Serwisy Wolters Kluwer
Nasze strony:
Ochrona zdrowia Szybki dostęp do informacji prawnej

Zdrowie

Kiedy można skreślić pacjenta z listy oczekujących na świadczenie? 

Przyczyn skreślenia pacjenta z listy oczekujących na realizację świadczenia może być wiele. Ale czy na podstawie przesłanych dokumentów lekarz może podjąć decyzję o skreśleniu pacjenta z listy oczekujących? - tłumaczy Agnieszka Pietraszewska-Macheta, radca prawny.

Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia 

Odpowiedź 

Skreślenie z listy osób oczekujących na realizację świadczenia może nastąpić z różnych przyczyn. Nie ma wyczerpującego wykazu przyczyn skreślenia z listy.

Pomocniczo można brać pod uwagę wykaz przyczyn skreślenia z listy oczekujących zawarty w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.06.2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz. 192) – dalej r.z.n.d.

Stosownie do brzmienia art. 20 ust. 1 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z., świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 u.ś.o.z. to świadczeniodawca:

1) ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy;

2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o zakwalifikowaniu do kategorii medycznej, ustalonej zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 (poniżej wskazane rozporządzenie), i terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu.

 

Kryteria medyczne określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26.09.2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej – dalej r.k.m.

Jak wynika z § 1 r.k.m. świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, na podstawie następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej:

1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy;

2) rokowania co do dalszego przebiegu choroby;

3) chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;

4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 u.ś.o.z. listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu, ocenie:

1) zespołu oceny przyjęć powołanego przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – w przypadku szpitali;

2) kierownika świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w przypadku świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

3) świadczeniodawcy – w przypadku innym niż określone w pkt 1 i 2.

Co do zasady skreślenia z listy oczekujących następują w związku z wykonaniem świadczenia czy rezygnacją ze świadczenia.

Katalog przyczyn skreślenia określa tabela nr 10 załącznika nr 3 do r.z.n.d. Nie jest to jednak katalog wyczerpujący i określa on kody skreślenia najczęściej występujących przyczyn, należy go zatem traktować pomocniczo, szczególnie, że jedną z przyczyn podanych w tym wykazie jest "inna przyczyna".  Wykaz przyczyn według r.z.n.d. to:

1. wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę,

2. powiadomienie o rezygnacji przez osobę wpisaną na listę oczekujących,

3. zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę,

4. przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy,

5. zgon osoby wpisanej na listę oczekujących,

6. informacja potwierdzona przez Fundusz, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy,

7. niezgłoszenie się przez osobę wpisaną na listę oczekujących w ustalonym terminie udzielenia świadczenia,

8. niedostarczenie oryginału skierowania w ciągu 14 dni od dnia wpisania na listę oczekujących.

9. inna przyczyna. Powyższe oznacza, że ocena wykonana na podstawie art. 21 ust. 1 u.ś.o.z., analiza dokumentacji medycznej wskazująca na okoliczność uzasadniającą skreślenie świadczeniobiorcy z listy oczekujących na świadczenie, może stanowić podstawę do dokonania skreślenia z listy, ze wskazaniem "inna przyczyna". Wszystko zatem zależy od tego, co znajduje się w dokumentacji na podstawie, której lekarz dokona skreślenia i czy jest w stanie uzasadnić podjętą decyzję w oparciu o kryteria medyczne.

lista dokumentów
Komentarze

Produkty polecane

RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami

Publikacja porusza problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu w kontekście rozporządzenia...
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Ochrona danych medycznych. RODO w ochronie zdrowia

W publikacji zostały omówione nowe standardy przetwarzania danych osobowych i medycznych w...
Cena: 119.00
Promocja: 107.10 zł

RODO. Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy....
Cena: 129.00
Promocja: 116.10 zł

Więcej na temat

RODO a obchód lekarski, czyli czy lekarz ma mówić szeptem i kiedy konieczny jest parawan?

22-05-2018
W obchodzie lekarskim biorą udział: lekarze, pielęgniarki i czasami studenci. Pojawia się pytanie jak rozmawiać z pacjentem o sprawach związanych z jego stanem zdrowia w sali, w której są jeszcze inni chorzy, z poszanowaniem jego prawa do intymności? Jak powinien wyglądać obchód, gdy zacznie obowiązywać RODO i w szczególny sposób trzeba będzie chronić wrażliwe dane opowiada Paweł Kaźmierczyk z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

 

 

Czytaj kolejny
artykuł

Jakie zgody i oświadczenia musi złożyć pacjent w chwili przyjęcia do szpitala?