Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Czy dietetyczka, statystyk medyczny i operator sterylizatorów będą objęci podwyżką wynagrodzenia?

17.07.2017
Ustawa z 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych dotyczyć ma nie tylko pracowników wykonujących zawody medyczne, ale i innych pracowników podmiotów leczniczych (art.5).

Czy każdym dzieckiem na izbie przyjęć powinien zająć się pediatra z oddziału dziecięcego?

06.07.2017
Jeżeli pediatra jest dostępny w placówce, to powinien on zbadać dziecko, które trafiło na izbę przyjęć. Jeżeli pediatry w szpitalu nie ma w ogóle, lub jest zaangażowany w inną procedurę, to od lekarza z izby przyjęć zależy czy pacjent ma oczekiwać na lekarza dziecięcego czy ma zostać przetransportowany do innej placówki.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy przychodnia może skorzystać z danych osobowych pacjentów w celu przeprowadzenia ankiety marketingowej?

04.07.2017
Przychodnia może skorzystać z posiadanych danych osobowych pacjentów dla przeprowadzenia ankiety marketingowej tylko wówczas, gdy pisemną zgodę pacjenta na takie działanie. Nie dotyczy to jedynie akcji informacyjnej dotyczącej własnych usług, czyli nowych pakietów medycznych czy nowo otwartej poradni itd.

Czy SP ZOZ mający umowę z NFZ na poradnię urazowo-ortopedyczną może pobierać opłatę za zabieg PRP?

13.06.2017
SP ZOZ mający podpisaną umowę z NFZ na poradnię urazowo-ortopedyczną może pobierać opłatę za wykonanie zabiegu PRP (Platelet Rich Plasma), ponieważ świadczenie to nie mieści się w wykazie świadczeń gwarantowanych.

Czy przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta, który nie chce dostosować się do sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej?

07.06.2017
Przychodnia może odmówić przyjęcia pacjenta, który nie chce przyjąć karty ID, chyba że występuje sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia lub jeżeli NZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy szpital onkologiczny, który będzie w sieci, musi mieć świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

01.06.2017
Szpital, który zostanie zakwalifikowany do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, włączony do systemu zabezpieczenia na poziomie szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne nie będzie miał obowiązku zabezpieczania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak zweryfikować osobę, która przesyła wniosek o udostępnienie dokumentacji pocztą lub elektronicznie?

31.05.2017
Wnioski dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej powinny być pisemne, a mailowe i telefoniczne pod warunkiem osobistego odebrania udostępniania dokumentacji lub - wyjątkowo - pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Czy należy wskazać podwykonawców w zakresie diagnostyki w ofertach dotyczących rehabilitacji leczniczej?

19.05.2017
Gdy świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej wykonuje ją z udziałem podwykonawców, to sporządzona oferta powinna wskazywać w formularzu ofertowym wykaz takich podwykonawców wraz z informacją o umowach podwykonawstwa.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy szpital musi wykazywać do NFZ informację o skorzystaniu przez pacjenta z wystawienia tzw. recepty zaocznej?

17.05.2017
Gdy lekarz wystawia receptę bez konieczności osobistego badania pacjenta, bez znaczenia jest okoliczność gdzie w danym momencie pacjent przebywa. W takim przypadku w sprawozdawczości przekazywanej przez świadczeniodawcę do Funduszu nie można wykazywać porady ambulatoryjnej, a jedynie wydanie powtórnej recepty.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy do kosztów przygotowania dokumentacji medycznej można doliczyć koszty jej wysyłki?

16.05.2017
Można pobrać od wnioskodawcy opłatę za przesłanie sporządzonej kopii dokumentacji. Jednak niektóre z podmiotów uprawnionych dysponują uprawnieniami szczególnymi, które skutkują brakiem możliwości pobrania opłaty za przesłanie dokumentacji.

Czy lekarz rezydent może podpisać klauzulę opt-out?

09.05.2017
Lekarz odbywający specjalizację w tym trybie jest pracownikiem w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Nie ma przeszkód prawnych do podpisania przezeń klauzuli opt-out. Jest to bowiem konsekwencja pracowniczego charakteru umów o rezydenturę.

Czy po wygraniu konkursu na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa lekarz może pracować w poradni?

21.04.2017
Na każde ze stanowisk objętych obowiązkiem prowadzenia konkursu można zatrudniać kandydata w oparciu o stosunek pracy albo umowę cywilnoprawną. Skoro jednak podmiot zatrudniający decyduje się na stosunek pracy, to ustawodawca ogranicza go wyłącznie do umowy o pracę. Ustawodawca nie pozwala na stosowanie pozostałych podstaw nawiązania stosunku pracy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy potrzebna jest zgoda NFZ na podwykonawstwo w ramach kontraktu?

15.04.2017
Kiedy świadczenia realizowane przez podwykonawcę mają charakter dodatkowy, a miejsce ich wykonywania nie zostało ujęte w zawartej przez świadczeniodawcę z NFZ umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zmiana miejsca wykonywania działalności przez podwykonawcę nie wymaga zmiany treści umowy.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy SP ZOZ może przeznaczyć część zysku za rok 2016 na wydatki bieżące w roku 2017?

12.04.2017
SP ZOZ może przeznaczyć część zysku za rok 2016 na wydatki bieżące w roku 2017. Nie ma przepisów, które ograniczałyby takie decyzje.

Czy można zawiesić działalność zespołów ratownictwa medycznego z powodu braku lekarza?

06.04.2017
Przepisy nie regulują kwestii zawieszania działania jednostki ratownictwa medycznego ani skutków powstania czasowej przeszkody w wykonywaniu jej zadań. W takim przypadku należy o zaistniałej przeszkodzie powiadomić wojewodę.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Gdzie znajdują się regulacje dotyczące pomieszczeń w zakładzie rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej?

03.04.2017
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sala kinezyterapii wykorzystywana w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej winna być odrębnym pomieszczeniem i powinna być wyposażona w stół rehabilitacyjny, drabinki rehabilitacyjne, lub inne spełniające takie same funkcje, maty lub materace.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak należy rozumieć określenie „lekarz dentysta stomatologii ogólnej”?

01.04.2017
Lekarzem dentystą stomatologii ogólnej jest lekarz, który szkolenie specjalizacyjne odbywał na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

Czy po zeskanowaniu można zniszczyć oryginał oświadczenia pacjenta?

14.03.2017
Oświadczenie pacjenta nie jest elementem dokumentacji medycznej, a jedynie dokumentem w niej zamieszczonym, lub do niej dołączonym. Nie jest więc objęte przyzwoleniem na jego odwzorowanie i zniszczenie oryginału.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jakie wymagania należy spełnić, aby zarejestrować poradnię specjalistyczną?

02.03.2017
Podmiot leczniczy podczas dokonywania rejestracji dodaje do wniosku jedynie oświadczenie, że dane w nim zawarte są kompletne i zgodne z prawdą oraz iż zna i spełnia warunki wykonywania działalności leczniczej. Nie ma już obowiązku przedkładania organowi rejestrowemu decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy za ogłoszenie konkursu na zastępcę kierownika ds. lecznictwa odpowiedzialny jest dyrektor SP ZOZ-u?

01.03.2017
Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej konkurs na kierownika SP ZOZ-u jest organizowany przez podmiot tworzący. Oznacza to, że konkurs na stanowisko zastępcy kierownika organizowany jest już przez sam podmiot leczniczy.
1  2  3  4  5    10

Produkty polecane

LEX Przychodnia - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

LEX Przychodnia - profesjonalna pomoc prawna w przychodni. LEX Przychodnia to serwis dopasowany do...
Cena: 1077.48
Promocja: 0.00 zł

Leksykon prawa medycznego

W publikacji w sposób encyklopedyczny wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu prawa medycznego i...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne

Książka zawiera wnikliwą analizę kontrowersyjnego zagadnienia, jakim jest odpłatne leczenie przez...
Cena: 139.00
Promocja: 125.10 zł