Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Samorząd zawodowy fizjoterapeutów

Ustawa zawodzie fizjoterapeuty po raz pierwszy w Polsce powołała do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu zawodowego jest obowiązkowa.
Warto wiedzieć: Samorząd fizjoterapeutów sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu i jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań, podlegając wyłącznie przepisom ustawy. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje minister zdrowia.
Dla lekarzy Dla menedżerów
Materiał ekspercki pochodzi programu LEX Ochrona Zdrowia.
Zamów bezpłatny prezentację produktu i poznaj wszystkie jego funkcjonalności

Samorząd to forma zaspokajania potrzeb zbiorowych określonej społeczności przez nią samą lub wyłonionych przez nią przedstawicieli. Samorząd jest formą decentralizacji administracji. Możliwość kreowania przez ustawodawcę różnych form samorządów dopuszczona została w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.

Artykuł 17 Konstytucji stanowi, iż w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Fizjoterapeuta zawodem zaufania publicznego

Samorząd zawodowy nazywany jest izbą zawodową, a potocznie także korporacją zawodową. Samorząd zawodowy z reguły ustawodawstwa przyznaje tylko niektórym grupom zawodowym. Są to zawody określone jako wolne albo też jako zawody zaufania publicznego. Do tych zawodów między innymi można zaliczyć zawody medyczne. W świetle obowiązującego ustawodawstwa samorząd zawodowy w Polsce posiadało do niedawna sześć następujących zawodów medycznych: lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, farmaceuci i diagności laboratoryjni. Ustawa zawodzie fizjoterapeuty z 25.09.2015 r. - u.z.f., która weszła w życie 31 maja 2016 roku po raz pierwszy w Polsce powołuje do życia samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Ustawa określa organizację i zadania samorządu zawodowego fizjoterapeutów a także prawa i obowiązki jego członków.
 

Proces tworzenia samorządu fizjoterapeutów


W świetle ustawy o zawodzie fizjoterapeuty proces tworzenia samorządu zawodowego powiązany jest z działaniami ministra zdrowia, a jego początek to powołanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF). W skład Komitetu powołuje się reprezentantów wskazanych przez właściwe organy ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów, działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Minister zdrowia powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów.

28 czerwca 2016 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów. Minister Zdrowia powołał do KOSF: 14 osób z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) oraz początkowo 6 osób z rekomendacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP). Podczas obrad zostało wybrane prezydium Komitetu w składzie: przewodniczący: Dariusz Dziadzio, vice przewodniczący: Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski, Marek Kiljański i Sebastian Zduński. Skład personalny KOSF.

  Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Ochrona Zdrowia

Z dniem 22 sierpnia 2016 roku na wniosek środowiska(SFP) Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas z upoważnienia ministra zdrowia powołał w skład Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów dodatkowych członków

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Fizjoterapia w onkologii

Fizjoterapia w onkologii jest przedmiotem licznych dyskusji i badań naukowych. Dotychczas unikano...
Cena: 79.00
Promocja: 71.10 zł

Fizjoterapia w chirurgii

W książce przedstawiono podstawowe informacje dotyczące metod fizjoterapeutycznych stosowanych w...
Cena: 69.00
Promocja: 62.10 zł

Zawody medyczne

Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografi ę dotyczącą statusu...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł
Czytaj kolejny
artykuł

Zasady odmawiania przyjęć dzieci do szpitala