Serwisy Wolters Kluwer SA
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe lekarza rezydenta po długich nieobecnościach urlopowych?

Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
W ramach topiku:
Zarządzanie personelem
Warto wiedzieć: W przypadkach dużego wahania wysokości składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop.
Dla menedżerów

Co należy przyjąć do podstawy średniej urlopowej pracownika - lekarza rezydenta, który ma wypłacone składniki stałe wynagrodzenia (umowa o pracę) i zmienne składniki za dyżury medyczne?

Pracownica przebywała na zasiłku chorobowym, następnie na urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim. Bezpośrednio po urlopie rodzicielskim wystąpiła z wnioskiem o udzielenie jej urlopu wypoczynkowego.

W omawianym przypadku składniki stałe liczymy z miesiąca korzystania z urlopu, zmienne z 3 - a w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia - 12 miesięcy poprzedzających nieobecności wskazane w pytaniu.

Wynagrodzenie urlopowe przysługuje pracownikowi na podstawie art. 172 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p., zgodnie z którym "za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy".

Zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - dalej r.z.u.u.

Zgodnie z treścią § 6 r.z.u.u., wynagrodzenie urlopowe ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

- jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

- gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

- dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

- wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

- kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

- nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

- odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

- wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy

Zgodnie z § 7 r.z.u.u., składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Stosownie do treści § 8 r.z.u.u., składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, z wyjątkiem określonych w § 7 r.z.u.u., uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, o których mowa powyżej, składniki te mogą być uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie ustalone według powyższych zasad stanowi podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego.

Zgodnie z § 11 ust

Dostęp po zalogowaniu lub rejestracji
Pozostało: 85% treści
lista dokumentów

Produkty polecane

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

W czwartym, zaktualizowanym i rozszerzonym, wydaniu książki, która w sposób kompleksowy ujmuje...
Cena: 149.00

Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

W publikacji tej autorzy podjęli próbę opisania zjawisk i pokazania dróg, które doprowadziły do...
Cena: 69.30

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

W książce przedstawiono zagadnienia związane z wdrażaniem systemu zarządzania jakością oraz...
Cena: 99.00

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Czy laboratorium diagnostyczne ma obowiązek stosowania wyłącznie sprzętu z certyfikatem CE IVD?