Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

NSA: leczenie poza granicami kraju, tylko gdy jest ono niemożliwe w Polsce

Prezes NFZ nie musi ustalać, czy w konkretnym przypadku wnioskowana terapia jest niezbędna dla ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy, gdy wnioskowane świadczenie jest wykonywane w kraju orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Warto wiedzieć: Z opinii konsultanta krajowego wynikało, że lepszą, z uwagi na mniej szkodliwe skutki uboczne, będzie metoda na którą pacjent nie wyrażał zgody, domagając się przeprowadzenia zabiegu, bardziej dla siebie szkodliwego.

Zdaniem NSA odmowa leczenia określoną metodą w kraju nie jest równoznaczną sytuacji, w której takiego świadczenia w ogóle się nie udziela. W takiej sytuacji nie ma potrzeby ustalania czy leczenie, którego poza granicami kraju domaga się pacjent jest niezbędne dla ratowania jego życia lub poprawy stanu zdrowia.

Nie było medycznych przesłanek na leczenie zagranicą

Prezes NFZ odmówił pacjentowi zgody na przeprowadzenie zabiegu radioterapii w czeskiej klinice radiochirurgii. Wyjaśnił, że konsultant krajowy w dziedzinie onkologii opiniując jego przypadek wskazał, że lepsze rezultaty da zastosowanie innej metody - radioterapii, aniżeli ta opisana we wniosku. Przyczyną odmowy nie był więc fakt braku tego typu leczenia w Polsce, ale braku medycznych przesłanek do zastosowania wnioskowanego przez niego sposobu leczenia. Jednocześnie zdaniem Prezesa NFZ udzielenie wnioskodawcy tego świadczenia nie było niezbędne.

Leczenie zagranicą bardziej efektywne od krajowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił tę decyzję z uwagi na pobieżną ocenę zasadności wnioskowanej terapii oraz jej niezbędności dla życia i zdrowia pacjenta. Jego zdaniem rozważając wszystkie argumenty przytoczone we wniosku o skierowanie na leczenie za granicą organ powinien brać pod uwagę także to, czy leczenie za granicą, w ściśle określonym ośrodku medycznym (za pomocą specyficznej metody), nie będzie dla pacjenta bardziej efektywne od leczenia krajowego, zwłaszcza w zakresie uniknięcia poważnych skutków ubocznych.

Prezes NFZ nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. W skardze kasacyjnej zwrócił uwagę, że większe doświadczenie ośrodków zagranicznych czy też porównanie efektywności leczenia przy zastosowaniu tej samej metody w poszczególnych ośrodkach, nie stanowią przesłanek warunkujących wydanie zgody na zabieg poza granicami kraju.

NSA też był takiego zdania i dlatego uchylił wyrok Sądu I instancji.

Zauważył, że wniosek o zgodę na zabieg został złożony w ramach systemu tzw. świadczeń gwarantowanych. Oznacza to, że przeprowadzenie poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy tych świadczeń nie udziela się w kraju i jeżeli jest to niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy (art. 42j ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Prezes NFZ nie musi zatem ustalać, czy w konkretnym przypadku wnioskowana terapia jest niezbędna dla ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy, gdy wnioskowane świadczenie jest wykonywane w kraju, tak jak w tej sprawie - gdyż radioterapia stereotaktyczna z wykorzystaniem gamma knife, którą miał wykonać ośrodek czeski jest wykonywana również w Polsce. Dalej Sąd zauważył, że w sprawie powstał spór natury medycznej, co do metody leczenia pacjenta.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Pacjent chciał bardziej szkodliwego zabiegu

Z opinii konsultanta krajowego wynikało, że lepszą, z uwagi na mniej szkodliwe skutki uboczne, będzie metoda na którą pacjent nie wyrażał zgody, domagając się przeprowadzenia zabiegu, bardziej dla siebie szkodliwego. Jednak odmowa poddania się przez skarżącego temu leczeniu w kraju nie jest równoznaczna z sytuacją, w której takich świadczeń w kraju w ogóle nie udziela się. Ponadto, skoro z miarodajnych opinii medycznych wynikało, że poddanie pacjenta wnioskowanemu leczeniu nie było wskazane, to tym samym należało przyjąć, że nie było ono niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy stanu jego zdrowia. Decyzja Prezesa NFZ odmawiająca wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju była zatem prawidłowa.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. II GSK 1538/17.

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy...

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

WSA: zawyżanie opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej godzi w zbiorowe prawa pacjentów