Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

WSA: Dane dotyczące badań przed szczepieniami są informacją publiczną

Skarżący złożyli wniosek o udzielenie informacji publicznej w sprawie szczepień ochronnych. Inspektor Sanitarny udzielił odpowiedzi jedynie na część pytań. Jego obowiązkiem było odpowiedzieć na pytanie o prowadzenie badań nowonarodzonych dzieci pod kątem ustalenia u nich wrodzonej obniżonej odporności - orzekł WSA w Szczecinie.

Skarżący złożyli wniosek do Inspektora Sanitarnego o udostępnienie informacji publicznej na 16 pytań. Pytali m.in. o ilość odnotowanych Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych na skutek podania szczepień po wymienionych we wniosku chorobach. Wniosek dotyczył też tego, w jaki sposób ustalana jest sytuacja epidemiologiczna na terytorium Polski. Skarżący pytali o prowadzenie badań nowonarodzonych dzieci pod kątem ustalenia wrodzonej obniżonej odporności. Pytania dotyczyły też szczepień w innych krajach Unii Europejskiej.

Skarżący przedstawili też pytania dotyczące znajomości przez organ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kwestii obowiązku szczepień. Autorzy wniosku wyjaśnili, że powyższe dane są im niezbędne, by móc podjąć odpowiednią decyzję co do szczepień.

Inspektor Sanitarny w piśmie udzielił odpowiedzi na 2 pytania i wyjaśnił, że nie posiada danych do przedstawienia pozostałych odpowiedzi.

Skarga i odpowiedź organu

Skarżący wnieśli ponaglenie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, domagając się uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania. Następnie złożyli do WSA skargę na bezczynność organu poprzez nieudzielenie informacji publicznej w żądanym zakresie.

W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wskazał, że po ponownym przeanalizowaniu sprawy, skarżącym została udzielona informacja uzupełniającą. W piśmie tym udzielono odpowiedzi na kilka pytań. Co do pozostałych pytań, to organ wyjaśnił, że wnioski te nie dotyczyły sfery informacji publicznej. Jednocześnie organ zaznaczył, że błędnie zinterpretował część wniosku.

Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał skargę za częściowo zasadną. W związku z tym stwierdził, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. WSA zobowiązał organ do pełnego rozpoznania wniosku skarżących w zakresie pkt 6 w terminie 14 dni od otrzymania prawomocnego wyroku. W pozostałym zakresie skarga została oddalona.

WSA zwrócił uwagę, że żądane przez skarżących informacje dotyczące szczepień ochronnych, odnosiły się do realizacji zadań przypisanych w ustawie Inspekcji Sanitarnej. W związku z tym jest to informacja publiczna. Inspektor Sanitarny jest zaś organem zobowiązanym do udzielenia takiej informacji.

 

Badania dzieci

Organ popadł w stan bezczynności, gdyż nie udzielił skarżącym informacji w 14-dniowym terminie. Już pierwsza odpowiedź została złożona po tym terminie. Poza tym, to pismo nie odpowiadało na większość z zadanych pytań. W kolejnym piśmie organ udzielił dalszej odpowiedzi, choć w dalszym ciągu nie przedstawił wyjaśnień, co do wszystkich pytań. WSA zwrócił jednak uwagę, że organ bezpodstawnie nie udzielił odpowiedzi na pytanie nr 6. Dotyczyło ono tego, czy w Polsce przeprowadza się badania nowonarodzonych dzieci w celu stwierdzenia, czy dziecko narodziło się z wrodzoną obniżoną odpornością. Odpowiedź na to pytanie dotyczyła sfery informacji publicznej. Powyższe wynika z tego, że dotyczyło ono obowiązkowych badań kwalifikacyjnych przed przeprowadzeniem szczepień. Informacje o przeprowadzeniu takich badań mogą wynikać zaś z dokumentacji gromadzonej w powiatowym rejestrze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych. Tego rodzaju zagadnienie ma więc charakter publiczny.

WSA podkreślił też, że gdy organ nie posiadał informacji w tym przedmiocie, to powinien był jednoznacznie wskazać tę informację skarżącym. Tymczasem organ w jednym z pism wskazywał, że tego rodzaju pytanie skarżących nie odnosi się do informacji publicznej, podczas gdy wcześniej informował skarżących, że nie dysponuje on danymi potrzebnymi do udzielenia odpowiedzi. Taki pogląd organu był jednak błędny. Stąd WSA zobowiązał organ do udzielenia stosownej odpowiedzi na to pytanie.

Zob. też: Szczepienia: badania kwalifikacyjne są również obowiązkowe

Nietrafne pytania

Nie stanowiły zaś informacji publicznej kwestie związane z wiedzą organu w zakresie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, faktu kierowania do tego Trybunału skarg w związku z działalnością innego organu, czy też prawa obowiązującego w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej. Również zagadnienia dotyczące świadomości organu i znajomości konkretnych publikacji dotyczących problemu powikłań, nie są objęte sferą informacji publicznej. Tego rodzaju kwestie bądź nie odnoszą się do polskich władz publicznych, bądź dotyczą sfery przypuszczeń i podejrzeń. Skarga w zakresie tych kwestii była więc bezpodstawna.

WSA wskazał także, że nie było podstaw do zobowiązania organu do udzielenia odpowiedzi na pozostałe kwestie, które dotyczyły informacji publicznej, skoro organ udzielił na nie odpowiedzi - aczkolwiek po terminie.

Charakter naruszenia

WSA uznał jednocześnie, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Organ co do zasady udzielał bowiem wyjaśnień na postawione pytania, zaś część z pytań nie odnosiła się do kwestii objętych informacją publiczną. Organowi nie można też było przypisać złej woli, biorąc pod uwagę to, że przekroczenie terminu do złożenia odpowiedzi wyniosło jedynie kilka dni. Nie było też podstaw do wymierzenia grzywny organowi - orzekł WSA.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2018 r., II SAB/Sz 43/18, LEX nr 2487103.

 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy. Część 1

Przystępny przewodnik po zagadnieniach związanych z naliczaniem płac pomoże w rozwiązaniu...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

MERITUM Prawo medyczne

MERITUM Prawo medyczne omawia zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł

Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W książce przedstawiono prawne aspekty kontraktowania usług zdrowotnych na tle systemu opieki...
Cena: 59.00
Promocja: 53.10 zł

Więcej na temat

Eksperci: warto refundować kolejne szczepienia, wszystkie są opłacalne

20-10-2017
Wszystkie szczepienia są efektywne kosztowo, dlatego warto je refundować z budżetu państwa – powiedział w piątek na konferencji prasowej w Warszawie prof. Ron Dagan z centrum medycznego uniwersytetu w Beer Szewie w Izraelu.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

SN: Wyższe zadośćuczynienie za szkodliwe skutki znieczulenia