Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

TK: Przepis o obowiązkowej konsultacji małoletniego pacjenta zgodny z ustawą o świadczeniach zdrowotnych

Przepis, który ustanawia bezwzględny obowiązek przeprowadzenia przez lekarza dyżurującego konsultacji z ordynatorem lub jego zastępcą w każdym przypadku, kiedy do szpitala trafia pacjent małoletni jest zgodny z przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – orzekł w czwartek Trybunał Konstytucyjny.

TK w czwartek orzekł, że załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest zgodny z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto, TK postanowił na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów.

Okręgowy Związek Zawodowy Lekarzy zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie przepisu, który ustanawia bezwzględny obowiązek przeprowadzenia przez lekarza dyżurującego procedury konsultacyjnej w każdym przypadku, kiedy do szpitala trafia pacjent małoletni. Zgodnie z wykładnią językową przepisu nie jest możliwa odmowa przyjęcia dziecka do szpitala bez przeprowadzenia takiej konsultacji, niezależnie od tego, czy taka konsultacja jest w ogóle do przeprowadzenia możliwa.

OZZL: Ten przepis grozi dezorganizacją pracy szpitala

Przedmiotem wniosku Zarządu Krajowego OZZL był przepis, który – zdaniem OZZL - z jednej strony ogranicza prawa podmiotowe lekarzy, wynikające z przepisów prawa pracy; tj. minimalne gwarancje nieprzerwanego dobowego i tygodniowego odpoczynku, z uwagi na konieczność permanentnego pozostawania wskazanych pracowników podmiotu leczniczego w gotowości do udzielenia lekarzowi dyżurującemu swojej konsultacji. Z drugiej zaś strony – grozi dezorganizacją i paraliżem pracy szpitali poprzez blokowanie łóżek szpitalnych przez pacjentów, których przyjęcie na oddział nie jest uzależnione od uznania lekarza dyżurującego, a od dopełnienia narzuconej, formalnej procedury odbycia konsultacji, której odbycie bez znacznej zwłoki często w praktyce jest niewykonalne.

Zdaniem Krzysztofa Bukiela, przewodniczącego OZZL treść tego przepisu, z uwagi na jej niedookreśloność i niejednoznaczność, budziła szereg wątpliwości co do sposobu wykonywania codziennych czynności lekarzy dyżurujących niemal na wszystkich oddziałach szpitalnych. – Nie ma uzasadnienia medycznego, by lekarz dyżurny nie mógł odesłać dziecka bez konsultacji z ordynatorem lub jego zastępcą – podkreśla Bukiel. – Ten przepisy jest absurdalny i prowadzi do tego, że lekarz dyżurujący zobowiązany jest stosować formalną procedurę z pierwszeństwem przed wskazaniami wiedzy medycznej i dobrem pacjenta.

Zakwestionowany przepis § 13 ust. 5 rozporządzenia brzmi: „Odmowa przyjęcia dziecka do szpitala wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, albo jego zastępcą, albo lekarzem kierującym tym oddziałem w rozumieniu art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wynik tej konsultacji odnotowuje się w dokumentacji medycznej”.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Przepis wymusza hospitalizację zdrowych pacjentów

OZZL podkreślał, że literalne brzmienie przepisu może pozornie sugerować, że lekarz dyżurujący, podejmując decyzję o odmowie przyjęcia na oddział dziecka, ma możliwość skonsultowania jej z trzema innymi lekarzami: ordynatorem, zastępcą ordynatora oraz lekarzem kierującym oddziałem. Wnioskodawca w tym miejscu zaznaczał, iż w obowiązującym stanie prawnym powołanie ordynatora nie jest w podmiotach leczniczych obowiązkowe. W praktyce faktyczne funkcje ordynatora wykonuje bardzo często lekarz kierujący oddziałem; istnieją również liczne oddziały szpitalne, w których w ogóle nie powołuje się zastępcy ordynatora / zastępcy lekarza kierującego oddziałem. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 7 ustawy o działalności leczniczej w przypadku gdy zgodnie z regulaminem organizacyjnym oddziałem kieruje lekarz niebędący ordynatorem, na stanowisko lekarza kierującego oddziałem konkursu nie przeprowadza się.

OZZL podkreślał w uzasadnieniu, że treść zaskarżonego rozporządzenia niejednokrotnie wymusza na środowisku zawodowym lekarzy, przeprowadzanie hospitalizacji zupełnie zdrowych pacjentów.

Bowiem zgodnie z przepisem rozporządzenia konsultację należy przeprowadzić każdorazowo w momencie przywiezienia dziecka do szpitala i zamiaru odmowy jego przyjęcia przez lekarza. Zgodnie z rozporządzeniem zamiar odmowy wymaga konsultacji z ordynatorem/zastępcą/kierownikiem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte. Należy w tym miejscu wskazać, że wyznaczenie oddziału, do którego przyjmowany jest chory również poddane jest ocenie lekarza. Co więcej, zwykle na etapie poprzedzającym docelową diagnozę potencjalnie właściwych jest z reguły przynajmniej kilka oddziałów szpitalnych. W konsekwencji zamiar odmowy przyjęcia do szpitala skutkuje obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji przynajmniej z kilkoma kierownikami poszczególnych oddziałów.

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy...

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

NSA: leczenie poza granicami kraju, tylko gdy jest ono niemożliwe w Polsce