Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Orzecznictwo

WSA: oddalenie skargi na decyzję o karze za ograniczanie prawa do dokumentacji medycznej

05.12.2017
Rzecznik Praw Pacjenta ukarał przychodnię za działania polegające na udostępnianiu pacjentom odpisów, wypisów lub kopii dokumentacji medycznej jedynie na pisemny wniosek osoby uprawnionej oraz załatwianiu wniosków w sprawie udostępnienia dokumentacji medycznej w przeciągu 7 dni roboczych od daty jego złożenia.
Więcej

Uznanie odwołującego się oferenta za stronę postępowania

02.12.2017
Zdaniem sądu bezsporne jest, że sprawa o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń staje się sprawą administracyjną dopiero z chwilą złożenia przez świadczeniodawcę odwołania w trybie art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Więcej

SA: nie każda sytuacja odbiegająca od celu zabiegu to błąd medyczny

17.11.2017
Powikłania zdarzają się w wielu przypadkach, które są efektem nie tylko działania lekarza ale także okoliczności od niego niezależnych, a związanych z organizmem i osobą pacjenta.
Więcej

NSA: oddalenie skargi na decyzję w sprawie naruszania zbiorowych praw pacjenta

16.11.2017
W ocenie Sądu Rzecznik Praw Pacjenta prawidłowo odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta gdyż okoliczności przedstawione we wniosku i wynikające ze zgromadzonego materiału dowodowego nie uprawdopodabniają pozbawienia pacjentów ich praw lub ograniczenia tych praw przez podmiot leczniczy, a także bezprawnego zorganizowanego działania lub zaniechania tego podmiotu.
Więcej

WSA: przepisy o ochronie zdrowia psychicznego jako lex specialis w stosunku do przepisów o prawach pacjenta

08.11.2017
Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego hospitalizacja pacjenta bez jego zgody dopuszczalna jest wówczas, gdy dotychczasowe zachowanie pacjenta wskazuje, że z powodu choroby zagraża on bezpośrednio swojemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.
Więcej

WSA: szpital musi odnotować wydanie pacjentowi kliszy RTG

02.11.2017
Jeśli karta informacyjna z leczenia szpitalnego stanowi dokumentację indywidualną zewnętrzną, a kliszę RTG wydano przy wypisie ze szpitala, jako załącznik do tej karty to należy również ją traktować jako dokumentację indywidualną zewnętrzną - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Więcej

SA: umowy konsorcjum zawarte bez zgody organu założycielskiego - nieważne

14.10.2017
W ocenie Sądu Apelacyjnego umowy konsorcjum jako prowadzące do nabycia wierzytelności wobec szpitala przez podmiot nie wykonujący umowy dla szpitala, a zawarte bez zgody organu założycielskiego, są nieważne.
Więcej

NSA: odmowa badania przed szczepieniem to odmowa szczepienia

03.10.2017
Według NSA obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym oznacza również obowiązek poddania się lekarskim badaniom kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia. Odmowa wzięcia udziału w badaniach uniemożliwia wykonanie szczepienia. Jest zatem w istocie odmową poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu.
Więcej

SN: związek przyczynowy w wypadku procesów medycznych

01.09.2017
Związek przyczynowy między zachowaniem pozwanego a szkodą w postaci pogorszenia stanu zdrowia pacjenta nie musi być ustalony w sposób pewny, wystarczy wysoki stopień prawdopodobieństwa istnienia takiego związku, a w przypadku wielości możliwych przyczyn - przeważające prawdopodobieństwo związku przyczynowego szkody z jedną z tych przyczyn.
Więcej

WSA: przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

21.08.2017
Dokonywanie przez aptekę sprzedaży produktów leczniczych, do hurtowni farmaceutycznych to naruszenie Prawa farmaceutycznego. Dopuszczająca się tego procederu spółka prowadząca aptekę utraciła rękojmię należytego prowadzenia apteki - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Więcej

WSA: powierzenie obowiązków kierownika podmiotu bez konkursu niezgodne z ustawą

17.07.2017
Według WSA powierzenie pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego bez przeprowadzenia wcześniejszego konkursu, nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
Więcej

UZP: umowy konsorcjalne na gruncie ustawy o działalności leczniczej

01.06.2017
Zawarcie umowy konsorcjum przez odwołujących się wykonawców oraz złożenie przez nich wspólnej oferty uznano za czynność mającą na celu obejście prawa w celu uzyskania przez konsorcjanta prawa do wierzytelności z naruszeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

NSA: cofnięcie zezwolenia na aptekę nie jest zależne od opinii samorządu aptekarskiego

19.05.2017
Wydanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej nie jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia przez właściwą okręgową radę aptekarską opinii, o jakiej mowa w art. 7 ust. 2 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Więcej

WSA: leczenie za granicą, gdy niemożliwe jest w kraju

09.05.2017
Dla udzielenia zgody na leczenie poza granicami kraju konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek, czyli wnioskowane leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, objętym jednym z wykazów świadczeń gwarantowanych i aktualnie nie może zostać przeprowadzone w kraju – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Więcej

NSA: plan zarządzania ryzykiem użycia jako uzupełnienie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

01.05.2017
Uzupełnienie braków formalnych wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego nie mogło być traktowane, jako podlegający kolejnej (już) opłacie wniosek o "zmianę danych objętych pozwoleniem lub zmianę dokumentacji będącej podstawą jego wydania", skoro spółka nie występowała z takim wnioskiem, a pozwolenie stanowiące przedmiot potencjalnych zmian nie zostało jeszcze wydane.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Krajowa Informacja Skarbowa: technik usług kosmetycznych nie jest zwolniny z VAT

26.04.2017
Usługi z zakresu laseroterapii wykonywane przez technika usług kosmetycznych nie korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług - wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Więcej

WSA: Przekroczenie limitu liczby aptek jako przesłanka cofnięcia zezwolenia

19.04.2017
Zgodnie Prawem farmaceutycznym zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1 procent aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni albo pośredni.
Więcej

NSA: zawieranie umów i porównanie ofert a znaczenie kryterium "ciągłości"

15.04.2017
Kryterium "ciągłości" wiąże z ograniczeniem ryzyka przerwania procesu leczenia w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów.
Więcej

NSA: oddalenie skargi kasacyjnej dotyczącej decyzji Rzecznika Praw Pacjenta

03.04.2017
Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dotyczącą Rzecznika Praw Pacjenta, który odmówił wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych praw pacjentów,
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Izba Skarbowa: odsprzedaż zabiegów leczniczych bez prawa do zwolnienia z podatku VAT

30.03.2017
Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, spółka, która prowadzi portal medyczny z ofertami specjalistycznych klinik, nie będzie miała prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - wynika z interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej w Łodzi.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu
1  2  3  4    

Produkty polecane

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

Zdrowie publiczne

Książka obejmuje pełny wykład z zakresu zdrowia publicznego. Omówiono w niej m.in.: wybrane...
Cena: 139.00

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00