Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Jak postępować z pacjentami, którzy byli zapisani na zabieg w podmiocie leczniczym, któremu kończy się umowa z NFZ?

14.09.2017
W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się kolejno na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę .
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy deklaracja wyboru lekarza lub pielęgniarki POZ stanowi dokumentację medyczną?

04.09.2017
Deklaracje wyboru do lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie stanowią dokumentacji medycznej i z założenia stanowią podstawę dokonywania rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy lekarz praktykujący lub niepraktykujący może występować w reklamie wyrobu medycznego?

04.09.2017
Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Za złamanie tego zakazu lekarz musi liczyć się, że zostanie wszczęte wobec niego postępowanie w związku z odpowiedzialnością zawodową jaką ponosi za naruszenie zasad etyki lekarskiej. Bez znaczenia tu pozostaje fakt, czy aktywnie praktykuje świadczenie usług medycznych czy też nie.
Więcej

Kiedy można udzielić informacji dotyczących okoliczności śmierci pacjenta osobom bliskim?

15.08.2017
Jeśli osoba bliska zmarłego pacjenta nie udzieliła lekarzowi (zasadne jest wskazanie konkretnego lekarza) zgody na ujawnienie tajemnicy nie można jej ujawnić. Uprawnienia takiego nie ma pełnomocnik.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy instruktor terapii uzależnień jest objęty przepisami ustawy o najniższym wynagrodzeniu?

14.08.2017
Przepisy ustawy z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych odnoszą się nie do kwalifikacji ‘posiadanych’ przez pracownika, lecz do kwalifikacji ‘wymaganych’ na danym stanowisku.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy w takcie postępowania konkursowego można zmienić zakres czasu pracy gabinetu i wykaz personelu?

13.08.2017
Po upływie terminu składania ofert oferent jest związany ofertą do czasu rozstrzygnięcia postępowania i nie może zmienić zaoferowanych warunków. Wyjątkiem jest zaoferowana liczba i cena świadczeń, które mogą ulec zmianie w drodze negocjacji.
Więcej

Czy pracownicy mogą odmówić poddania się nieinwazyjnemu badaniu wymazu z nosa?

01.08.2017
Pracownik, jako osoba korzystająca z uprawnień przynależnych pacjentowi, może - z punktu widzenia jego uprawnień jako pacjenta - odmówić poddania się określonym badaniom wskazanym przez pracodawcę, czyli nie może być ono egzekwowane na drodze przymusu bezpośredniego.
Więcej

Czy szpital może udostępnić korespondencję prowadzoną pomiędzy pracodawcą pacjenta a szpitalem?

22.07.2017
W obowiązujących przepisach brak jest instrumentów pozwalających na skuteczne domaganie się przez pacjenta udostępnienia mu treści korespondencji prowadzonej przez szpital oraz pracodawcę.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy dietetyczka, statystyk medyczny i operator sterylizatorów będą objęci podwyżką wynagrodzenia?

17.07.2017
Ustawa z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczyć ma nie tylko pracowników wykonujących zawody medyczne, ale i innych pracowników podmiotów leczniczych (art.5).
Więcej

Czy każdym dzieckiem na izbie przyjęć powinien zająć się pediatra z oddziału dziecięcego?

06.07.2017
Jeżeli pediatra jest dostępny w placówce, to powinien on zbadać dziecko, które trafiło na izbę przyjęć. Jeżeli pediatry w szpitalu nie ma w ogóle, lub jest zaangażowany w inną procedurę, to od lekarza z izby przyjęć zależy czy pacjent ma oczekiwać na lekarza dziecięcego czy ma zostać przetransportowany do innej placówki.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy przychodnia może skorzystać z danych osobowych pacjentów w celu przeprowadzenia ankiety marketingowej?

04.07.2017
Przychodnia może skorzystać z posiadanych danych osobowych pacjentów dla przeprowadzenia ankiety marketingowej tylko wówczas, gdy pisemną zgodę pacjenta na takie działanie. Nie dotyczy to jedynie akcji informacyjnej dotyczącej własnych usług, czyli nowych pakietów medycznych czy nowo otwartej poradni itd.
Więcej

Czy SP ZOZ mający umowę z NFZ na poradnię urazowo-ortopedyczną może pobierać opłatę za zabieg PRP?

13.06.2017
SP ZOZ mający podpisaną umowę z NFZ na poradnię urazowo-ortopedyczną może pobierać opłatę za wykonanie zabiegu PRP (Platelet Rich Plasma), ponieważ świadczenie to nie mieści się w wykazie świadczeń gwarantowanych.
Więcej

Czy przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta, który nie chce dostosować się do sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej?

07.06.2017
Przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta, który nie chce przyjąć karty ID, chyba że występuje sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia lub jeżeli NZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Więcej

Czy szpital onkologiczny, który będzie w sieci, musi mieć świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

01.06.2017
Szpital, który zostanie zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, włączony do systemu zabezpieczenia na poziomie szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne nie będzie miał obowiązku zabezpieczania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak zweryfikować osobę, która przesyła wniosek o udostępnienie dokumentacji pocztą lub elektronicznie?

31.05.2017
Wnioski dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej powinny być pisemne, a mailowe i telefoniczne pod warunkiem osobistego odebrania udostępniania dokumentacji lub - wyjątkowo - pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
Więcej

Czy należy wskazać podwykonawców w zakresie diagnostyki w ofertach dotyczących rehabilitacji leczniczej?

19.05.2017
Gdy świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej wykonuje ją z udziałem podwykonawców, to sporządzona oferta powinna wskazywać w formularzu ofertowym wykaz takich podwykonawców wraz z informacją o umowach podwykonawstwa.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy szpital musi wykazywać do NFZ informację o skorzystaniu przez pacjenta z wystawienia tzw. recepty zaocznej?

17.05.2017
Gdy lekarz wystawia receptę bez konieczności osobistego badania pacjenta, bez znaczenia jest okoliczność gdzie w danym momencie pacjent przebywa. W takim przypadku w sprawozdawczości przekazywanej przez świadczeniodawcę do Funduszu nie można wykazywać porady ambulatoryjnej, a jedynie wydanie powtórnej recepty.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy do kosztów przygotowania dokumentacji medycznej można doliczyć koszty jej wysyłki?

16.05.2017
Można pobrać od wnioskodawcy opłatę za przesłanie sporządzonej kopii dokumentacji. Jednak niektóre z podmiotów uprawnionych dysponują uprawnieniami szczególnymi, które skutkują brakiem możliwości pobrania opłaty za przesłanie dokumentacji.
Więcej

Czy lekarz rezydent może podpisać klauzulę opt-out?

09.05.2017
Lekarz odbywający specjalizację w tym trybie jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie ma przeszkód prawnych do podpisania przezeń klauzuli opt-out. Jest to bowiem konsekwencja pracowniczego charakteru umów o rezydenturę.
Więcej

Czy po wygraniu konkursu na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa lekarz może pracować w poradni?

21.04.2017
Na każde ze stanowisk objętych obowiązkiem prowadzenia konkursu można zatrudniać kandydata w oparciu o stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. Skoro jednak podmiot zatrudniający decyduje się na stosunek pracy, to ustawodawca ogranicza go wyłącznie do umowy o pracę. Ustawodawca nie pozwala na stosowanie pozostałych podstaw nawiązania stosunku pracy.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu
1  2  3  4  5    10

Produkty polecane

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia - Nowoczesna biblioteka wiedzy o zdrowiu LEX Biblioteka Ochrony...
Cena: 2335.77

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł