Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Udaremnienie kontroli i utrudnianie czynności kontrolnych NFZ

Świadczeniodawcy podczas realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą liczyć się z koniecznością bycia uczestnikiem postępowania kontrolnego prowadzonego przez Fundusz. Bardzo często świadczeniodawcy starają się przeszkodzić w tych kontrolach poprzez udaremnienie i utrudnianie kontroli.
W ramach topiku:
Zarządzanie
Warto wiedzieć: Utrudnienie czynności kontrolnej to zawinione działanie lub zaniechanie zachodzące po stronie świadczeniodawcy, którego skutkiem jest zakłócona realizacja skonkretyzowanej czynności kontrolnej, nie udaremniające jednak przebieg całego postępowania.
Dla menedżerów

Niniejsze opracowanie przybliża stworzone przez ustawodawcę mechanizmy, które mają zabezpieczać zarówno prowadzenie poszczególnych czynności kontroli, jak i całości postępowania kontrolnego.
 
1.Pojęcia udaremnienia i utrudnianie kontroli

Zawarcie jakiejkolwiek umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, której realizacja skutkuje wydatkowaniem środków publicznych, uzasadniać może sytuację, w której zrealizowana zostanie funkcja kontroli przez publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych. Bez względu na kształt przyszłego systemu ochrony zdrowia należy przyjąć, że nierozerwalnie z sferą wydatkowania środków publicznych, musi współistnieć mechanizm kontroli, w ramach której badana będzie zasadność wydatkowania tych środków. Powyższa prawidłowość - w obecnym stanie prawnym - dotyczy przede wszystkim umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez świadczeniodawców. Prowadzone przez Fundusz postępowanie kontrolne, jest, co do zasady na tyle inwazyjne, że podmiot stający się jej adresatem może przyjąć różnego rodzaju postawy. Świadczeniodawca może zatem być aktywnym lub pasywnym uczestnikiem tego postępowania. W relacji jaka zachodzi od momentu zainicjowania kontroli, uprawnieniom kontrolerów Funduszu odpowiada ogólny obowiązek znoszenia kontroli przez świadczeniodawcę. Oczywistym jest zatem, że czynności kontrolne mogą być realizowane bez napotykania na bariery, jak i w wariancie w którym realizacja czynności kontrolnych będzie, utrudniona, a nawet udaremniona.

Istotna jest tutaj świadomość, która winna być wypracowana po stronie świadczeniodawców, o istnieniu mechanizmów gwarancyjnych niezakłócony przebieg kontroli prowadzonej przez Fundusz. Powyższa świadomość ma uchronić przed ewentualnym wdrożeniem tych mechanizmów, które są obiektywnie dolegliwe dla tych adresatów kontroli, którzy ją udaremniają lub utrudniają.

Konieczne staje się zatem rozważenie balansu pomiędzy obowiązkiem znoszenia kontroli prowadzonej przez kontrolerów Funduszu, a sytuacją w której następuje utrudnianie kontroli, a nawet, co bardziej radykalne udaremnienie kontroli. Precyzując materię w której może dojść do zaistnienia utrudniania lub udaremnienia kontroli należy wymienić dwa takie obszary:

1)

kontrole NFZ realizacji przez świadczeniodawców umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w każdym z rodzajów wymienionych w § 2 ust. 1 załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - dalej r.o.w.u., a wiec m.in. podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy leczenie szpitalne;

2)

kontrole NFZ realizacji umowy na zaopatrzenie w wyroby medyczne na zlecenie osoby uprawnionej oraz ich naprawę.

Odnosząc się do semantyki, którą posługuje się ustawodawca mamy do czynienia z dwoma pojęciami: utrudniania czynności kontrolnych i udaremnienia kontroli, do których odnoszą się dwa akty prawne:

1)

ustawa z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

Więcej na temat

Lewiatan: kontrola placówek bez wyłączenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

05-05-2016
To zły pomysł, aby placówki medycznej były kontrolowane z wyłączeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - uważa Konfederacja Lewiatan. Zapis taki znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.
Czytaj kolejny
artykuł

Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę albo położną bez zlecenia lekarskiego