Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy do kosztów przygotowania dokumentacji medycznej można doliczyć koszty jej wysyłki?

Można pobrać od wnioskodawcy opłatę za przesłanie sporządzonej kopii dokumentacji. Jednak niektóre z podmiotów uprawnionych dysponują uprawnieniami szczególnymi, które skutkują brakiem możliwości pobrania opłaty za przesłanie dokumentacji.
Warto wiedzieć: Zasady pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej reguluje ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która określa zarówno formy udostępniania dokumentacji, uprawniające do pobrania opłaty, jak i maksymalną wysokość tych opłat.
Dla menedżerów

Czy do kosztów przygotowania dokumentacji medycznej można doliczyć koszty jej przesyłki?

Co do zasady tak, jednak w pytaniu nie wskazano jaki podmiot zwraca się o udostępnienie dokumentacji, więc tytułem uzupełnienia należy zastrzec, iż niektóre z podmiotów uprawnionych dysponują uprawnieniami szczególnymi, które skutkują brakiem możliwości pobrania opłaty za przesłanie dokumentacji.

Zasady pobierania opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej regulują przepisy art. 28 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p. - które określają zarówno formy udostępniania dokumentacji, uprawniające do pobrania opłaty, jak i maksymalną wysokość tych opłat. Należy jednak zwrócić uwagę, co jest w danym przypadku przedmiotem czynności stanowiącej udostępnienie dokumentacji medycznej. Zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.p. pobranie opłaty w kwocie, której maksymalna wysokość określona jest w tym przepisie, możliwe jest w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 u.p.p., tj. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków oraz na informatycznym nośniku danych.

Przedmiotem czynności podlegającej tak ograniczonej opłacie jest jednak, jak wskazywałaby na to treść przepisu, czynność skopiowania (wykonania odpisu, wydruku, nagrania na nośnik) dokumentacji medycznej, przy czym nie budzi wątpliwości, że w ramach opłaty ograniczonej ustawowo mieści się także sam efekt materialny ten czynności (karty ksero, karty wydruku, płyta, inne). Na tym etapie wydają się jednak kończyć powinności podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Słowo "udostępnienie" sugeruje bowiem, iż powinnością tą nie jest już samo dostarczenie tak sporządzonej kopii wnioskodawcy. Można stąd wyprowadzić wniosek, iż pozwala to na pobranie od wnioskodawcy opłaty za przesłanie (dostarczenie w inny sposób) sporządzonej kopii dokumentacji, gdyż czynność ta, wykraczająca poza ramy pojęciowe "udostępnienia" jest usługą dodatkową.

Powyżej przedstawione przepisy to zasady ogólne, w pytaniu nie wskazano bowiem jaki podmiot zwraca się o udostępnienie dokumentacji. Tytułem uzupełnienia należy więc zastrzec, iż niektóre z podmiotów uprawnionych dysponują uprawnieniami szczególnymi, które skutkują brakiem możliwości pobrania opłaty za przesłanie dokumentacji.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Dokumentacja gabinetu stomatologicznego. Wzory pism, komentarz i orzecznictwo

Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje uregulowania prawne z zakresu stomatologii i specyfiki...
Cena: 169.00

Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej

W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno...
Cena: 79.00

Dokumentacja medyczna

Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji...
Cena: 49.00

Więcej na temat

Czy elektroniczna dokumentacja medyczna zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych?

08-08-2013
Doświadczenia we wdrożeniach, ale także w tworzeniu systemów informatycznych służących przetwarzaniu danych medycznych ukazują, że problem gwarancji prawdziwości i niemodyfikowalności wpisów w EDM jest dość znaczący. Polski prawodawca dość oszczędnie gospodaruje regulacjami prawnymi w tym zakresie. Te regulacje, które istnieją są tak dalece lakoniczne, że aż wydają się być niedostrzegalne.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy lekarz rezydent może podpisać klauzulę opt-out?