Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

UZP: umowy konsorcjalne na gruncie ustawy o działalności leczniczej

Zawarcie umowy konsorcjum przez odwołujących się wykonawców oraz złożenie przez nich wspólnej oferty uznano za czynność mającą na celu obejście prawa w celu uzyskania przez konsorcjanta prawa do wierzytelności z naruszeniem art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej.
Warto wiedzieć: Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy konsorcjum nie w celu wspólnej realizacji zobowiązań, tylko w celu uzyskania uprawnień do wierzytelności należnej z tytułu wykonania świadczeń z tej umowy wyłącznie przez jednego z uczestników konsorcjum.
Dla menedżerów

Skład orzekający

Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk.

Sentencja

Krajowa Izba Odwoławcza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2017 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 24 lutego 2017 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A. P. I. L. w (...), N. P. S. Sp. z o.o. we (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego S. Publiczny C. S. K. w (...) orzeka:

1.

oddala odwołanie;

2.

kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A. P. I. L. w (...), N. P. S. Sp. z o.o. we (...) i:

2.1.

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A. P. I. L. w (...), N. P. S. Sp. z o.o. we (...) tytułem wpisu od odwołania;

2.2.

zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Aspen P. I. L. w (...), N. P. S. Sp. z o.o. we (...) na rzecz S. P. C. S. K. w (...) kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający - S. P. C. S. K. w (...) - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej jako: "ustawa" lub "Pzp", postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych - 37 pakietów. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało 28 października 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem (...). Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W związku z przesłaniem przez zamawiającego informacji o wyniku postępowania wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia A. P. I. L. w (...), N. P. S. Sp. z o.o. we (...) wnieśli odwołanie 24 lutego 2017 roku. Zachowany został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołania.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu, że przez odrzucenie oferty odwołującego oraz będące jego konsekwencją unieważnienie postępowania naruszył art. 7 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 8 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia oferty odwołującego w zakresie pakietów 2-7 oraz czynności polegającej na unieważnieniu postępowania, powtórzenia czynności oceny ofert w zakresie pakietów 2-7. Odwołujący żądał również obciążenia zamawiającego kosztami postępowania.

Zamawiający w pisemnej odpowiedzi wniósł o oddalenie odwołania.

Izba ustaliła, że odwołanie nie podlega odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas której strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Izba ustaliła, co następuje:

W informacji o odrzuceniu oferty odwołującego z 16 lutego 2016 roku (kopia w aktach sprawy) zamawiający oświadczył, że oferta ta została odrzucona na podstawie art

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Funkcjonowanie apteki. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

NSA: cofnięcie zezwolenia na aptekę nie jest zależne od opinii samorządu aptekarskiego