Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

WSA: szpital ma obowiązek udostępnienia dokumentacji na informatycznym nośniku danych

WSA w Warszawie podzielił stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta, co do naruszenia przez szpital zbiorowych praw pacjentów w związku z udostępnianiu pacjentom ich dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych jedynie wówczas, gdy do dokumentacji medycznej dołączana jest płyta CD. Z przepisów wynika, że szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na informatycznym nośniku danych.
Warto wiedzieć: Przepisy ustawy o prawach pacjentów nie dają podstawy Rzecznikowi Praw Pacjenta do kwestionowania pobierania od pacjentów opłat za doręczanie przedmiotowej dokumentacji w drodze przesyłki pocztowej na żądanie pacjenta.
Dla lekarzy Dla prawników Dla menedżerów

 

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mariola Kowalska.

Sędziowie WSA: Mirosława Kowalska (spr.), Krystyna Tomaszewska.

 
 
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie 14 grudnia 2016 roku sprawy ze skargi Szpitala Powiatowego w (...) na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta z dnia (...) lipca 2016 roku znak (...) w przedmiocie naruszenia zbiorowych praw pacjenta

I.

uchyla pkt 1a oraz pkt 2a zaskarżonej decyzji,

II.

uchyla pkt 2c oraz pkt 3 zaskarżonej decyzji w zakresie w jakim odnoszą się do pkt 1a oraz pkt 2a zaskarżonej decyzji,

III.

w pozostałej części oddala skargę,

IV.

odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania sądowego.

 
 
Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) lipca 2016 r., nr (...) Rzecznik Praw Pacjent na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1-4, art. 65 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 104 § 1 i 2 k.p.a. ustawy z 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego orzekł cyt. "1) uznaję praktyki stosowane przez Szpital Powiatowy w (...) z siedzibą w (...), zwany dalej: "Szpitalem", polegające na: a) pobieraniu od pacjentów wyższych niż maksymalnych opłat za jedną stronę kopii, wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej oraz za udostępnienie jej na elektroniczny nośniku danych w wyniku doliczania do ww. opłat: "opłat za przesyłkę pocztową realizowaną na zamówienie klienta", w tym opłat manipulacyjnych w wysokości 5 (słownie: pięć) złotych (niezależnie od rodzaju przesyłki), mające na celu ograniczenie prawa pacjentów do dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów i nakazuje jej zaniechanie; b) udostępnianiu pacjentom ich dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych jedynie wówczas, gdy do dokumentacji medycznej dołączana jest płyta CD np. z wynikiem badania diagnostycznego, mające na celu ograniczenie prawa pacjentów do dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 pkt 5 ustawy, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów i nakazuje jej zaniechanie; 2) zobowiązuje Szpital do: a) usunięcia skutków naruszenia zbiorowych praw pacjentów poprzez zwrot "opłat za przesyłki pocztowe realizowane na zamówienie klienta", w tym opłat manipulacyjnych każdemu pacjentowi, który uiścił tą opłatę w nieprzekraczającym trzydziestodniowym terminie, licząc od dnia otrzymania niniejszej decyzji; b) poinformowaniu pacjentów Szpitala o możliwości udostępnienia dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych również wtedy, gdy do dokumentacji nie została dołączona płyta CD, poprzez wywieszenie stosowanej informacji w miejscu, w którym pacjenci składają wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej na terenie Szpitala; c) złożenia Rzecznikowi Praw Pacjenta informacji o stopniu realizacji działań niezbędnych do zaniechania stosowania rzeczonej praktyki, która narusza zbiorowe, prawa pacjentów oraz działań niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia tych praw w nieprzekraczającym trzydziestodniowym terminie, licząc od dnia otrzymania niniejszej decyzji; 3) decyzji w pkt 1 nadaję rygor natychmiastowej wykonalności; 4) uznaję praktyki stosowane przez Szpital polegające na pobieraniu od 12 grudnia 2015 roku wyższych niż maksymalne opłaty za sporządzenie kopii, wyciągu lub odpisu na elektronicznym nośniku danych i ustaleniu ich na poziomie 7,70 zł (słownie: siedmiu złotych i siedemdziesięciu groszy), pomimo wejścia w życie 12 grudnia 2015 roku ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którą opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mające na celu ograniczenie prawa pacjentów do dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 pkt 5 ustawy, za naruszające zbiorowe prawa pacjentów i stwierdzam zaniechanie stosowania tej praktyki z dniem 21 czerwca 2016 roku".

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że w związku z pozyskanymi informacjami uprawdopodabniającymi naruszenie zbiorowych praw pacjentów, postanowieniem z dnia (...) lutego 2016 roku, sygn. akt (...) wszczął z urzędu postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów przez szpital. W oparciu o zebrany materiał dowodowy, w szczególności wyjaśnienia złożone przez szpital, Rzecznik Praw Pacjenta ustalił następujący stan faktyczny:

Szpital Powiatowy w (...) (adres: ul. (...)), prowadzi działalność leczniczą będąc zarejestrowaną w Rejestrze podmiotów leczniczych, prowadzonym przez Wojewodę (...) pod numerem księgi: (...)" co wynika z księgi rejestrowej (stan na (...) lipca 2016 r.)

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Dokumentacja medyczna w praktyce - 15 najczęstszych problemów (E-book)

Dobrze prowadzona dokumentacja medyczna, przy założeniu, że terapia odbywała się zgodnie ze...
Cena: 23.58

Elektroniczna dokumentacja medyczna. Wdrożenie i prowadzenie w placówce medycznej (wydanie trzecie...

Uaktualnione wydanie praktycznego poradnika krok po kroku wyjaśnia zarządzającym w ochronie...
Cena: 63.57

Dokumentacja medyczna

Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji...
Cena: 49.00

Więcej na temat

Czy elektroniczna dokumentacja medyczna zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych?

08-08-2013
Doświadczenia we wdrożeniach, ale także w tworzeniu systemów informatycznych służących przetwarzaniu danych medycznych ukazują, że problem gwarancji prawdziwości i niemodyfikowalności wpisów w EDM jest dość znaczący. Polski prawodawca dość oszczędnie gospodaruje regulacjami prawnymi w tym zakresie. Te regulacje, które istnieją są tak dalece lakoniczne, że aż wydają się być niedostrzegalne.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

NSA: Obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej "bez zbędnej zwłoki"