Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy szpital może od matki karmiącej pobierać opłatę za pobyt w nim z dzieckiem? 

Czy "matka karmiąca" przebywająca z dzieckiem, jako opiekun, w oddziale pediatrycznym jest zwolniona z ponoszenia kosztów pozaszpitalnych takich jak wyżywienie, zużycie wody, wypożyczenie bielizny pościelowej? O tym, czy istnieją regulacje prawe w tym przedmiocie wyjaśnia Iwona Choromańska.

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź 
Szpital nie ma obowiązku zapewnienia, nawet za odpłatnością, usługi wyżywienia dla opiekunów hospitalizowanych dzieci. Sytuacja matki karmiącej dziecko piersią jest jednak szczególna.

Art. 33 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p., stanowi, że pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Z kolei art. 34 ust. 1 u.p.p. zapewnia pacjentowi prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
W myśl postanowień art. 35 ust. 1 u.p.p. pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
Powyższy przepis art. 35 ust. 1 i 2 u.p.p. stanowi podstawę prawną do określenia przez kierownika podmiotu (np. dyrektora szpitala) wysokości opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez jednostkę, w sytuacji realizacji praw, o których mowa art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 u.p.p. Przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia się rzeczywiste koszty ponoszone przez podmiot. Zużycie wody, energii elektrycznej, korzystanie z bielizny pościelowej, miejsca do spania, stanowią koszty, nie obejmujące świadczeń zdrowotnych i mogą one być rekompensowane przez rodzinę pacjenta. Powyższy przepis art. 35 u.p.p. stwarza kierownikowi podmiotu możliwość uzyskania rekompensaty. Warunkiem jest ustalenie przez kierownika podmiotu zasad i wysokości rekompensaty ponoszonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i winna być udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

Podnieść należy jednak, że sytuacja matki karmiącej dziecko piersią jest szczególna i w przekonaniu Autorki, w sytuacji gdy takie dziecko jest hospitalizowane i wymaga ono obecności matki, która je karmi piersią, podmiot leczniczy nie powinien pobierać opłaty za pobyt matki przy dziecku, ponieważ jej obecność jest konieczna, a podmiot ten de facto nie ponosi w części lub całości kosztów wyżywienia dziecka.

Szpital nie ma obowiązku zapewnienia, nawet za odpłatnością, usługi wyżywienia dla opiekunów hospitalizowanych dzieci.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej

Celem książki jest podnoszenie świadomości prawnej w zakresie przestrzegania praw dzieci, które są...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

Dziecko - pacjent i świadczeniobiorca. Poradnik prawny

Poradnik dotyczy zagadnień szeroko rozumianego prawa dziecka do ochrony zdrowia, ze szczególnym...
Cena: 59.00
Promocja: 53.10 zł

Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz

W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego -...
Cena: 99.00
Promocja: 89.10 zł

Więcej na temat

RODO a obchód lekarski, czyli czy lekarz ma mówić szeptem i kiedy konieczny jest parawan?

22-05-2018
W obchodzie lekarskim biorą udział: lekarze, pielęgniarki i czasami studenci. Pojawia się pytanie jak rozmawiać z pacjentem o sprawach związanych z jego stanem zdrowia w sali, w której są jeszcze inni chorzy, z poszanowaniem jego prawa do intymności? Jak powinien wyglądać obchód, gdy zacznie obowiązywać RODO i w szczególny sposób trzeba będzie chronić wrażliwe dane opowiada Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy placówka medyczna, która ma kontrakt z NFZ, powinna podpisać z Funduszem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?