Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Pytania i odpowiedzi

Czy opiekun faktyczny ma prawo odbierać wyniki badań dziecka do 18 roku życia?

31.01.2018
Opiekun faktyczny nie ma prawa odbierać wyników badania diagnostycznego dziecka do 18. roku życia. Odbiór wyników jest formą udostępniania dokumentacji medycznej, prawo do tego ma pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek wystawiania recept na żądanie pacjenta?

30.01.2018
W zasadzie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie jest obowiązany wystawiać recept na żądanie pacjenta. Jednak wszystko zależy od oceny danej sytuacji, na przykład pacjent może nie posiadać leków, które stale przyjmuje, a ich brak może zagrażać jego zdrowiu czy życiu.
Więcej

Czy można przekazywać wyniki badań za pośrednictwem telefonu lub faksu?

15.01.2018
Brak jest jednoznacznych przepisów zakazujących przekazywania wyników badań za pośrednictwem telefonu czy też faksu. W ocenie autora odpowiedzi sposoby te powinny być wykorzystywane wyłącznie w wyjątkowych wypadkach.
Więcej

Czy pacjent ma prawo domagać się realizacji świadczeń zdrowotnych w szpitalu przez podmiot zewnętrzny?

14.01.2018
Pacjent nie ma prawa domagać się realizacji świadczeń zdrowotnych prowadzonych w szpitalu przez podmiot zewnętrzny. Wyrażenie zgody na realizacje takich świadczeń zdrowotnych jest ryzykowne, może też może dezorganizować pracę placówki.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy prowadzenie dokumentacji medycznej jest pochodną związania jednostki kontraktem z NFZ?

13.01.2018
Prowadzenie dokumentacji medycznej nie jest pochodną i nie pozostaje w żadnym stosunku zależności od faktu bycia lub niebycia związanym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia. To nie Narodowy Fundusz Zdrowia nakłada obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej lecz ustawodawca.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy szpital ma obowiązek udostępnić dokumentację dotyczącą dziecka rodzicowi, który nie jest upoważniony do jej odbioru?

02.01.2018
Szpital co do zasady ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną rodzicowi dziecka o ile jego władza rodzicielska nie została ograniczona lub wyłączona.
Więcej

Kto jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń w SOR?

31.12.2017
Jeżeli osoby nieubezpieczone znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, są pacjentami urazowymi lub pacjentami urazowymi dziecięcymi świadczeniodawca jest zobowiązany udzielić im świadczeń w SOR.
Więcej

Czy lekarz pediatra w POZ po 1 stycznia 2018 roku ma prawo do udzielenia świadczeń dorosłym?

30.12.2017
Lekarz pediatra, będący lekarzem POZ ma prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie dorosłej, posiada bowiem przede wszystkim prawo wykonywania zawodu lekarza.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy SP ZOZ powinien dla poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności wyodrębniać zakłady lecznicze?

14.12.2017
Prowadzenie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą kilku rodzajów tej działalności wymaga powołania odrębnych zakładów leczniczych, za pomocą których działalność ta będzie wykonywana.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe lekarza rezydenta po długich nieobecnościach urlopowych?

03.12.2017
Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy laboratorium diagnostyczne ma obowiązek stosowania wyłącznie sprzętu z certyfikatem CE IVD?

02.12.2017
Dla laboratoriów diagnostycznych nie istnieje obowiązek stosowania sprzętu i odczynników wyłącznie z certyfikatem CE.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy można informować babcię o stanie zdrowia wnuczka, którym się ona opiekuje?

01.12.2017
Rodzice, którzy wyjeżdżają, mogą zostawić u lekarza pierwszego kontaktu pisemną informację o wyrażeniu zgody na udzielanie świadczeń dzieciom, które będą przybywać pod opieką babci. Notarialne poświadczenie nie jest konieczne, ale poświadczenie podpisu może być pomocne.
Więcej

Czy firmie ubezpieczeniowej można wydać kserokopię całości dokumentacji medycznej pacjenta?

19.11.2017
Zakład ubezpieczeń może wnioskować o udostępnienie dokumentacji medycznej, jednak podobnie jak wszystkie inne podmioty, które wymienia ustawa o prawach pacjenta, może to uczynić tylko za zgodą pacjenta na taki właśnie dostęp.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Pod jakimi warunkami obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych, jeśli E-WUŚ tego nie potwierdza?

18.11.2017
Obcokrajowiec może złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych w przypadku gdy E-WUŚ tego nie potwierdza, wyłącznie jeśli posiada statusu świadczeniobiorcy.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy możliwe jest finansowanie bądź współfinansowanie świadczeń związanych z leczeniem zaćmy przez pacjenta?

16.11.2017
Finansowanie bądź współfinansowanie świadczeń związanych z leczeniem zaćmy przez pacjenta, jako zabieg prowadzący do podwójnego finansowania części przynajmniej świadczenia, nie znajduje w obecnym stanie prawnym żadnego uzasadnienia.
Więcej

Czy usługi medyczne można promować poprzez sprzedaż w formie tzw. "gruponów"?

03.11.2017
Z ustawy o działalności leczniczej wynika, że podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.
Więcej

Czy każdy szpital ma obowiązek stworzenia w swoich strukturach stanowiska pełnomocnika do spraw praw pacjenta?

02.11.2017
Szpital nie będący szpitalem psychiatrycznym nie ma obowiązku tworzenia w swoich strukturach stanowisk dedykowanych specjalnie prawom pacjenta.
Więcej

Czy pielęgniarki pracujące w podmiocie leczniczym można zobowiązać do zakazu konkurencji?

16.10.2017
Podmiot leczniczy może zobowiązać pielęgniarki do podpisania umowy o zakazie konkurencji.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu

Czy fizjoterapeuta zawsze musi podpisać się pod wykonanym zabiegiem?

14.10.2017
Obowiązujące przepisy przewidują wprowadzanie podpisu fizjoterapeuty tylko w przypadku gdy wchodzi on w skład zespołu wykonującego zabieg leczniczy w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
Więcej

Czy pielęgniarka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym może stwierdzić zgon pacjenta?

02.10.2017
Brak jest przesłanek, aby pielęgniarka uprawniona była do stwierdzania zgonu pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Stwierdzenie zgonu pacjenta należy do kompetencji lekarza.
Więcej
Artykuł dostępny po zalogowaniu
1  2  3  4  5    11

Produkty polecane

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób...
Cena: 149.00
Promocja: 134.10 zł

Zarządzanie podmiotem leczniczym akredytowanym

Sieć szpitali akredytowanych to wysokospecjalistyczne, dobrze zarządzane podmioty lecznicze,...
Cena: 169.00
Promocja: 152.10 zł

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz

Książka została przygotowana przez prawników praktyków pracujących w Narodowym Funduszu Zdrowia od...
Cena: 259.00
Promocja: 233.10 zł