Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy lekarzowi robiącemu specjalizację można zmienić wymiar czasu pracy?

Lekarze na specjalizacji także w trybie pozarezydenckim obowiązani są świadczyć pracę dziennie w wymiarze 7 godzin i 35 minut i w 5-dniowym tygodniu w wymiarze 37 godzin i 55 minut. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki.

Specjalizacja z medycyny rodzinnej w trybie pozarezydenckim.

Czy lekarz musi być zatrudniony na 7 h 35 min czy może być to mniejsza ilość czasu i czy to wydłuża czas robienia specjalizacji?

Rezydent ma umowę o pracę na określoną kwotę, czy dopłatę można realizować w formie premii?

1. Lekarze na specjalizacji także w trybie pozarezydenckim obowiązani są świadczyć pracę dziennie w wymiarze 7 godzin i 35 minut i w 5-dniowym tygodniu w wymiarze 37 godzin i 55 minut. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki w odniesieniu do lekarzy będących żołnierzami albo pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, będących funkcjonariuszami pozostającymi w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych albo będących funkcjonariuszami Służby Więziennej w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej, którzy mogą odbywać szkolenie specjalizacyjne w innym wymiarze czasu, niż przedstawiony powyżej.

2. Za pracę w ww. wymiarze lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w ramach rezydentury otrzymują zasadnicze wynagrodzenie ze środków Funduszu Pracy w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za pracę w wymiarze przekraczającym w tygodniu 37 godzin i 55 minut lekarzowi należne jest od pracodawcy odrębne wynagrodzenie, podobnie jak za pełnienie dyżuru lekarskiego, którego wysokość powinna być ustalona w odrębnej umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i specjalizującym się lekarzem.

Ad. 1.Zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dalej u.z.l., lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały okres jego trwania w wymiarze czasu równemu czasowi pracy lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 93 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej - dalej u.dz.l., oraz pełni dyżury lub pracuje w systemie zmianowym lub równoważnym w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej.

A zatem lekarze na specjalizacji obowiązani są świadczyć pracę dziennie w wymiarze 7 godzin i 35 minut i w 5-dniowym tygodniu w wymiarze 37 godzin i 55 minut (art. 93 ust. 1 u.dz.l.). Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątki w odniesieniu do lekarzy będących żołnierzami albo pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, będących funkcjonariuszami pozostającymi w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych albo będących funkcjonariuszami Służby Więziennej w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej, którzy mogą odbywać szkolenie specjalizacyjne w innym wymiarze czasu, niż przedstawiony powyżej.

"Odnośnie do lekarzy odbywających specjalizację na podstawie umowy o pracę obowiązują następujące uregulowania:Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją w stosunku do specjalizujących się lekarzy, mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 12 godzin. W tych rozkładach czas pracy lekarzy nie może przekroczyć 37 godzin i 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, który to okres nie może być dłuższy niż 1 miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do 4 miesięcy. W razie wprowadzenia w rozkładzie czasu pracy dobowej normy czasu pracy ponad 7 godzin i 35 minut, wymiar czasu specjalizującej się lekarki będącej w ciąży i innych specjalizujących się lekarzy opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody nie może przekraczać 8 godzin na dobę (art. 94 u.dz.l.). Specjalizujący się lekarze mogą być po wyrażeniu na to zgody na piśmie zobowiązani do pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym." ( W. Preiss, Komentarz do art. 16i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. w: Zielińska Eleonora (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, LEX 2014).

Okres trwania szkolenia specjalizacyjnego ulega przedłużeniu o czas nieobecności lekarza w pracy w przypadkach określonych w art. 16l u.z.l, brak jest wśród przesłanek przedłużenia pracy na niepełny etat.

Ad. 2. Za pracę lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w ramach rezydentury otrzymują zasadnicze wynagrodzenie ze środków Funduszu Pracy w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Za pracę w wymiarze przekraczającym w tygodniu 37 godzin i 55 minut lekarzowi należne jest od pracodawcy odrębne wynagrodzenie, podobnie jak za pełnienie dyżuru lekarskiego, którego wysokość powinna być ustalona w odrębnej umowie zawartej pomiędzy pracodawcą i specjalizującym się lekarzem.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Prawo pracy w podmiotach leczniczych. Pytania i odpowiedzi

Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym...
Cena: 159.00
Promocja: 143.10 zł

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy pielęgniarka może wykonać zabieg płukania ucha u pacjenta?