regulamin wynagradzania

Niezwykle ważna zmiana dotyczy przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy - dalej k.p., regulujących zasady tworzenia regulaminu wynagradzania. Do końca 2016 roku obowiązywała zasada wyrażona w treści art. 772k.p., iż pracodawca musiał ustalić regulamin wynagradzania, samodzielnie lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, jeżeli pracownicy nie byli objęci zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. Powyższa zasada znajdowała zastosowanie w odniesieniu do pracodawców, którzy zatrudniali co najmniej 20 pracowników.

Jednakże z dniem 1 stycznia 2017 roku przepis ten uległ dość zasadniczej nowelizacji, albowiem obecnie tak określony obowiązek posiada pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Pracodawcy „mniejsi”, posiadający poniżej 50 pracowników mają jedynie uprawnienie do ustalania regulaminu wynagradzania, a zatem mogą to zrobić, ale nie muszą. Jest tu, jednak, jeden zasadniczy wyjątek, albowiem pracodawca zatrudniający co najmniej 20, a nie mniej niż 50 pracowników zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiedniego regulaminu, jeżeli stosowny wniosek w tej sprawie złoży zakładowa organizacja związkowa oraz jeżeli pracownicy nie byli do tej pory objęci zakładowym lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy. W praktyce, jednak, patrząc na działalność mniejszych placówek ochrony zdrowia, w których dość często nie działa żadna organizacja związkowa, takie rozwiązanie prawne może się okazać bardzo korzystne i generalnie ułatwiające prowadzenie bieżącej działalności.

Wydawanie świadectw pracy

Ustawodawca wprowadził także dość istotne zmiany w zakresie brzmienia art. 97 k.p., regulującego zagadnienie wydawania przez pracodawcę świadectwa pracy już byłemu pracownikowi. Obowiązujące do końca 2016 roku przepisy były w tym zakresie nieprecyzyjne i wywoływały sporo wątpliwości. Generalna zasada stanowiła, iż w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca był zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wyjątek dotyczył sytuacji, w której pracownik pozostawał w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony. W taki przypadku pracodawca miał obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku regulacja ta została w znacznym stopniu uproszczona, co również korzystnie wpłynęło na jej czytelność. Wskazana wcześniej generalna zasada obejmująca zobowiązanie pracodawcy do wydania pracownikowi świadectwa pracy naturalnie została utrzymana

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Zarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane

Książka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich...
Cena: 69.00

Zarządzanie podmiotem leczniczym

Książka stanowi kompendium wiedzy związanej z zarządzaniem podmiotem leczniczym. Autorzy w...
Cena: 69.00

Więcej na temat

Zarządzanie personelem medycznym wymaga przemyślanej strategii

11-08-2016
Zarządzanie personelem medycznym, przy coraz powszechniejszym braku lekarzy  i pielęgniarek, wymaga przemyślanej strategii oraz wyboru, kogo zatrudniać na umowę o pracę, a kogo w formie kontraktu i czy stosować inne formy zatrudnienia, na przykład leasing pracowników z innych krajów czy umowy zlecenia – wyjaśnia Joanna Mrowicka, audytor Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
Czytaj kolejny
artykuł

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów