Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

SA: pacjent, który domaga się zadośćuczynienia, może w toku sprawy zmienić argumentację

Osoba, która udaje się na zabieg do szpitala zazwyczaj zakłada, że lekarz w sposób kompetentny przedstawi jej możliwe niepożądane skutki operacji. Okoliczność ta ma znaczenie przy ocenie twierdzeń podnoszonych przez powoda - wskazał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sąd Okręgowy częściowo uwzględnił żądanie powódki, która domagała się przyznania jej zadośćuczynienia. Sąd przyznał jej świadczenie w kwocie 30.000 zł, uznając, że placówka medyczna naruszyła jej prawa pacjenta w związku z przeprowadzonym zabiegiem. Powyższe wynikało z tego, że powódka nie została właściwie poinformowana o możliwych skutkach zabiegu.

Zarzuty apelacji

Pozwany zaskarżył wyrok w części. W apelacji podniósł m.in., iż sąd okręgowy naruszył przepisy proceduralne, co miało wpływ na wynik wyroku. Apelujący wyjaśnił, że sąd nie powinien był uznać pisma powódki z listopada 2016 r. za doprecyzowanie podstawy żądania pozwu, ale za wystąpienie z nowym roszczeniem. Pozwana podała, że powódka początkowo nie podnosiła w pozwie, że była wadliwie informowana o zabiegu i możliwych powikłaniach. Powódka twierdziła wówczas, że lekarze popełnili błędy przy zabiegu. Dopiero po zapoznaniu się z opinią biegłych (który wykluczyli błąd w sztuce lekarskiej), powódka zmieniła podstawę swojego żądania. Powódka, po uzyskaniu opinii, wskazywała bowiem, że została wadliwie informowana przed operacją przez lekarza. Zdaniem autora apelacji, doszło więc do naruszenia przepisów procedury cywilnej o zmianie żądania (art. 193 k.p.c.). Zmienione żądanie pozwu należało bowiem rozpoznać jako nową sprawę cywilną. W związku z podniesionymi zarzutami, pozwany domagał się obniżenia przyznanego powódce świadczenia do kwoty 15.000 zł.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Zmiana powództwa

Zgodnie z art. 193 § 1 k.p.c., zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. W myśl zaś art. 193 § 2 k.p.c., jeżeli w myśl przepisu poprzedzającego zmiana nie jest dopuszczalna, a powód zmienia powództwo w ten sposób, że występuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd rozpoznaje nowe roszczenie jako sprawę oddzielną, jeżeli jest dla niej rzeczowo i miejscowo właściwy, w przeciwnym zaś razie przekazuje sprawę sądowi właściwemu. Gdy jednak zmiana taka następuje w sądzie rejonowym, należy przekazać całe zmienione powództwo sądowi okręgowemu, który dla zmienionego powództwa jest rzeczowo i miejscowo właściwy.

Nieskuteczna apelacja

Sąd apelacyjny uznał apelację pozwanej za niezasadną. Podlegała więc ona oddaleniu. Sąd zwrócił uwagę, że zarzuty pozwanej nie były trafne. W szczególności nie był skuteczny zarzut naruszenia przez sąd okręgowy przepisu art. 193 § 2 k.p.c. Pozwana podnosiła, że powódka wnosząc w listopadzie 2016 r. pismo procesowe, faktycznie wystąpiła z nowym roszczeniem obok pierwotnego. Apelująca wskazała, że w takim przypadku, należało tego rodzaju żądanie powódki rozpoznać jako odrębną sprawę sądową. Sąd apelacyjny przyjął, że taka modyfikacja może być oceniona jako zmiana powództwa, polegająca z wystąpieniu z żądaniem opartym na innej podstawie prawnej. Tymczasem sąd okręgowy uznał, że dokonana modyfikacja sprowadza się jedynie do sprecyzowania żądania dotąd popieranego. Znamienne jest jednak to, że apelująca nie udowodniła w postępowaniu odwoławczym, że istniał wpływ uchybienia sądu okręgowego na treść wyroku.

Sąd apelacyjny podkreślił, że powódka w toku całego procesu domagała się przyznania jej od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W toku sprawy, jej pełnomocnik zmienił jedynie podstawę prawną tego roszczenia. Z orzecznictwa wynika zaś, że zmianę powództwa nie jest jedynie sprostowanie żądanie, czy uzupełnienie podstawy faktycznej. Zmianą powództwa są te czynności, które prowadzą do zmiany ilościowej lub jakościowej żądania. Ma to miejsce, gdy powód w toku sprawy wprowadza nowe żądania, wycofuje dotychczasowe roszczenia, czy w istotny sposób zmienia podstawę faktyczną, która prowadzi do nowego prawnego uzasadniania. Jednocześnie zmiana powództwa może polegać na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok pierwotnego bądź też na zgłoszeniu nowego roszczenia zamiast pierwotnego. Aby ustalić, z czym wiąże się wystąpienie przez powoda z nowym żądaniem, należy przeanalizować w sposób kompleksowy stanowisko powoda. Obowiązkiem sądu jest zaś wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, czego zgłoszone żądanie dotyczy. W rozpoznanej sprawie, bez względu jednak na to, czy doszło do zmiany powództwa, zarzut pozwanej nie był skuteczny. Autor apelacji nie wykazał bowiem wpływu ewentualnego naruszenia art. 193 k.p.c. na treść wyroku.

Brak świadomości

Pozwana w apelacji wskazywała także, że powódka w początkowej fazie sporu nie podnosiła, że była źle informowana o zabiegu i jego skutków. Dopiero po uzyskaniu opinii biegłego zmodyfikowała swoje stanowisko. Sąd apelacyjny podkreślił natomiast, że powódka, inicjując proces sądowy, mogła nie zdawać sobie sprawy z tego, że lekarz nierzetelnie informował ją o zabiegu i możliwych powikłaniach. Sąd wyjaśnił, że co do zasady pacjent, który kierowany jest do szpitala nie wie, jak powinien zostać poinformowany o nadchodzącym zabiegu. Osoba leczona wychodzi z założenia, że lekarz, jako profesjonalista, dołoży starań, by właściwie informować go o możliwych skutkach operacji. Okoliczność ta miała wpływ na modyfikację przez powódkę argumentacji w toku procesu sądowego.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 13.03.2018 r., V ACa 316/17, LEX nr 2469962.

 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zawody medyczne

Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografi ę dotyczącą statusu...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne

Warunkiem dopuszczenia na polski rynek medyczny nowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Dokumentacja medyczna

Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Nie jest łatwo udowodnić błędy lekarzom

19-12-2017
Według Prokuratury Krajowej poprawiła się jakość postępowań dotyczących błędów medycznych. Prawnicy występujący po stronie pacjentów mówią, że wprawdzie spraw takich jest coraz więcej, ale wcale nie jest łatwiej je wygrać.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

TK: Przepis o obowiązkowej konsultacji małoletniego pacjenta zgodny z ustawą o świadczeniach zdrowotnych