Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Czy ZOL może odmówić przyjęcia pacjenta nie posiadającego żadnego dochodu?

Czy zakład opiekuńczo-leczniczy ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta nieposiadającego dochodu, a posiadającego prawo do świadczeń gwarantowanych z tytułu ubezpieczenia? Przepisy przewidują, że po stronie pacjenta jest obowiązek wnoszenia opłaty stanowiącej koszt wyżywienia i zakwaterowania. Czy są od tego wyjątki? - wyjaśnia Iwona Kaczorowska-Kossowska.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - dalej u.ś.o.z. - przewiduje po stronie pacjenta obowiązek wnoszenia opłaty stanowiącej koszt wyżywienia i zakwaterowania. Czy jeśli pacjent dorosły nie jest w stanie realizować tego obowiązku, to czy zakład opiekuńczo-leczniczy ma prawo odmówić realizowania świadczeń na rzecz tego pacjenta i wówczas rozważenia wymaga ewentualne skierowanie pacjenta do domu pomocy społecznej?

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia, dostęp do bazy najważniejszych informacji z zakresu ochrony zdrowia znajdziesz tutaj>>

Odpowiedź

Art. 18 u.ś.o.z. przewiduje po stronie pacjenta obowiązek wnoszenia opłaty stanowiącej koszt wyżywienia i zakwaterowania. Jedynie w przypadku dzieci przepis ten przewiduje obowiązek pokrycia opłaty przez właściwy powiat, w przypadku osób dorosłych brak jest tego rodzaju rozwiązań. W związku z tym jeśli pacjent dorosły nie jest w stanie realizować ciążącego na nim na mocy art. 18 u.ś.o.z. obowiązku pokrywania kosztów wyżywienia i zakwaterowania, zakład opiekuńczo-leczniczy ma prawo odmówić realizowania świadczeń na rzecz tego pacjenta, czyli odmówić przyjęcia go do ZOL.

Sytuacja, w której pacjent nie posiada dochodu, posiada natomiast prawo do świadczeń ze środków publicznych, wymaga zapewne zawsze indywidualnej analizy. Jednak generalnie zasadnym jest rozważenie w takich przypadkach możliwości umieszczenia pacjenta w domu pomocy społecznej, zgodnie bowiem z art. 54 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej - dalej u.p.s. prawo do umieszczenia w DPS przewidziane jest właśnie dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Co do przyjęcia pacjenta po zrealizowaniu świadczeń przez szpital specjalistyczny, pytanie jaka byłaby przyczyna odmowy i stan pacjenta. W grę wchodzą bowiem wszystkie przepisy odnoszące się do udzielania świadczeń szpitalnych, a zatem art. 58 u.ś.o.z. wedle którego świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne, oraz art. 60 zgodnie z którym w stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. Nie znając całokształtu okoliczności dotyczących stanu pacjenta oraz przyczyn ewentualnej odmowy nie sposób na pytanie w tej części odpowiedzieć.

  LEX Ochrona Zdrowia Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie LEX Ochrona Zdrowia Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów Sprawdź 

lista dokumentów
 

Produkty polecane

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych i zasiłkach dla opiekunów oraz wybrane problemy pomocy...

Z dniem 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z 4 kwietnia 20014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa....

W prezentowanym komentarzu Autorka w sposób kompleksowy analizuje przepisy ustawy o świadczeniach...
Cena: 73.00
Promocja: 65.70 zł

Świadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego

Celem książki jest pokazanie uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami...
Cena: 49.00
Promocja: 44.10 zł

Więcej na temat

Sieć szpitali i zwiększenie nakładów na zdrowie to główne zmiany w ustawie o świadczeniach

19-01-2018
Najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w ochronie zdrowia w roku 2017, dotyczą sieci szpitali oraz zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia. Zmiany te były wynikiem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy opinia sądowo – psychiatryczna podlega udostępnieniu przez szpital?